Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020

De premye seri peman enpak ekonomik yo se te peman an avans Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an. Pifò moun ki kalifye yo te deja resevwa peman yo epi yo p ap gen enfòmasyon sa a nan deklarasyon taks 2020 w la.

Kiyès ki ka kalifye pou reklame Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 an?

Si w pa t resevwa yon premye ak dezyèm Peman Enpak Ekonomik oswa te resevwa mwens pase tout kantite lajan yo, ou ka kalifye pou reklame Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 la epi w dwe ranpli yon deklarasyon taks 2020 menm si w pa abitye ranpli yon deklarasyon taks .

Reklamasyon kredi a

Pou w fè reklamasyon Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an, ou dwe ranpli yon deklarasyon taks 2020, menm si li pa obligatwa.

Ou dwe konnen tou kantite lajan premye ak dezyèm Peman Enpak Ekonomik ou te resevwa.

Ranpli yon deklarasyon taks 2020

Ranpli anliy epi lojisyèl taks la ap ede w kalkile Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 w la.

Jwenn detay sou opsyon ranpli elektwonik yo:

Fèy Travay Kredi Rekiperasyon Ranbousman nan enstriksyon Fòm 1040 ak Fòm 1040-SR 2020 an kapab ede tou detèmine si w kalifye pou kredi a epi konbyen ou ka reklame.

Nenpòt moun ak yon revni 72,000 dola oswa mwens kapab ranpli anliy deklarasyon taks federal gratis nan Pwogram Dosye gratis IRS la. Mwayen ki pi rapid pou jwenn ranbousman taks ou a se ranpli anliy epi fè yo depoze dirèk - san kontak epi gratis - nan kont finansye w la. Ou ka itilize yon kont bank, kat debi prepeye oswa yon lòt altènatif pwodwi finansye pou depo dirèk ou a epi w dwe bay nimewo kont la ak nimewo wouting la.

Mwayen ki pi rapid pou jwenn kredi rekiperasyon ranbousman w la (yo voye l tankou yon ranbousman) se ranpli anliy epi fè yo depo dirèk nan kont finansye w la. Ou ka itilize yon kont bank, yon kat debi prepeye oswa yon lòt altènatif pwodwi finansye pou depo dirèk ou a. Ou dwe bay nimewo kont la ak nimewo wouting la.

Jwenn kantite lajan premye ak dezyèm peman w yo

W ap bezwen kantite lajan nenpòt ki premye ak dezyèm Peman Enpak Ekonomik ou te resevwa yo pou w kalkile kantite lajan Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 w la lè w sèvi avèk Fèy travay RRC a oswa lojisyèl preparasyon taks la.

Jwenn kantite lajan premye ak dezyèm Peman Enpak Ekonomik ou yo:

  • Gade kont anliy ou a - Gen aksè sekirize ak enfòmasyon taks endividyèl ou yo ak yon kont sou entènèt IRS ki gen ladan premye ak dezyèm kantite lajan Peman Enpak Ekonomik ou yo.
     
  • Lèt IRS - IRS voye avi 1444 pou premye peman enpak ekonomik la, epi nou voye avi 1444-B pou dezyèm peman enpak ekonomik nan adrès nou genyen nan dosye a. 

Gade enfòmasyon sa yo lè w ap ranpli deklarasyon taks 2020 ou a. Si w kalifye pou Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 an, w ap sèvi ak enfòmasyon ki nan lojisyèl preparasyon taks ou a oswa sou Fèy Travay Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 pou kalkile kantite kredi w genyen.

Nenpòt premye ak dezyèm Peman Enpak Ekonomik nou te ba ou pral diminye kantite Kredi Ranbousman Rekiperasyon 2020 ou kalifye pou li a.

Plis enfòmasyon

 

Recovery Rebate Credit YouTube Video