Enpo pou moun ki fèk marye kenbe nan tèt yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-91, 19 Jiyè 2023

Nenpòt moun ki di "Wi" pandan ete sa a ta dwe revize kèk atik ki gen rapò ak enpo apre maryaj la. Gwo chanjman nan lavi, ki gen ladan yon chanjman nan estati matrimonyal, souvan genyen enplikasyon sou enpo. Men kèk bagay koup yo ta dwe panse sou yo apre yo fin marye.

Chanjman non ak adrès

Moun ki chanje non yo apre maryaj ta dwe rapòte sa bay Administrasyon Sekirite Sosyal la pi vit ke posib. Non ki sou deklarasyon enpo yon moun dwe koresponn ak non ki nan yon dosye nan SSA (Administrasyon Sekirite Sosyal). Si yo pa menm, sa ka retade nenpòt ransbousman fiskal. Pou aktyalize enfòmasyon yo, kontribyab yo ta dwe soumèt Fòm SS-5, Aplikasyon pou yon Kat Sekirite Sosyal. Fòm nan disponib sou SSA.gov (an anglè), lè ou rele 800-772-1213 oswa nan yon biwo SSA lokal.

Si maryaj la vle di yon chanjman adrès, IRS ak Sèvis Lapòs Etazini bezwen konnen sa. Pou fè sa, moun yo ta dwe voye Fòm 8822, Chanjman Adrès (an anglè) IRS la. Kontribyab yo ta dwe enfòme sèvis lapòs la tou pou yo transfere lèt lapòs yo lè yo ale sou entènèt sou USPS.com (an anglè) oswa nan biwo lapòs lokal yo.

Verifye prelèvman de fwa

Apre yo fin marye, koup yo ta dwe panse ak chanje prelèvman yo. Koupo ki fenk marye yo dwe bay anplwayè yo yon nouvo Fòm W-4 la, Sètifika Prelèvman Anplwaye a nan 10 jou. Si toude (2) konjwen yo ap travay, yo ka pase nan yon tranch enpo ki pi gwo oswa yo ka afekte pa enpo asirans maladi adisyonèl (an anglè) la. Yo kapab itilize Estimatè Prelèvman Enpo sou IRS.gov pou ede konplete yon nouvo Fòm W-4. Kontribyab yo ta dwe revize Piblikasyon 505, Prelèvman Enpo ak Enpo Estime (an anglè) pou plis enfòmasyon.

Kondisyon fiskal

Moun marye yo ka chwazi fè deklarasyon enpo federal yo ansanm oswa separe chak ane. Pou pifò koup yo, ranpli ansanm fè plis sans, men chak koup ta dwe revize pwòp sitiyasyon pa yo. Si yon koup marye nan 31 Desanm, lwa a di yo marye pou tout ane a pou yon seri rezon ki gen pou wè ak enpo.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)