Form 1040, 1040-SR, or 1040-NR, line 3a, Qualified dividends

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Don't enter an amount less than zero on line 3a (qualified dividends) of Form 1040, 1040-SR, or 1040-NR.