IRS revize kesyon yo poze souvan yo konsènan Fòm 1099-K

IR-2023-53, 22 Mas 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn nan te revize jodi a kesyon yo poze souvan yo (FAQ) pou Fòm 1099-K, Kat Peman ak Tranzaksyon Rezo Tyès, nan Fèy Enfòmasyon FS-2023-06PDF. Mizajou yo se:

  • Seksyon jeneral: Kesyon 3 (mizajou)
  • Seksyon patikilye yo: Kesyon 6 ak 7 (ajoute)
  • Ranpli seksyon Fòm 1099-K: Kesyon 5 (mizajou)

Gen plis enfòmasyon konsènan depandans disponib.

IRS-FAQ