Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Đợt ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đã được Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 cho phép như một khoản trả trước cho Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi niên thuế 2021.

IRS bắt đầu gửi khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cho các cá nhân đủ điều kiện vào tháng 3 năm 2021 và tiếp tục gửi các khoản thanh toán trong suốt cả năm khi các tờ khai thuế đã được xử lý.

IRS đã cấp tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và các khoản thanh toán cộng thêm có liên quan. Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình.

Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế liên bang năm 2021 của mình nếu quý vị không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền.

Số Tiền và Tình Trạng của Khoản Thanh Toán Thứ Ba của Quý Vị

Quý vị không thể sử dụng ứng dụng Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi để kiểm tra tình trạng khoản thanh toán của mình nữa.

Để tìm số tiền của khoản thanh toán thứ ba, hãy tạo hoặc xem tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc tham khảo Thông Báo 1444-C của IRS mà chúng tôi đã gửi qua thư sau khi gửi khoản thanh toán. Từ cuối tháng 1 năm 2022, chúng tôi cũng đang gửi Thư 6475 xác nhận tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã được cấp cho niên thuế 2021.

Quý vị cũng có thể truy cập an toàn vào thông tin thuế cá nhân của mình với Tài khoản trực tuyến của IRS để xem tổng số tiền các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình trong thẻ niên thuế 2021. Quý vị sẽ cần tổng khoản thanh toán thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã nhận được để tính toán chính xác Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 khi quý vị nộp tờ khai thuế liên bang năm 2021 vào năm 2022.

Các Khoản Thanh Toán Cộng Thêm

Chúng tôi đã gửi các khoản thanh toán bổ sung hoặc cộng thêm cho những người:

 • Đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba dựa trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc thông tin nhận được từ Cơ Quan Quản Lý An Sinh Xã Hội (SSA), Ban Hưu Trí Đường Sắt (RRB) hoặc Bộ Cựu Chiến Binh (VA), và
 • Đủ điều kiện nhận khoản thanh toán cộng thêm dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của họ

Đừng gọi cho IRS vì nhân viên trợ giúp qua điện thoại của chúng tôi không có thông tin ngoài những gì có sẵn trên IRS.gov.

Để biết thêm thông tin, xem Hỏi Đáp về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba (tiếng Anh)

Tính Đủ Điều Kiện

Hầu hết những người đủ điều kiện không cần thực hiện thêm hành động gì để nhận được khoản thanh toán thứ ba.

Nói chung, một người đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nếu người đó:

 • là công dân Hoa Kỳ hoặc người nước ngoài thường trú tại Hoa Kỳ (và vợ/chồng của họ nếu khai thuế chung), và
 • không phải là người phụ thuộc của người đóng thuế khác và
 • tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) không nhiều hơn:
  • $150,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa chồng/góa vợ có đủ điều kiện
  • $112,500 nếu khai thuế với tư cách là chủ gia đình hoặc
  • $75,000 cho bất kỳ tư cách khai thuế nào

Các khoản thanh toán được loại bỏ dần – hoặc giảm bớt – theo số tiền AGI nêu trên. Điều này có nghĩa là có người đã không nhận được khoản thanh toán nếu AGI của họ ít nhất là:

 • $160,000 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế hoặc nếu khai thuế với tư cách là người góa chồng/góa vợ có đủ điều kiện
 • $120,000 nếu khai thuế với tư cách là chủ gia đình hoặc
 • $80,000 cho bất kỳ tư cách khai thuế nào

Số Tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba

Số tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là:

 • $1,400 cho một cá nhân đủ điều kiện với Số An Sinh Xã Hội hợp lệ ($2,800 cho các cặp vợ chồng đã kết hôn, khai thuế chung nếu cả hai vợ chồng đều có Số An Sinh Xã Hội hợp lệ hoặc nếu một người phối ngẫu có Số An Sinh Xã Hội hợp lệ và một người phối ngẫu là thành viên tích cực của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào trong năm tính thuế)
 • $1,400 cho mỗi người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn có Số An Sinh Xã Hội hợp lệ hoặc Mã Số Người Đóng Thuế Cho Việc Nhận Con Nuôi (ATIN) do IRS cấp

Nhận Thanh Toán Của Quý Vị

Hầu hết các cá nhân đủ điều kiện đã tự động nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và không cần thực hiện thêm hành động nào. IRS đã sử dụng thông tin có sẵn để xác định khả năng đủ điều kiện của quý vị và cấp khoản thanh toán thứ ba cho những người đã:

 • nộp tờ khai thuế năm 2020
 • nộp tờ khai thuế năm 2019 nếu tờ khai thuế năm 2020 chưa được nộp hoặc chưa được xử lý
 • không nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 nhưng đã đăng ký Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên bằng công cụ dành cho Người Không Phải Khai Thuế vào năm 2020
 • đăng ký qua Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế đối với Tín Thuế Trẻ Em năm 2021
 • là những người nhận phúc lợi liên bang thường không khai thuế. 

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba Khác Với Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Trước Đó

Khoản thanh toán thứ ba khác với các khoản thanh toán trước đó ở một số khía cạnh:

 • Số tiền thu nhập loại bỏ dần đã thay đổi. Các khoản thanh toán được giảm bớt đối với những cá nhân có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $75,000 (hoặc $150,000 nếu đã kết hôn và khai thuế chung). Các khoản thanh toán được giảm bớt dừng ở mức $80,000 cho các cá nhân và $160,000 cho trường hợp đã kết hôn và khai thuế chung. Những người ở trên các cấp độ này đã không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.
 • Số tiền thanh toán là khác nhau. Hầu hết các gia đình đã nhận được $1,400 cho mỗi người, bao gồm tất cả những người phụ thuộc được khai trên tờ khai thuế của họ. Thông thường, điều này có nghĩa là một người độc thân không có người phụ thuộc đã nhận được $1,400, trong khi những người khai thuế đã kết hôn có hai người phụ thuộc đã nhận được $5,600. 
 • Người phụ thuộc đủ điều kiện được mở rộng. Không giống như hai khoản thanh toán đầu tiên, khoản thanh toán thứ ba không giới hạn đến trẻ em dưới 17 tuổi. Các cá nhân đủ điều kiện đã nhận được khoản thanh toán dựa trên tất cả những người phụ thuộc đủ điều

Lời Nhắc Nhở Đặc Biệt Cho Những Người Không Thường Khai Thuế

Những người không thường khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các khoản chi trả kích thích kinh tế. Trường hợp này bao gồm những người không có địa chỉ thường trú, thu nhập hoặc tài khoản ngân hàng.

Nếu quý vị đủ điều kiện và không nhận được các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba hoặc nhận ít hơn toàn bộ số tiền, quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, nhưng quý vị sẽ cần phải nộp tờ khai thuế.

Xem Thêm Thông Tin