Kijan pou ou enskri pou ka gen aksè itilize kèk zouti sou entènèt pou ede pwòp tèt ou

Avèk yon sèl kont, menm non itilizatè ak modpas, IRS ba ou aksè nan pifò zouti taks yo.

Kreye yon nouvo kont pou sèvis IRS yo (eksepsyon fèt pou sèvis anliy pou pwofesyonèl nan zafè taks, PTIN, ak sistèm FIRE)

Pou verifikasyon idantite ak sèvis koneksyon yo, IRS ap itilize ID.me, ki se yon founisè teknoloji ki gen gwo renome. Si w gen yon kont ID.me nan yon gouvènman Eta oswa nan yon ajans federal, ou ka konekte san w pa menm bezwen reverifye idantite w ankò. Si ou se yon nouvo itilizatè, w ap oblije kreye yon nouvo kont ID.me. Pwosesis verifikasyon idantite sa a aplikab pou sèvis IRS yo tankou Kont Anliy, Jwenn Transkripsyon Entènèt, Akò Pèman sou Entènèt, Jwenn yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP PIN), Kont Taks Pro (an anglè), ak Soumèt Fòm 2848 ak 8821 sou Entènèt (an anglè).

ID.me sèvi ak dènye teknoloji verifikasyon idantite yo pou otantifye idantite w byen fasil san pèdi tan. Yo espesyalize yo nan pwoteksyon idantite dijital epi ede nou konfime se ou menm—se pa yon lòt moun k ap bat poul fèl pase pou ou—anvan nou bay aksè nan enfòmasyon ou yo.

Si ou gen yon non itilizatè IRS ki deja egziste, tanpri kreye yon nouvo kont ID.me pi vit nan mezi ou kapab.

R: Pou verifye idantite w ak ID.me, w ap bezwen prezante foto yon dokiman idantite tankou yon pèmi kondui oswa, kat idantite eta ou a oswa paspò ou.

W ap gen pou ou prezante tou, yon foto pwòp tèt ou oswa yon ti videyo tou kout ou fè ak yon telefòn entèlijan oswa ak yon wèbkam yon òdinatè. Si w ta bezwen èd pou verifye idantite w oswa pou ou soumèt yon fichye sipò, ou ka ale sou sit èd ID.me IRS la (an anglè).

Si w ap itilize teknoloji asistans tankou yon lektè ekran, oswa si w gen pwoblèm pou ou pran foto, ou ka bezwen asistans pou w konplete pwosesis la. W ap jwenn plis enfòmasyon nan gid aksè nou an.

Si w pa ka fè foto tèt ou oswa pase opsyon oto-sèvis la, w ap resevwa yon referans ID.me ou ka fè konfyans pou verifye idantite w anvan menm ou jwenn aksè ak zouti IRS yo. Nouvo kont ID.me ou a pral pèmèt ou verifye idantite w pou pèsonn lòt moun pa ka aksede ak kont IRS ou sou entènèt.

R: Si ou se yon nouvo itilizatè, ou dwe kreye yon kont ID.me epi verifye idantite w pou w ka jwenn aksè ak yon sèvis IRS espesifik sou entènèt. Si w gen pwoblèm pou verifye idantite w ak ID.me w ap jwenn èd sou sit èd aydimi ID.me (an anglè) an .

R: Non. Sistèm ID.me an pa aksesib pou okenn moun ki poko gen 18 lane. Moun ki gen ITIN gendwa gen difikilte pou yo konplete pwosesis verifikasyon idantite a epi yo ka pratik pou yo itilize lòt opsyon yo.  Pou wè altènatif ki disponib pou sèvis w ap eseye aksede a, chwazi "ki sa pou mwen fè si mwen pa ka verifye idantite mwen?" sou paj enskripsyon an epi, chwazi lyen "lòt opsyon yo" pou wè altènativ espesifik ki gen rapò ak sèvis sa a.

R: Apre ou fin verifye idantite w, ou ka jwenn yon mesaj IRS ki di “Gen yon pwoblèm ki anpeche w aksede a sèvis sa a.” Si w ta jwenn mesaj sa a, tanpri eseye konekte ankò pita.

Si w kontinye resevwa mesaj sa a, sa vle di ou p ap kapab itilize ak sèvis sou entènèt la. Chwazi bouton "jwenn altènativ ou yo" sou paj erè a pou w ka gen plis detay sou altènativ ki egziste pou konplete tranzaksyon w la.

R: Wi, antanke yon founisè teknoloji ki gen gwo renome, epi ki sètifye selon nòm federal yo, aydimi (ID.me) konsève enfòmasyon ou yo. Sepandan, ID.me p ap pataje, ni vann, ni lwe oswa fè biznis ak enfòmasyon pèsonèl ou oubyen enfòmasyon sansib yo ak lòt pati, y ap itilize sèlman pou kapab verifye idantite w ak kalifikasyon w. ID.me respekte prensip konfidansyalite ak règleman sekirite ki strik, epi li reponn ak Piblikasyon espesyal NIST 800-63-3 Gid Idantite Dijital. Li plis detay sou fason ID.me pwoteje enfòmasyon konfidansyèl ou yo, Deklarasyon Dwa sou Vi Prive (an anglè) ak tout politik konfidansyalite ID.me o gran konplè (an anglè) 

Sèvis Elektwonik pou Pwofesyonèl Taks

Malgre zouti pou soumèt pwopriyete ak otorizasyon enfòmasyon sou taks (an anglè) yo chanje, vin gen yon nouvo pwosesis verifikasyon idantite ak koneksyon, w ap ka kontinye sèvi ak non itilizatè IRS ou a pou jwenn aksè ak sèvis elektwonik yo pou pwofesyonèl taks yo pou moman sa a. Sepandan, se ap posib pou rive jis an ete 2022, aplikasyon pou sèvis elektwonik yo ap sèvi ak nouvo pwosesis verifikasyon idantite a, ou ka prepare ou annatandan epi kreye yon kont aydimi (ID.me) kounye a lè w sèvi avèk yon Kont Taks Pro (an anglè) oswa Soumèt Fòm sou Entènèt (an anglè). W ap kapab sèvi ak kont ou atravè plizyè zouti IRS ak nan lòt ajans gouvènman ki sèvi ak ID.me tou, ansanm ak aplikasyon sèvis elektwonik yo apati ete 2022.

Pou nouvo itilizatè sèvis elektwonik yo, n ap mande w verifye idantite w pou pèsonn lòt moun pa ka aksede a kont IRS sou entènèt ou a. Anrejistreman an pran apeprè 15 minit sèlman.

Èd pou pwoblèm yo rankontre souvan yo

Si w gen pwoblèm pou w anrejistre oswa konekte pou yon sèvis IRS sou entènèt, eseye etap ki pi ba yo.

Remak: Pou rezon sekirite, sant apèl nou an pa ka bay ede rezoud pwoblèm ki gen pou wè ak verifikasyon idantite.

Enskripsyon sèvis elektwonik

Antre adrès ki endike nan dènye deklarasyon taks ou te fè a. Asire w adrès ou antre a koresponn egzakteman ak jan li parèt sou deklarasyon taks ou a.

 • Si ou fèk demenaje:
   Antre adrès ki soti nan dènye deklarasyon ou te fè a, menm si se pa adrès kote ou rete konnye a. Nou itilize adrès sa a sèlman pou verifikasyon idantite.
 • Si w fèk reyalize yon deklarasyon taks ak yon nouvo adrès:
   Eseye antre ansyen adrès a ou pito. Deklarasyon taks ki fèk soumèt yo ka pran plizyè semèn pou yo trete.
 • Si ou fèk ranpli premye deklarasyon taks ou:
   Tcheke bouton ki make 'Mwen pa t ranpli yon deklarasyon taks nan sèt (7) ane ki sot pase yo' nan opsyon 'Estati deklarasyon' yo, si sa disponib.
 • Si se ta yon sèl non legal oswa mononim ou genyen:
   Tanpri mete yon tirè (-) nan non an epi mete non w nan kazye siyati ("last name") an. Si dokiman legal ou a afiche "FNU", non enkoni, pou non w, w ap gen pou w mete "FNU" olye de "-"  nan plas non an.

Rantre detay bwat postal, adrès etranje ak militè jan sa a dekri pi ba a:

 • ​​​Bwat postal
  Nan Kazye Adrès 1 ('Address Line 1'), mete adrès postal la san pwen yo ak nimewo a.
 • Adrès Etranje
   Antre vil ou, konte, pwovens oswa lòt jiridiksyon ou nan kazye 'City' a. Pa gen okenn kazye pou Kòd Postal / Postal. Si ou gen yon adrès postal entènasyonal, w ap gen aksè anrejistre nan yon sèl zouti IRS.gov ki se Akò peman sou entènèt la epi ou dwe mande yon kòd aktivasyon pa lapòs. Anjeneral, kontribyab oswa pwofesyonèl taks ki gen adrès entènasyonal yo p ap kapab enskri pou jwenn transkripsyon sou entènèt, gade kont taks yo, jwenn yon PIN pwoteksyon idantite oswa zouti sèvis elektwonik pou pwofesyonèl taks yo.
 • Adrès Militè
  Antre APO, FPO oswa DPO nan kazye vil ('City') a. Chwazi AA, AE, oswa AP nan kazye Eta/Teritwa Ameriken ('State/Territory US').

Nou itilize Experian, yon konpayi ki bay rapò sou kredi, pou valide nimewo kont finansye ou. Si w gen pwoblèm:

 • Asire w dabò ou antre nimewo kont finansye ki kòrèk la.
 • Eseye antre yon lòt kalite kont:
  • Kat kredi -  8 dènye chif yo (pa itilize American Express, kat debi oswa kat antrepriz)
  • Prè etidyan– (Ekri nimewo kont prè etidyan ki nan deklarasyon w la. Nimewo kont lan ka genyen ni nimewo ni lèt. Men li pa gen okenn senbòl.) Anplis de sa, si se Nelnet ki te bay prè etidyan an, nou p ap ka verifye li.
  • Prèt ipotèk kay
  • Prè ekite kay (dezyèm ipotèk)
  • Liy kredi ekite kay(HELOC)
  • Prè oto

Nou gendwa pa ka verifye tout nimewo kont finansye yo.

Fason ki pi rapid pou verifye idantite w se avèk yon nimewo telefòn mobil ki sou non w. Telefòn nan dwe ap fonksyone Ozetazini epi li dwe kapab resevwa mesaj tèks. N ap voye yon kòd aktivasyon ki ka itilize yon sèl fwa sou nimewo telefòn mobil ou. W ap gen 10 minit pou ou itilize li tousuit aprè ou resevwa li. Remak: nou gendwa pa ka verifye tout nimewo telefòn mobil yo.

 • Si ou pa gen yon nimewo telefòn mobil k ap fonksyone Ozetazini, ki sou non ou:
   Ou ka chwazi pou resevwa yon kòd aktivasyon pa lapòs lè w ap enskri pou w ka gen yon kont pou sèvis sou entènèt yo. Livrezon an gen dwa pran 10 jou ouvrab pou l fèt. Kòd itilizasyon inik sa a ap pèmèt ou kreye kont ou, epi l ap valab pou 30 jou. Lè w fini w ap kapab:
  • Telechaje aplikasyon mobil IRS2Go pou jenere kòd sekirite k ap nesesè chak fwa ou konekte sou kont ou. IRS2Go gratis epi li disponib pou aparèy Android, iPhone, iPad ak tablèt Amazon Fire; oswa
  • Resevwa yon kòd sekirite atravè yon apèl telefonik nan yon nimewo telefòn ki fonksyone Ozetazini chak fwa ou konekte
 • Si telefòn mobil ou a sou non yon manm fanmi w:
   Ou ka eseye itilize verifikasyon telefòn mobil pou w enskri. Si telefòn ou pa ka pemèt verifikasyon an fèt, ou gendwa mande yon kòd aktivasyon pa lapòs.

Ou kapab enskri pou benefisye sèvis sou entènèt san w pa gen telefòn mobil:

 • Swiv etap sa yo pou w anrejistre pou ka gen yon kont ki pou sèvis sou entènèt yo.
 • Nan etap pou verifikasyon telefòn mobil lan, chwazi 'Resevwa yon kòd aktivasyon pa lapòs lapòs.'
 • Sa gen dwa pran 10 jou ouvrab pou lapòs fè kòd la rive jwenn. Kòd la valab pou 30 jou.
 • Swiv enstriksyon ou resevwa ansanm ak kòd la pou konplete enskripsyon an

Kòd izaj inik sa a ap pèmèt ou kreye kont ou. Lè w fini w ap kapab:

 • Telechaje aplikasyon mobil IRS2Go pou jenere kòd sekirite ki nesesè chak fwa w konekte sou kont ou. IRS2Go gratis epi li disponib pou aparèy Android, iPhone, iPad ak tablèt Amazon Fire; oswa
 • Resevwa yon kòd sekirite atravè apèl telefòn nan nenpòt nimewo telefòn k ap fonksyone Ozetazini chak fwa ou konekte

 

  Konekte (sèlman pou itilizatè sèvis elektwonik yo ak non itilizatè IRS ki egziste deja yo)

  Chak fwa ou konekte, nou voye yon kòd sekirite atravè mesaj tèks oswa apèl telefònik ba ou. Se nimewo "77958" k ap voye mesaj tèks k ap soti nan sèvis modpas IRS la. Gendwa gen frè mesaj ak done ki aplikab tou. Se nimewo  "202-318-5542." k ap fè apèl telefònik k ap soti nan sèvis modpas IRS la.

  • Lè ou resevwa kòd la, antre li byen vit epi avèk presizyon.
   • Kòd la valab pou 10 minit sèlman. Ou ka mande yon nouvo kòd nan paj koneksyon an. Remak: Yo ap bloke ou pandan 24 èdtan si ou fè plis tantativ ke sa yo pèmèt ou fè yo.
  • Si tout fwa ou pa ta resevwa tèks la ak kòd sekirite a:
   • Ou gendwa te chwazi pou w pa resevwa mesaj nan men sèvis modpas IRS la. Voye mo IN nan  "77958" pou kontinye sèvis la epi resevwa kòd sekirite a.
   •  Founisè w la ka gen kèk ti pwoblèm teknik tou. Mande yon kòd atravè yon apèl telefonik sou paj koneksyon an oswa eseye ankò pita.

  Remak: Sant apèl nou an pa ka rezoud pwoblèm resepsyon mesaj tèks. Si ou pa ka resevwa yon mesaj tèks kounye a, ou ka jwenn yon kòd sekirite atravè apèl telefonik.

  Pou rezon sekirite, nou limite nan yon peryòd tan kout, kantite tantativ ou kapab fè pou konekte yo. Kòd sekirite nou voye a valab pou 10 minit sèlman.

  Si kont ou bloke epi ou panse ou ka bay enfòmasyon ki kòrèk la: 

  • Tann 24 èdtan anvan ou eseye konekte ankò.
  • Asire w ke non itilizatè, modpas, ak kòd sekirite ou antre yo kòrèk.

  Remak: Sant apèl nou an pa ka debloke kont ou.

  Ou ka rekreye non itilizatè ou ak modpas ou sou paj koneksyon an.

  • Si ou bliye non itilizatè ou an: Ale nan paj koneksyon an epi klike sou 'mwen bliye non itilizatè mwen (Forgot Username)' anba kazye non itilizatè (username) nan.
  • Si ou bliye modpas ou: Ale sou paj koneksyon an, antre non itilizatè ou epi klike sou 'Konekte (Log in)'. Nan paj modpas la, klike sou 'mwen bliye modpas la (Forgot Password).'

  Ou ka enskri yon lòt fwa tou lè w klike sou 'Kreye Kont.'

  Remak: Sant apèl nou an pa ka ede w jwenn non itilizatè ou oswa rekreye modpas.

  Konekte sou kont ou epi chwazi ' Pwofil (Profile)' pou chanje nimewo telefòn mobil ou, non itilizatè oswa modpas ou.

  Tanpri sonje:

  • Telefòn mobil - Si ou pa kapab konekte ak ansyen nimewo telefòn mobil ou a, ou ka anrejistre yon lòt fwa lè w klike sou 'Kreye Kont (Create Account)' epi antre yon nouvo nimewo telefòn.
  • Non itilizatè - Si ou se yon pwofesyonèl taks ki gen aksè ak sèvis elektwonik yo, ou pa ka chanje non itilizatè ou an.
  • Modpas – Si ou bliye modpas ou, ale nan paj koneksyon an, antre non itilizatè ou epi klike sou 'konekte (Log In)'. Nan paj modpas la, klike sou 'Mwen bliye modpas la (Forgot Password).'

   

   Sekirize kont ou

   Si w sispèk gen tantativ ki fèt pou lòt moun itilize non itilizatè IRS ou pou monte sou kont ou, konekte sou kont ou epi chwazi " Pwofil (Profile)" pou chanje modpas ou.

   Rapèl: Itilize yon modpas ki solid, inik pou tout kont ou yo. Pa retounen itilize ansyen modpas oswa divilge yo bay pèsonn pou okenn rezon.

   Rapòte Aktivite Sispèk

   Nou p ap janm rele oswa voye imèl oswa mesaj tèks pou mande w bay enfòmasyon oswa konekte pou jwenn yon transkripsyon oswa mete pwofil ou ajou. Rapòte èskrokri si ou pa sèten sou otantisite nenpòt kominikasyon san ou pa t fè demann pou sa, sof kourye ki soti Ozetazini, ki ta fè kwè se IRS la.