Chak kontribyab gen dwa pou yo pa peye plis pase montan enpo ki kòrèk la yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-50, 13 avril 2023

IRS la travay pou asire kontribyab yo pa peye plis pase montan enpo ki kòrèk la.

Kontribyab yo gen dwa pou yo peye sèlman montan enpo yo dwe devan lalwa a, sa ki enkli enterè ak penalite yo, ak pou fè IRS la aplike tout pèman enpo yo kòrèkteman. Sa se youn nan 10 dwa fondamantal tout moun konnen sou non Deklarasyon Dwa Kontribyab la (an anglè).

Dwa pou peye pa plis pase montan enpo ki kòrèk la vle di kontribyab yo kapab:

  • Deklare pou yon ranbousman si yo kwè ke yo te peye enpo yo a anplis (an anglè).
  • Kontakte IRS la si yo kwè gen yon erè sou yon avi oswa yon fakti.
  • Fè yon deklarasyon enpo amande si yo dekouvri yon erè apre te soumèt deklarasyon orijinal la.
  • Konekte sou Kont Anliy IRS epi mande pou yo retire tout montan lajan ou dwe si li depase montan ki kòrèk la.
  • Mande pou IRS la retire enterè nan kont lan si ajans lan te lakòz erè oswa reta ki pa rezonab.
  • Soumèt yon Òf nan konpwomi pou mande IRS la aksepte mwens pase tout montan dèt enpo a. Kontribyab yo fè sa si yo kwè ke yo pa dwe tout oswa yon pati nan dèt la.

Plis enfòmasyon: