Kredi Ranbousman Rekiperasyon

IRS la te bay tout premye, dezyèm ak twazyèm Pèman Enpak Ekonomik yo.

Ou manke peman relans? Ou ka elijib pou ou reklame yon Kredi Ranbousman Rekiperasyon nan deklarasyon taks federal 2020 oswa 2021 w lan si ou pa t jwenn yon Pèman Enpak Ekonomik oswa si ou te jwenn mwens pase tout montan an.

Premye ak dezyèm tou Pèman Enpak Ekonomik yo te fèt an 2020 ak nan kòmansman 2021 an. De (2) premye seri pèman enpak ekonomik yo se te pèman an avans Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an yo te reklame nan yon deklarasyon taks 2020.

Twazyèm pèman enpak ekonomik la te fèt apati mwa mas 2021 epi li te kontinye rive nan desanm 2021.Twazyèm tou pèman enpak ekonomik yo, ansanm avèk pèman siplemantè yo, se te pèman avans Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an ki te reklame nan yon deklarasyon taks 2021.

Pifò moun ki kalifye yo te deja resevwa pèman yo epi yo p ap gen enfòmasyon sa a nan deklarasyon taks 2020 yo a. Sepandan, moun k ap manke pèman relans yo ta dwe revize enfòmasyon ki anba a pou detèminen kalifikasyon yo ak si yo bezwen reklame yon Kredi Ranbousman Rekiperasyon pou ane fiskal 2020 oswa 2021 an.

Premye ak dezyèm peman enpak ekonomik ki manke yo kapab reklame nan yon deklarasyon taks 2020 sèlman. Twazyèm peman ki manke yo kapab reklame sèlman nan yon deklarasyon taks 2021. Li enpòtan anpil pou moun kalifye k ap reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon an konprann peman avans ki aplike pou plizyè ane fiskal yo. Toudepann de ki peman avans ki manke – premye, dezyèm oswa twazyèm peman – w ap depoze swa yon deklarasyon taks 2020 oswa 2021 pou ou reklame yon Kredi Ranbousman Rekiperasyon.

W ap bezwen ane fiskal (yo) ak montan Peman Enpak Ekonomik ou te resevwa yo pou ou ka byen kalkile Kredi Ranbousman Rekiperasyon an. Rantre montan an nan lojisyèl preparasyon taks ou a oswa nan Fèy kalkil Kredi Ranbousman Rekiperasyon Fòm 1040 lan pou w kalkile kredi w la.

Pou ou jwenn montan Peman Enpak Ekonomik ou yo, verifye:

Kont Anliy Ou: Aksede ak enfòmasyon fiskal pèsonèl ou avèk yon kont IRS anliy pou ou ka wè premye, dezyèm ak twazyèm montan Peman Enpak Ekonomik yo anba bouton ane fiskal ki an rapò avèk li a.

Lèt IRS yo: N ap voye lèt sa yo ba ou pa lapòs nan adrès nou genyen nan dosye ou.

  • Avi 1444: Montre premye avans Peman Enpak Ekonomik pou ane fiskal 2020
  • Avi 1444-B: Montre dezyèm avans Peman Enpak Ekonomik pou ane fiskal 2020
  • Avi 1444-C: Montre twazyèm avans Peman Enpak Ekonomik pou ane fiskal 2021

Lèt 6475: Nan kòmansman 2022 an, n ap voye lèt sa a k ap konfime montan total twazyèm Peman Enpak Ekonomik la ak tout peman siplemantè ou te resevwa pou ane fiskal 2021 an.

Si ou te resevwa tout montan twazyèm Peman Enpak Ekonomik la, ou pa bezwen mete okenn enfòmasyon sou peman w lan lè ou depoze deklarasyon taks 2021 w lan.

Si ou pa t kalifye pou yon twazyèm Peman Enpak Ekonomik oswa ou te jwenn mwens pase montan total la, ou ka kalifye pou reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an selon enfòmasyon ane fiskal 2021 w lan. Si ou kalifye, w ap bezwen depoze yon deklarasyon taks 2021 menm si ou pa depoze yon deklarasyon taks. Kredi Ranbousman Rekiperasyon w la nap redui tout taks ou dwe pou 2021 an oswa pou mete nan ranbousman taks ou.

Yon twazyèm Peman Enpak Ekonomik ou te resevwa ap redui montan kredi ou kalifye pou li a. W ap bezwen montan total twazyèm Peman Enpak Ekonomik la ak tout peman siplemantè pou ou reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon an epi evite yon reta tretman ki ka ralanti ranbousman taks ou.

Pa mete montan premye ak ak dezyèm peman relans ki manke yo nan deklarasyon taks 2021 w lan. Olyesa, gade Kijan pou ou Reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 an.

Depoze deklarasyon taks 2020 w lan pa mwayen elektwonik an 2022 epi lojisyèl taks la ape de ou kalkile Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2021 an. Kredi Ranbousman Rekiperasyon w la ap redui tout taks ou dwe pou 2021 an oswa l ap nan ranbousman taks ou epi yo ka depo dirèk li sou kont finans ou. Ou kapab itilize yon kont labank, kat debi prepeye oswa lòt pwodui finansye pou depo dirèk ou a. W ap bezwen bay nimewo routing ak nimewo kont ou.

IRS te voye tout premye ak dezyèm Peman Enpak Ekonomik otomatik yo. Si w pa t resevwa yon premye ak dezyèm Peman Enpak Ekonomik oswa te resevwa mwens pase tout kantite lajan yo, ou ka kalifye pou reklame Kredi Rekiperasyon Ranbousman an pandan w ap ranpli yon deklarasyon taks 2020 si w potko ranpli youn oswa amande deklarasyon taks 2020 w lan si yo gentan ap trete li. Kredi Ranbousman Rekiperasyon w lan nan deklarasyon taks 2020 w lan ap redui montan taks ou dwe pou 2021 an oswa l ap nan ranbousman taks ou a. Men kijan moun kalifye yo reklame kredi a:

Si ou pa t ranpli yon deklarasyon taks 2020 oswa ou pa t reyisi itilize Zouti Enskripsyon Non Deklaran Kredi Enpo pou Timoun nan:

Ranpli yon deklarasyon taks pou w reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 an menm si ou pa konn ranpli yon deklarasyon taks.

Gade Kredi Ranbousman Rekiperasyon FAQ 2020 yo – Sijè A: Reklamasyon Kredi Ranbousman REkiperasyon an si ou pa gen egzijans pou w ranpli yon deklarasyon taks (an anglè).

Si ou te ranpli yon deklarasyon taks oswa ou te reyisi itilize Zouti Enskripsyon Non Deklaran Kredi Enpo pou Timoun nan epi ou pa t reklame yon Kredi Ranbousman Rekiperasyon:

Ranpli yon deklarasyon amande pou w reklame kredi a.

Gade Kredi Ranbousman Rekiperasyon FAQ 2020 yo – Sijè G: Rezolisyon pwoblèm yo apre deklarasyon taks 2020 an fin depoze (an anglè).

Si ou te ranpli yon deklarasyon taks 2020 oswa ou te reyisi itilize Zouti Enskripsyon Non Deklaran Kredi Enpo pou Timoun nan epi ou te resevwa yon lèt IRS la konsènan Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 w lan:

Si ou dakò ak chanjman ou te fè yo, ou pa bezwen reponn, Kenbe lèt nan dosye fiskal ou.

Si ou pa dakò, rele nou nimewo gratis ki nan li ski anlè nan kwen adwat avi w la. Si ou te resevwa yon lèt IRS sou lòt pwoblèm ki an rapò ak deklarasyon taks ou, ou ta dwe swiv enstriksyon ki nan lèt la.

Gade Kredi Ranbousman Rekiperasyon FAQ 2020 yo – Sijè G: Rezolisyon pwoblèm yo apre deklarasyon taks 2020 an fin depoze (an anglè).

Si deklarasyon oswa enfòmasyon 2020 w lan potko trete

Pa depoze yon dezyèm deklarasyon taks. Gen deklarasyon ki bezwen yon atansyon espesyal pou korije erè oswa montan kredi yo, ki ka retade tretman yo pou jiska 120 jou. IRS la ap genyen pou li korije plis erè nan deklarasyon taks 2020 yo pase sa ane anvan yo. Si nou korije kredi ki reklame nan deklarasyon w lan, Verifye Kote Ranbousman Mwen an? Pou estati ranbousman pèsonèl ou.

Gade paj Estati Operasyon IRS (an anglè) la pou plis enfòmasyon.

Plis Enfòmasyon