Aksè Pwoteje: Fason pou w Enwole pou w ka jwenn Kèk Zouti Elektwonik pou Fòmasyon Pèsonèl

Yon kont sou entènèt la avèk IRS bay aksè pou w jwenn prèske tout zouti taks yo ak menm non itiliztè a, menm modpas la.

Si w pa rive kapab enskri sou entènèt la, fè fouy nan Zouti pou w wè si gen yon opsyon ki disponib lè w pa sou entènèt pou sa ou vle fè a.

Enskri pou w gen yon Kont Sèvis Entènèt

Lè w enskri pou sèvis entènèt, nou mande w verifye idantite w poutèt pou pyès lòt moun pa jwenn aksè ak kont IRS ou genyen sou entènèt la. Sa ap pran 15 minit konsa pou w enskri.

Pare enfòmasyon sa yo:

 • Adrès imèl
 • Nimewo Sekirite Sosyal (SSN) oubyen Nimewo Idantifikasyon Taks Endividyèl (ITIN)
 • Kondisyon fiskal epi tou adrès postal
 • Yon Nimewo kont finansyè ki gen non w ladan n:
  • Kat kredi – 8 dènye chif yo (pa American Express, kat debi oubyen kat antrepriz) oubyen
  • Kontra dèt etidyan – (Antre nimewo kont kontra lajan prete ki nan bòdwo w la. Nimewo kont lan ka genyen ni chif ni lèt. Pa mete senbòl ladan.) Epi tou, nou pa ka verifye si se Nelnet ki delivre kontra a. oubyen
  • Kontra dèt ipotèk oubyen kontra dèt sou do kay ou oubyen
  • Valè kredi ou gen sou kay (HELOC) oubyen
  • Kontra dèt machin
 • Telefòn mobil ki sou non w (Pou enskripyon pi rapid) oubyen kapasite pou resevwa yon kòd aktivasyon nan lèt ekri(an Anglè)

Solisyon pou pwoblèm ki parèt souvan

Si w gen difikilte pou w enskri ou byen pou w konekte ak sèvis IRS sou entènèt, eseye etap sa yo

Remak: Pour rezon sekirite, biwo nou ki resevwa apèl pa ka ede w verifye idantite.

Enskri

Itilize bouton ki make tab la pou ale sou pwochen eleman fokalizab la

Antre adrès ki nan deklarasyon taks ki pi resan an. Fè sèten adrès ou mete a matche mo pou mo ak jan li ekri nan deklarasyon taks ou a.

 • Si w fèk chanje kay:

  Antre adrès ki te nan dènye deklarasyon taks ou a menm si se pa adrès aktyèl la. Nou itilize adrès sa èlman pou vereifye idantite.

 • Si w fèk fè deklarasyon taks ak yon lòt adrèss:

  Eseye antre ansyen adrès la pito. Delarasyon taks ki fèk fèt ka pran plizyè semèn pou l fin klase.

 • Si w fèk fè deklarasyon taks pou premye fwa:

  Chwazi bouton ki di "M poko janm fè deklarasyon taks nan 7 dènye ane yo kote w wè opsyon ki bay pou 'Filing Status' ('Kondisyon Fiskal'), si l posib.

 • Si w se yon moun yo konnen sou yon sèl grenn non oubyen mononim:

  Tanpri antre yon tirè (-) kote pou w mete first name nan epi non w genyen an, ekri l kote ki di last name (tit oubyen siyati w). Si dokiman legal ou mete "FNU" ki vle di yo pa konnen non w, kote ki di first name nan w ap mete "FNU" olye w mete "-" pou non an.

Fòrma pou bay PO Box, adrès etranjè ak adrès militè ap fèt konsa:

 • PO Box

  Nan premye liy adrès la. Ekri "PO Box la san pwen apre sa ajoute nimewo a

 • Adrès etranjè

  Antre vil ou, depatman ou, pwovens oubyen jiridiksyon w nan plas ki di "city" a. Pa gen plas pou w mete zip code oubyen ziip postal. Si w gen yon adrèl postal entènasyonal, sèl tiyo sèvis IRS.gov ou ka enskri ladan n se sa ki rele Online Payment Agreement ki vle di Akò pou pèman elektwonik, epi tou fò w mande yon kòd aktivasyon pa lapòs. An jeneral, kontribiyab yo oubyen pwofesyonèl taks ki gen adrès entènasyonal p ap ka enskri pou pwogram Get Transcript Online, View Your Tax Account, Get an Identity Protection PIN oubyen lòt tiyo sèvis elektwonik ki disponib pou pwofesyonèl ki okipe zafè taks.

 • Adrès Militè

  Antre APO, FPO oubyen DPO nan fenèt ki make 'City' (vil) la. Seleksyone AA, AE, oubyen AP nan fenèt ki di 'State/U.S. Territory' (tèritwa Ameriken) an.

Nou sèvi ak Experian, yon konpayi ki bay rapò sou kredi, pou nou ka valide nimewo kontanbank ou an. Si w gen difikilte:

 • Fè sèten w antre bon nimewo kontanbank lan.
 • Eseye antre yo lòt kalite kont ki diferan:
  • Kat kredi – 8 dènye chif yo (pa itilize American Express, kat debi oubyen kat antrepriz) oubyen
  • Kontra dèt Etidyan– (Antre nimewo kont kontra lajan prete ki nan bòdwo w la. Nimewo kont lan ka gen ladan chif ak lèt. Pa met senbòl ladan.) Epi tou, nou pa ka verifye, si se Nelnet ki delivre kontra dèt etidyan w lan. oubyen
  • Kontra ipotèk
  • Kontra dèt sou do valè kay la pran (2e kontra ipotèk)
  • Valè kredi ou gen sou kay (HELOC) oubyen
  • Kontra dèt machin

Li posib nou pa ka fin verifye nimewo tout kontanbank yo.

Fason ki pi rapid ou ka verifye idantite se ak telefòn selilè ki asosye ak non w. Telefòn nan dwe fèt sou tip ameriken epi fò l ka resevwa tèks. Nou va voye sou telefòn selilè w yon kòd aktivasyon ki ka sèvi yon sèl fwa. Resevwa w resevwa l, ou gen 10 minit pou w itilize l. Remak: Li posib nou pa rive ka verifye tout nimewo telefòn selilè.

 • Si w pa gen yon nimewo telefòn mobil sou non w ki sou sòti Etazini:

  ou ka fè chwa pou w resevwa yon kòd aktivasyon pa lapòs lè w enskri pou ouvri yon kont sèvis elektwonik. L ap pran 10 jou pou w jwenn li. Kòd sa ki ka sèvi yon sèl fwa a ap ede w kreye pwòp kont ou, epi l ap valid pou 30 jou. Apre sa, w ap ka:

  • Telechaje aplikasyon mobil IRS2Go k ap pèmèt ou jwenn kòd sekirize ou bezwen chak fwa ou konekte sou kont ou an. IRS2Go gratis epi l disponib pou aparèy Android, iPhones, iPads ak tablèt Amazon Fire; oubyen
  • Resevwa chak fwa pou w konekte yon kòd sekirize pa mwayen yon apèl telefonik sou yon telefòn ki anba pwotokòl yon konpayi ameriken.
 • Si telefòn mobil lan se non yon fanmi w ki sou li:

  Ou ka eseye verifikasyon telefòn mobil pou w ka enskri. Si telefòn ou an pa ka verifye, ou mèt mande pou yon kòd verifikasyon pa lapòs.

You ka enskri pou sèvis elektwonik san w pa sèvi ak telefòn selilè:

 • Swiv direksyon sou Enskri pou w gen yon Kont Sèvis Entènèt.
 • Nan etap verifikasyon telefòn selilè a, seleksyone 'Receive an activation code by postal mail.' (resevwa yon kòd aktivasyon pa lapòs).
 • L ap pran 10 jou ouvrab pou kòd la rive pa lapòs. Kòd la vlid pou 30 jou.
 • Swiv direksyon ki anndan kòd la pou w ka fin ranpli fòmilè enskripsyon an.

  Kòd sa ki ka sèvi yon sèl fwa a ap ede w kreye pwòp kont ou. Aprè sa ou ka:

  • Telechaje aplikasyon mobil IRS2Go k ap pèmèt ou jwenn kòd sekirize ou bezwen chak fwa ou konekte sou kont ou an. IRS2Go gratis epi l disponib pou aparèy Android, iPhones, iPads ak tablèt Amazon Fire; oubyen

  • Resevwa chak fwa pou w konekte yon kòd sekirize pa mwayen yon apèl telefonik sou yon telefòn ki anba pwotokòl yon konpayi ameriken

 

  Konekte

  Chak fwa w konekte, nou voye yon Köd sekirize pa mwayen mesaj tèks oubyen apèl telefòn. Mesaj tèks Sèvis modpas IRS soti nan "77958" epi gen frè sèvis ou ka peye pou sa. Apèl telefòn menm soti nan nimewo "202-318-5542".

  • Lè w resevwa kòd la, antre l rapid epi san fòt.
   • Kòd la valid sèlman pou 10 minit. Ou ka fè demann yon lòt kòd depi sou ekran pou w konekte a. Remak: Ou sèlman gen dwa pou eseye kèk fwa, aprè sa l ap fèmen sou ou pandan 24 èdtan.
  • Si w pa resevwa tèks ki gen kòd sekirize a:
   • Ou gen opsyon pou w mande pou w pa resewa mesaj sèvis modpas IRS la. Tèks IN voye bay nimewo "77958" pou w rekòmanse sèvis epi pou w resevwa kòd sekirize a.
   • Founisè w la gen dwa byen gen pwoblèm teknik. Fè apèl telefòn pou w fè demann yon kòd l depi ekran koneksyon an oubyen eseye ankò aprè.

  Remak: Biwo nou ki resevwa apèl pa gen mwayen pou debloke pwoblèm ki anpeche tèks mesaj la delivre. Si w pa ka jwenn mesaj la lamenm, ou ka fè apèl telefòn pou mande kòd sekirize a.

  Pou rezon sekirite, Nou pa pèmèt ou eseye konekte anpil fwa nan yon tan ki kout. Kòd sekirize a valid sèlman pou 10 minit.

  Si kont lan bloke epi w kwè ou ka bay enfòmayon ki kòrèk:

  • Ret tann 24 èdtan avan rekonekte.
  • Fè sèten non itilizatè, modpas, ak kòd sekirze a byen kòrèk

  Remak: Biwo nou ki resevwa apèl pa ka debloke yon kont.

  Ou ka repwograme non itilizatè ak modpas sou paj akèy la.

  • Si w bliye non itilizatè w: Ale nan paj akèy epi klike sou 'Forgot Username' (bliye non itilizatè) anba ribrik username (non itilizatè).
  • Si w bliye modpas ou: Ale sou paj akèy, antre non itilizatè w eppi klike 'Log In" (Konekte). Sou page modpas la, klike 'Forgot Password.'

   Ou ka re-enskri tou si w klike 'Create Account.'

  Remak: Biwo nou ki resevwa apèl pa ka ede w jwenn non itilizatè ak modpas.

  Konekte sou kont ou epi seleksyone 'Profile' pou w ka chanje nimewo telefòn selilè w, non itilizatè w ak modpas.

  Tanpri note byen:

  • Telefòn selilè - Si w pa ka konekte ak ansyen nimewo telefòn selilè w, ou ka re-enskri si w seleksyone 'Create Account' epi w antre nouvo nimewo telefòn lan.
  • Non itilizatè - Si w se yon pwofesyonèl taks ki gen aksè ak e-Services, ou pa ka chanje non itilizatè w.
  • Modpas – Si w bliye modpas ou, ale sou paj akèy, antre non itilizatè w eppi klike 'Log In" (Konekte). Sou paj modpas la, klike 'Forgot Password'

   

   Rapòte aktivite sispèk

   Nou pa janm rele ni voye imèl ni mesaj tèks pou mande w ba nou enfòmasyon oswa konekte w pou resevwa yon transkripsyon oswa pou mete pwofil ou ajou. Rapòte pyèj elektwonik (an Anglè) si wu pa sèten yon mesaj ou resevwa "pa aza" otantik vre lè li deklare se IRS ki voye l, sof si se pa mwayen lapòs Etazini li rive.

   Sekirize Kont Ou

   Si w sispèk aktivite louch kòm kwa moun ap eseye konekte sou kont ou an, sekirize kont lan ak youn nan opsyon sa yo. Remak: - Si w se yon pwofesyonèl taks ki gen aksè ak e-Services, sekirize kont ou an ak youn nan opsyon sa yo.

   • Pou w kontinye itilize sèvis elektwonik IRS, Konekte sou kont ou an epi seleksyone "Profile" (pwofil) pou w chanje modpas ou.
   • Si pa gen aksè ak sèvis elektwonik IRS, ou ka bloke aksè pou kont ou an. Reyenskri, verifye done pèsonèl ou, (Sekirite sosyal, batistè, kondisyon sivil, epi adrès), aprè sa, seleksyone opsyon pou w bloke kont ou an.

   Rapèl: Itilize modpas ki solid, epi menm nan pou tout kont ou yo. Pa resèvi ak modpas yo oubyen pa kite lòt moun konnen yo pou okenn rezon.