Pwogram IRS gratis yo la pou ede kontribiyab yo prepare epi ranpli deklarasyon yo

Konsèy Fiskal IRS 2022-18, 2 fevriye 2022

Se yon nouvo sezon taks. Pandan kèk bagay diferan, yon bagay ki rete menm jan an se, kontribyab yo ka ka jwenn taks yo prepare gratis atravè youn nan de pwogram alontèm IRS. Moun ki gen revni ba jiska modere ka benefisye èd taks gratis sa a atravè youn nan pwogram sa yo:

Asistans volontè taks sou revni: Pwogram sa a se pou kontribyab elijib ki jeneralman touche $58,000 oubyen mwens, moun ki gen andikap ak kontribyab anglofòn ki limite.

Konsèy taks pou granmoun aje: Pwogram sa a sitou pou moun ki nan 60 lane oubyen plis ki espesyalize nan kesyon sou pansyon ak pwoblèm ki gen rapò ak retrèt inikman pou granmoun aje.

Men kèk avantaj nan itilize program sa:

Men ki jan kontribyab yo ka jwenn yon sit volontè sou taks pre yo:

Anvan ale nan yon sit, kontribyab yo dwe verifye paj Kisa Pou w Pote (an anglè) sou IRS.gov pou asire yo gen tout dokiman ak enfòmasyon ki nesesè. Si kontribyab yo pa pote tout fichye ak dokiman yo, volontè yo ka pa kapab ede yo.

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)