Free File của IRS có thể xử lý nhiều tờ khai thuế phức tạp

Mẹo thuế của IRS 2023-31, ngày 9 tháng 3 năm 2023

Free File của IRS giúp hàng triệu người đóng thuế khai thuế liên bang và tiểu bang miễn phí hàng năm. Mặc dù nhiều người đóng thuế đủ điều kiện đã tận dụng lợi thế của phần giúp mềm khai thuế này, nhưng những người đóng thuế khác có thể không nhận ra rằng họ đủ điều kiện sử dụng Free File của IRS – hoặc rằng phần mềm này có thể được sử dụng cho các tờ khai thuế phức tạp.

Người đóng thuế có thể bao gồm thu nhập ngoài tiền lương được khai báo trên Mẫu W-2

Chương trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS có thể xử lý thu nhập mà người đóng thuế nhận được ngoài tiền lương từ chủ lao động. Điều này bao gồm thu nhập từ các nguồn như:

  • Tự kinh doanh.
  • Thương mại hay kinh doanh, kể cả thu nhập từ các công việc kinh doanh bán thời gian.
  • Thu nhập từ sở thích.
  • Thu nhập từ các hoạt động trong nền kinh tế gig.

Người đóng thuế cũng có thể bao gồm các khoản thanh toán mà người đóng thuế đã thực hiện cho các khoản thuế ước tính.

Free File của IRS có các mẫu cần thiết để yêu cầu các khoản tín thuế phổ biến

Tất cả các nhà cung cấp Free File của IRS đều có các mẫu và bảng được sử dụng phổ biến nhất (tiếng Anh), bao gồm các mẫu cần thiết để yêu cầu các khoản tín thuế có giá trị như Tín thuế Thu nhập kiếm ddược, Tín thuế Chăm sóc Trẻ em và Người phụ thuộc và tín thuế giáo dục.

Người đóng thuế có thể khấu trừ chi phí kinh doanh

Người đóng thuế có thể khấu trừ chi phí kinh doanh của họ, tùy thuộc vào hạn mức và quy tắc thuế, ngay cả khi họ không nhận được Mẫu 1099-MISC, Mẫu 1099-K, W-2 hoặc báo cáo thu nhập khác.

Bắt đầu với Free File của IRS

Hạn mức thu nhập của Free File của IRS cho niên thuế 2022 là $73.000 cho các gia đình và cá nhân. Mỗi nhà cung cấp đặt ra các yêu cầu về tính đủ điều kiện của riêng họ, dựa trên độ tuổi, nơi cư trú và thu nhập của tiểu bang, và các đề nghị có sẵn bằng cả tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Người đóng thuế có thể sử dụng Công cụ tra cứu Free File của IRS để tìm đề nghị phù hợp với họ.

Người đóng thuế có thể tìm một nhà cung cấp Free File của IRS tại IRS.gov/freefile.

Đăng ký nhận Mẹo thuế của IRS (tiếng Anh)