About Schedule PH (Form 1120), U.S. Personal Holding Company (PHC) Tax

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

A corporation that is a personal holding company (PHC) uses Schedule PH (Form 1120) to figure the PHC tax.


Current Revision


Recent Developments

None at this time.


Other Items You May Find Useful