Lalwa sou Plan Sekou Ameriken 2021 an te otorize Twazyèm seri peman enpak ekonomik yo tankou yon avans sou peman Kredi Rekiperasyon Ranbousman ane fiskal 2021 an.

IRS la te kòmanse voye twazyèm Peman Enpak Ekonomik yo bay endividi kalifye yo nan dat 12 Mas 2021 an.

Ofiramezi yo ap trete deklarasyon taks 2020 yo, n ap kontinye voye Peman Enpak Ekonomik yo chak semenn nan 2021 an.

Y ap voye peman pou moun kalifye IRS pa t gen enfòmasyon pou voye peman yo a, men se pou sila yo ki te fè yon deklarasyon taks 2020 tou dènyeman.

Peman Siplemantè

N ap voye peman siplemantè oswa adisyonèl yo bay moun ki:

 • Te deja resevwa yon twazyèm Peman Enpak Ekonomik sou yon deklarasyon taks 2019 oswa enfòmasyon yo jwenn nan SSA, RRB oswa VA
 • Ka kalifye pou yon peman siplemantè dapre dekalrasyon taks 2020 yo a

Verifye estati twazyèm Peman Enpak Ekonomik ou oswa peman siplemantè nan Jwenn Peman Mwen.

Pa rele IRS la pliske asistan telefonik nou yo pa genyen plis enfòmasyon pase sa ki sou IRS.gov yo.

Pou plis enfòmasyon, gade Kesyon ak Repons sou twazyèm Peman Enpak Ekonomik la (an Anglè)

N ap voye Avi 1444-C IRS la bay moun ki te resevwa yon twazyèm Peman Enpak Ekonomik pa lapòs. Konsève lèt sa avèk dosye ane fiskal 2021 ou yo.

Kalifikasyon

Pi fò moun ki kalifye yo p ap bezwen fè yon bagay anplis pou yo resevwa twazyèm peman an.

Akòz nouvo revni yo ki limite, kèk moun p ap kalifye pou twazyèm peman an si yo te resevwa yon premye oswa dezyèm peman enpak ekonomik oswa yo te resevwa yon Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020.

Jeneralman, yon moun kalifye pou tout montan lajan twazyèm peman enpak ekonomik la si li:

 • se yon sitwayen ameriken oswa yon rezidan Ozetazini (ak mari l oswa madanm li si se yon deklarasyon ansanm) epi li
 • pa depann sou okenn lòt moun k ap peye taks epi
 • revni brit ajiste li a (AGI, an anglè) pa plis pase:
  • 150 000 dola si li marye epi li ranpli yon deklarasyon ansanm oswa si li ranpli l tankou yon moun mari l oswa madanm li mouri
  • 112 500 dola si liranpli l tankou chèf kay la oswa
  • 75 000 dola pou moun ki kalifye ki itilize nenpòt lòt estati deklarasyon revni

Y ap elimine peman yo pa faz oswa redwi yo pase montan AGI sa yo. Sa a vle di moun yo p ap resevwa yon peman si revni brit ajiste (AGI) yo vin pou piti:

 • 160 000 dola si yo te marye epi yo te ranpli yon deklarasyon ansanm oswa yo te ranpli l tankou yon moun mari l oswa madanm li mouri
 • 120 000 dola si yo ranpli l tankou chèf kay la
 • 80 000 dola pou moun ki kalifye ki itilize nenpòt lòt estati deklarasyon revni

Rapèl espesyal pou moun ki pa ranpli nòmalman yon deklarasyon taks

Moun ki pa ranpli nòmalman yon deklarasyon taks epi ki pa resevwa benefis federal ka kalifye pou peman estimilis yo. Sa a gen ladan moun ki pa gen yon adrès pèmanan, yon revni oswa kont labank.

Si w kalifye epi w pa t resevwa yon premye oswa yondezyèm Peman Enpak Ekonomik (ki se, yon EIP1 oswa EIP2) oswa w te resevwa mwens pase tout kantite lajan an, ou ka kalifye pou Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020, men l ap nesesè pou ranpli yon deklarasyon taks 2020. Gade seksyon espesyal la sou IRS.gov. Reklamasyon Kredi Rekiperasyon Ranbousman 2020 an si l pa obligatwa pou w ranpli yon deklarasyon taks (an Anglè).

Preparasyon deklarasyon taks disponib gratis pou moun ki kalifye yo.

Montan Twazyèm Peman Enpak Ekonomik

Montan twazyèm peman enpak ekonomik la se:

 • 1 400 dola pou yon moun ki kalifye ki gen yon nimewo Sekirite Sosyal valab (2 800 dola pou koup marye k ap ranpli yon deklarasyon ansanm si toulede moun yo, ni mari oswa madanm nan gen yon nimewo Sekirite Sosyal valab oswa si yon sèl nan moun yo, mari oswa madanm nan, gen yon nimewo Sekirite Sosyal valab epi yon sèl moun, mari oswa madanm nan, te yon manm aktif nan Fòs Lame Ameriken an nenpòt ki lè pandan ane fiskal la)
 • 1 400 dola pou chak moun ki depandan ki kalifye ki gen yon nimewo Sekirite Sosyal valab oswa Nimewo Idantifikasyon Kontribyab la pou Adopsyon ki soti nan men IRS

Resevwa peman w la

Pifò moun ki kalifye yo pral resevwa twazyèm Peman Enpak Ekonomik yo otomatikman epi yo pa pral bezwen fè yon bagay anplis. IRS ap itilize enfòmasyon ki disponib yo pou detèmine si w kalifye epi bay twazyèm peman an bay moun ki kalifye ki:

 • te ranpli yon deklarasyon taks 2020
 • te ranpli yon deklarasyon taks 2019 si yo pa t soumèt oswa trete deklarasyon taks 2020 an.
 • pa t ranpli yon deklarasyon taks 2020 oswa 2019 men ki anrejistre pou premye Peman Enpak Ekonomik ak zouti pou Moun ki pa ranpli deklarasyon nan lane 2020
 • se benefisyè avantaj federal ki pa depoze yon deklarasyon taks dabitid.

IRS la ap travay avèk ajans Federal yo pou li jwenn tout dènye enfòmasyon pou benefisyè yo pou asire nou ap voye peman otomatik bay otan moun posib. W ap jwenn plis enfòmasyon konsènan dat peman sa yo ap fèt nan kominike laprès (an Anglè) 30 mas la ak kominike laprès (an Anglè) 14 avril la.

Twazyèm peman yo diferan ak peman enpak ekonomik anvan yo

Twazyèm peman yo diferan ak peman anvan yo nan plizyè aspè:

 • Montan revni nan chak faz yo chanje. Peman yo kòmanse redwi pou moun ki gen revni brit ajiste ki plis pase 75 000 dola (oswa 150 000 dola si yo se de moun ki marye ki ranpli ansanm). Peman redwi yo rive nan 80 000 dola pou grenn moun yo epi 160 000 dola pou moun marye ki ranpli ansanm. Moun ki anwo nivo sa yo p ap resevwa okenn peman.
 • Montan peman yo diferan. Pifò fanmi ap jwenn 1 400 dola pou chak moun, ki gen ladan tout moun ki depandan yo te reklame nan deklarasyon taks yo. Tipikman, sa a vle di yon sèl moun ki pa gen okenn moun ki depann sou tèt li ap resevwa 1 400 dola, alòske moun ki marye ki ranpli ak de moun ki depann sou tèt yo ap resevwa 5 600 dola. 
 • Moun ki depann sou tèt yon moun ki kalifye yo vin pi plis. Kontrèman ak de premye peman yo, twazyèm peman an pa limite pou timoun ki poko gen 17 lane. Moun ki kalifye yo ap resevwa yon peman ki baze sou tout moun ki depann sou tèt yo ki kalifye e ki nan reklamasyon deklarasyon yo, ki gen ladan fanmi ki pi gran tankou etidyan inivèsite, granmoun ki gen andikap, paran yo ak granparan yo.

Plis enfòmasyon