Kijan pou mwen aplike pou yon ITIN?

Ou kapab soumèt Fòmilè W-7, Aplikasyon pou Nimewo Idantifikasyon Pèsonèl Kontribyab IRS, avèk deklarasyon enpo federal ou a. Ou dwe ajoute tou dokiman orijinal oswa kopi sètifye dokiman ki soti nan ajans ki bay dokiman an ki pwouve idantite ak estati etranje a. Si ou kalifye pou yon eksepsyon, alòs soumèt Fòm W-7 la avèk prèv idantite w ak dokiman ki pwouve estati etranje w la ansanm avèk dokiman sipò yo pou eksepsyon an.

Ki kote pou aplike?

Opsyon 1

Poste Fòmilè W-7, deklarasyon enpo, prèv idantite, ak dokiman ki pwouve estati etranje yo nan:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

W ap gen pou soumèt yon deklarasyon enpo nan adrès ki make anlè a, yon fwa, lè w soumèt Fòmilè W-7 la pou jwenn yon ITIN. Nan ane k ap vini yo, lè ou gen yon ITIN, ou pral depoze yon taks sou revni ki baze sou enstriksyon ki nan fòm lan.

Osyon 2

Aplike pou yon ITIN an pèsòn atravè sèvis yon Ajan Sètifye pou Aksepte Aplikasyon . IRS otorize. Sa pral evite ke w dwe poste prèv idantite w ak dokiman sou estati kòm etranje w yo.

Osyon 3

Pran yon randevou nan yon Sant Asistans Kontribyab IRS deziyen. Sa pral evite tou ke w oblije poste prèv idantite w ak dokiman sou estati kòm etranje w yo.

Apre yo fin travay sou demann ou an, IRS pral emèt ITIN ou a pa lapòs.

Kilè pou mwen aplike?

Ou ka aplike pou yon ITIN nenpòt lè pandan ane a lè w gen yon egzijans pou soumisyon oswa rapò. Ominimòm, ou dwe konplete Fòmilè W-7 la lè w pare pou soumèt deklarasyon enpo federal ou avan dat limit yo prevwa pou soumisyon deklarasyon an. Si deklarasyon enpo w la anekse ak Fòmilè W-7 la soumèt apre dat limit pou deklarasyon an, ou ka dwegen pou peye enterè ak/oswa penalite.

Konbyen tan l ap pran?

Ou pral resevwa yon lèt IRS pral voye k ap ba w yon nimewo idantifikasyon fiskal anjeneral sou sèt semèn si w kalifye pou yon ITIN e ke aplikasyon w lan konplè.

Kilès moun mwen ka rele pou m jwenn èd?

Ou ka rele IRS nan nimewo pou apèl gratis la ki se 800-829-1040 si w Ozetazini oswa 267-941-1000 (ki pa yon nimewo pou apèl gratis) si w andeyò peyi Etazini. Sèvis sa a pèmèt ou tcheke estati aplikasyon w lan sèt semèn apre w fin soumèt Fòmilè W-7 la ak deklarasyon enpo w la.