IRS sửa đổi các câu hỏi thường gặp về Mẫu 1099-K

IR-2023-53, ngày 22 tháng 3 năm 2023

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ hôm nay đã sửa đổi các câu hỏi thường gặp (FAQ) cho Mẫu 1099-K, Giao Dịch Qua Thẻ Thanh Toán Và Mạng Lưới Bên Thứ Ba, trong Tờ Thông Tin FS-2023-06PDF. Những cập nhật này là:

  • Phần chung: Câu hỏi 3 (cập nhật)
  • Phần cá nhân: Câu hỏi 6 và 7 (bổ sung)
  • Phần Nộp Mẫu 1099-K: Câu hỏi 5 (cập nhật)

Có thêm thông tin về độ tin cậy.

IRS-FAQ