Kalkilatris Dediksyon Enpo sou Lanvant lan ede w kalkile montan enpo jeneral sou lavant leta ak lokal ou ka reklame lè w detaye dediksyon yo nan Anèks A (Fòm 1040 oswa 1040-SR).

Dediksyon total pou revni leta ak lokal ou, enpo sou lavant ak enpo sou pwopriyete yo limite a yon dediksyon total konbine ki $10,000 ($5,000 si w marye epi ap soumèt separeman).

 

Kòman Li Fonksyone

Antre Enfòmasyon ou pou ane fiskal la:

 • Kondisyon fiskal
 • Enpo sou lavant yo peye sou gwo acha espesifye
 • Revni
 • Depandan yo deklare

Sa Ou Bezwen

Mete enfòmasyon sa yo disponib:

 W-2, 1099 oswa Lòt deklarasyon revni

 Resi pou gwo acha espesifye yo

 Kòd postal adrès ou ak dat ou t ap viv ladan yo

  Itilize Kalkilatris Dediksyon Enpo sou Lavant lan

  Sekirite ak Vi Prive Ou

  Kalkilatris Dediksyon Enpo sou Lavant lan pa mande enfòmasyon pèsonèl ou tankou non w, adrès ou, nimewo Sekirite Sosyal ou oswa nimewo kont labank ou yo.

  Yo p ap sere oswa anrejistre enfòmasyon ou antre yo.

  Aksesiblit

  Chache fonksyonalite ak pwoblèm nan Aksesiblite nan Kalkilatris Dediksyon Enpo sou Lavant (an anglè).

  Kesyon yo Poze Souvan yo

  Pa si ou sèten ke ou te rete nan menm jiridiksyon fiskal lokal la. Si ou pa asire, antre toude (2) zòn yo. Anpil kòd postal gen plis pase yon jiridiksyon fiskal lokal.

  Si ou te chanje vil oswa konte rezidans ou (menm nan menm kòd postal la), alò antre nouvo rezidans ou an apa nan kalkilatris la. Kalkilatris la ap bay repons ki kòrèk la, ke de (2) lokalite w yo gen oswa pa gen to enpo sou lavant ki diferan.

  Non. Men kalkilatris la gen enfòmasyon sou to enpo sou lavant lokal yo. Sa a pa nan enstriksyon sou papye yo. Li tou fè kalkil la pou ou.

  Paske li ap ajoute nan plas ou tout peman jeneral enpo sou lavant ki nan resi ou yo, ke ou dwe toujou fè.

  Jeneralman yo pa achte Atik "gwo tikè" sa yo chak ane. Si yo te enkli yon kantite lajan anyèl mwayèn nan tablo yo pou acha sa yo, Lè sa a, kontribyab yo t ap kapab jwenn benefis doub pou yo: lè yo sèvi avèk resi aktyèl yo nan ane yo te achte atik sa yo, men nan sèvi avèk tablo yo pou tout lòt ane yo. An konsekans, lalwa prevwa pou atik sa yo kontwole deyò tablo yo nèt.

  Gen de (2) karakteristik kle nan yon enpo sou lavant jeneral: Ki sa ki takse (baz enpo a), ak konbyen ki takse (to enpo a). Pami eta ki gen enpo sou lavant lokal yo, de (2) karakteristik sa yo kreye twa kategori debaz:

  1. Lè baz enpo lokal la se menm ak baz enpo eta a epi gen yon sèl to enpo lokal sou lavant nan tout eta a – Kantite enpo lokal la ka antre nan tablo eta a lè l sèvi avèk yon pousantaj konbine sou menm atik yo.
  2. Lè baz enpo lokal la menm jan ak baz enpo eta a, men pousantaj enpo lokal yo varye nan tout eta a - Kantite enpo lokal la ka sòti nan montan eta lè l sèvi avèk rapò to lokal la ak to eta a.
  3. Lè toude baz enpo lokal yo ak to enpo lokal yo varye nan tout eta a - Montan enpo lokal la dwe sòti poukont li nan montan eta a.

  Dediksyon pou enpo sou lavant jeneral leta ak lokal la ta dwe kantite enpo sou lavant ou peye an reyalite. Olye ke yo mande w kenbe tout resi w yo, lwa fiskal la pèmèt ou sèvi ak tablo enpo sou lavant opsyonèl IRS la bay yo. Sa a pèmèt ou rapwoche w de peman enpo sou lavant ou yo lè w sèvi avèk modèl konsomasyon an mwayèn, pran an kont to enpo ki enpòtan yo ak gwosè revni ak fanmi ou.

  Si yon lokalite (ki defini kòm yon konbinezon kòd postal-eta-konte) gen plis pase yon distri fiskal, kalkilatris la sèvi ak mwayèn to enpo lokal yo nan mitan distri sa yo pou estime kantite enpo sou lavant mwayèn kontribyab nan lokalite sa a peye an reyalite. Sa sipoze rezidan yo achte atik taksab nan tout lokalite a, pa sèlman nan jiridiksyon fiskal kote yo abite a.

  • Pa egzanp: Si gen de (2) distri fiskal nan yon lokalite, ak to enpo lokal 1% ak 2%, Lè sa a, kalkilatris la itilize 1.5%, ki se mwayèn de to enpo lokal yo. Mwayèn nan bay yon estimasyon pi egzat sou enpo sou lavant kontribyab yo peye aktyèlman nan lokalite ki gen plizyè distri fiskal.