Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Maintain Your Enrolled Retirement Plan Agent Status

Renewal:

  • Renewal Cycle: Every 3 years based on the last digit of your social security number (renewal period is between 4/1 – 6/30 each year). If your SSN ends in:
    - 0, 1, 2 or 3 – your first renewal cycle is April 1, 2016.
    - 4, 5 or 6 – your first renewal cycle is April 1, 2017.
    - 7, 8 or 9 – your first renewal cycle is April 1, 2015.
  • Renew using Form 8554-EP, Application for Renewal of Enrollment to Practice Before the Internal Revenue Service as an Enrolled Retirement Plan Agent

Continuing Education (CE) Requirements: