Here are reasons people who don’t normally file should file a 2021 tax return

Konsèy sou Taks pou COVID 2022-08, 13 janvye 2022

Avèk sezon fiskal la k ap pwoche a se yon bon moman pou sila yo ki pa konn deklare yo reflechi ak avantaj ki genyen lè yo fè yon deklarasyon taks 2021. Fè deklarasyon kapab ede yo reklame yon kredi taks ki ranbousab oswa jwenn yon ranbousman taks sou revni.

Men kèk bagay kontribyab yo ta dwe konsidere lè y ap deside si pou yo fè yon deklarasyon taks:

Jwenn bon rezon ki genyen pou deklare yo

Nan majorite ka yo, revni, kondisyon fiskal ak laj detèmine si yon kontribyab dwe fè yon deklarasyon taks. Lòt règleman ka aplike si kontribyab la se ak tèt li l ap travay oswa si yo ka deklare li kòm yon depandan yon lòt moun. Gen lòt rezon ki ka fè yon kontribyab dwe deklare. The Asistan Taks Entèraktiv (an anglè) la kapab ede yon moun konnen si li bezwen fè yon deklarasyon.

Gade prelèvman taks oswa taks yo peye

Men kèk kesyon pou kontribyab yo poze tèt yo:

  • Èske anplwayè kontribyab la te fè prelèvman taks ou revni federal sou pèman yo a?
  • Èske kontribyab la te fè pèman estimasyon taks pandan ane fiskal la?
  • Èske yo te peye taks yo depase ane pase epi fè yo aplike li nan taks 2021 yo a?

Si repons pou nenpòt nan kesyon sa yo se wi, yo ka dwe yo yon ranbousman. Yo dwe fè yon deklarasyon taks 2021 pou yo jwenn lajan yo az.

Gade si yo kapab reklame kredi enpo sou revni a

Yon kontribyab k ap travay ki te rantre 57 414 oswa mwens ane pase te ka resevwa EITC a kòm yon ranbousman fiskal. Pou ane fiskal 2021 an, deklarasyon taks kontribyab yo deklare an 2022, kredi revni ki rantre a twouve li ant 1 502 dola ak 6 728 dola toudepann de kondisyon fiskal yo ak konbyen timoun yo kapab deklare sou deklarasyon taks yo. Lwa a pèmèt kontribyab yo itilize swa revni 2019 yo a, swa revni 2021 yo a pou yo kalkile EITC yo a — kontribyab yo ka chwazi ki montan ki ba yo yon pi gwo kredi. Yo kapab verifye si yo kalifye lè yo itilize Asistan EITC a sou IRS.gov. Kontribyab yo bezwen fè yon deklarasyon taks pou yo reklame EITC a. Dapre lalwa, IRS la pa kapab bay kontribyab k ap reklame EITC a ranbousman anvan mitan mwa fevriye.

Kredi enpo pou timoun oswa kredi pou lòt depandan yo

Kontribyab yo kapab reklame kredi enpo pou timoun nan si yo genyen yon timoun kalifye ki genyen mwens pase 18 lane epi ki genyen lòt kalifikasyon. Lòt kontribyab yo ka kalifye pou kredi pou lòt depandan yo. Sa yo se moun ki genyen:

  • Timoun depandan ki genyen 18 lane oswa ki pi gran nan fen 2020 an
  • Paran oswa lòt moun kalifye y ap sipòte

Paj Avantaj Fiskal Pou Timoun (an anglè) sou IRS.gov kapab ede moun yo detèmine si yo kalifye pou de (2) kredi sa yo.

Kredi edikasyon

Gen de (2) pi gwo kredi edikasyon ki redui montan taks yon moun dwe sou deklarasyon taks yo. Youn ladan yo se Kredi Enpo Opòtinite Ameriken (an anglè) epi lòt la se kredi pou aprantisaj pou lavi (an anglè). Kontribyab la, mari li oswa madanm li oswa depandan yo dwe yon etidyan anwole pou piti mwatye nan yon peryòd akademik pou yo kalifye. Kontribyab la ka kalifye pou youn nan kredi sa yo (an anglè) menm si yo pa dwe okenn taks. Fòm 8863, Kredi Edikasyon (an anglè) sèvi pou reklame kredi a lè y ap fè deklarasyon taks la.

Kredi ranbousman rekiperasyon

Moun ki pa t kalifye pou yon twazyèm Pèman Enpak Ekonomik oswa yo te jwenn pi piti pase tout montan an, ka kalifye pou reklame kredi ranbousman rekiperasyon 2021 an selon enfòmasyon ane fiskal 2021 yo a. Si yo kalifye, y ap bezwen fè yon deklarasyon taks 2021 menm si yo pa konn fè deklarasyon taks nòmalman. Kredi a ap redui tout taks yo dwe pou 2021 an oswa y ap nan ranbousman fiskal la.