Mọi người đóng thuế đều có quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng

Mẹo thuế của IRS 2023-50, ngày 13 tháng 4 năm 2023

IRS nỗ lực để đảm bảo rằng người đóng thuế không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng.

Người đóng thuế có quyền chỉ trả số thuế đến hạn theo pháp luật, gồm cả tiền lời và tiền phạt, và được yêu cầu IRS áp dụng tất cả các khoản chi trả về thuế một cách hợp lý. Đây là một trong 10 quyền cơ bản được gọi chung là Bản Tuyên ngôn quyền của Người đóng thuế (tiếng Anh).

Quyền không trả nhiều hơn số tiền thuế đúng có nghĩa là người đóng thuế có thể:

  • Nộp đơn yêu cầu tiền hoàn thuế nếu họ tin rằng họ đã nộp thừa thuế (tiếng Anh).
  • Liên lạc với IRS nếu họ tin rằng có sai sót trong thông báo hoặc hóa đơn.
  • Nộp tờ khai thuế sửa đổi nếu phát hiện ra sai sót sau khi tờ khai ban đầu đã được nộp.
  • Đăng nhập vào Tài khoản trực tuyến IRS và yêu cầu xóa mọi khoản nợ nếu vượt quá số tiền đúng đến hạn.
  • Yêu cầu IRS xóa tiền lời khỏi tài khoản nếu cơ quan này gây ra lỗi hoặc sự chậm trễ không hợp lý.
  • Nộp Đề nghị thỏa hiệp để yêu cầu IRS chấp nhận ít hơn toàn bộ số tiền nợ thuế. Người đóng thuế làm điều này nếu họ tin rằng mình không nợ toàn bộ hoặc một phần khoản này.

Thông tin thêm: