Vòng Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba đã được Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Người Mỹ năm 2021 cho phép như một khoản thanh toán trước cho khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021.

IRS bắt đầu gửi khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cho các cá nhân đủ điều kiện vào ngày 12 tháng 3 năm 2021.

Chúng tôi tiếp tục gửi các khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hàng tuần trong năm 2021 khi các tờ khai thuế năm 2020 được xử lý.

Các khoản thanh toán sẽ được gửi đến những người đủ điều kiện mà IRS không có thông tin để gửi tiền nhưng gần đây đã nộp tờ khai thuế năm 2020.

Các Khoản Thanh Toán Cộng Thêm

Chúng tôi đang gửi các khoản thanh toán bổ sung hoặc cộng thêm cho những người:

 • Đã nhận được Khoản thanh toán tác động kinh tế thứ ba dựa trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc thông tin nhận được từ SSA, RRB hoặc VA
 • Có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán cộng thêm dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của họ

Kiểm tra tình trạng khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của quý vị hoặc khoản thanh toán "cộng thêm" với Nhận Thanh Toán Của Tôi.

Đừng gọi cho IRS vì nhân viên trợ giúp qua điện thoại của chúng tôi không có thông tin ngoài những gì có sẵn trên IRS.gov.

Để biết thêm thông tin, xem Hỏi Đáp về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba (tiếng Anh) .

Chúng tôi đang gửi Thông Báo 1444-C của IRS qua thư cho những người đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba. Giữ thư này cùng với hồ sơ thuế năm 2021 của quý vị.

Đủ Điều Kiện

Hầu hết những người đủ điều kiện sẽ không cần thực hiện thêm hành động gì để nhận được khoản thanh toán thứ ba.

Do các giới hạn về thu nhập mới, một số cá nhân sẽ không đủ điều kiện nhận khoản thanh toán thứ ba ngay cả khi họ đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất hoặc thứ hai hoặc yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.

Nói chung, một người đủ điều kiện nhận toàn bộ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nếu người đó:

 • là công dân Mỹ hoặc người nước ngoài thường trú tại Mỹ (và vợ / chồng của họ nếu khai chung hồ sơ thuế), và
 • không phải là người phụ thuộc của người đóng thuế khác và
 • tổng thu nhập đã điều chỉnh (AGI) của họ không nhiều hơn:
  • $150.000 nếu là vợ chồng và khai chung hồ sơ thuế hoặc nếu nộp đơn với tư cách là một góa vợ/chồng đủ điều kiện
  • $112.500 nếu là chủ gia đình hoặc
  • $75.000 cho các cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ tình trạng khai thuế nào

Các khoản thanh toán sẽ được loại bỏ dần - hoặc giảm bớt – cho AGI trên số tiền nêu trên. Điều này có nghĩa là có người sẽ không nhận được khoản thanh toán nếu AGI của họ ít nhất là:

 • $160.000 nếu là vợ chồng và khai chung hồ sơ thuế hoặc nếu nộp đơn với tư cách là một góa vợ/chồng đủ điều kiện
 • $120.000 nếu là chủ gia đình hoặc
 • $80.000 cho các cá nhân đủ điều kiện sử dụng bất kỳ tình trạng khai thuế nào

Lời Nhắc Nhở Đặc Biệt cho Những Người Không Thường Khai Thuế

Những người thường không khai thuế và không nhận trợ cấp liên bang có thể đủ điều kiện nhận các khoản thanh toán kích thích. Điều này bao gồm những người không có địa chỉ thường trú, thu nhập hoặc tài khoản ngân hàng.

Nếu quý vị đủ điều kiện và không nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai (nghĩa là EIP1 hoặc EIP2) hoặc nhận ít hơn số tiền đầy đủ, quý vị có thể đủ điều kiện nhận khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, nhưng quý vị sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2020. Hãy xem phần đặc biệt trên IRS.gov: Yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế (tiếng Anh).

Khai thuế miễn phí có sẵn cho những người đủ tiêu chuẩn.

Số Tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba

Số tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba là:

 • $1.400 cho một cá nhân đủ điều kiện với số An Sinh Xã Hội hợp lệ ($2.800 cho các cặp vợ chồng khai chung hồ sơ thuế nếu cả hai vợ chồng đều có số An Sinh Xã Hội hợp lệ hoặc nếu một người phối ngẫu có số An Sinh Xã Hội hợp lệ và một người phối ngẫu là thành viên tích cực của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ vào bất kỳ thời điểm nào trong năm tính thuế)
 • $1.400 cho mỗi người phụ thuộc đủ tiêu chuẩn có số An Sinh Xã Hội hợp lệ hoặc Số Nhận Diện Người Đóng Thuế Nhận Con Nuôi do IRS cấp

Nhận Thanh Toán Của Quý Vị

Hầu hết các cá nhân đủ điều kiện sẽ tự động nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và không cần thực hiện thêm hành động nào. IRS sẽ sử dụng thông tin có sẵn để xác định khả năng đủ điều kiện của quý vị và trả khoản thanh toán thứ ba cho những người đủ điều kiện đã:

 • nộp tờ khai thuế năm 2020
 • nộp tờ khai thuế năm 2019 nếu tờ khai thuế năm 2020 chưa được nộp hoặc chưa được xử lý
 • không nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc 2019 nhưng đã đăng ký cho khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên bằng công cụ Người Không Khai Thuế năm 2020
 • là những người nhận phúc lợi liên bang thường không khai thuế. 

IRS đang làm việc với các cơ quan Liên Bang để có được thông tin cập nhật cho người nhận để đảm bảo chúng tôi đang gửi thanh toán tự động cho nhiều người nhất có thể. Thông tin thêm về thời điểm các khoản thanh toán này sẽ được thực hiện được cung cấp trong bản tin phát hành (tiếng Anh) vào ngày 30 tháng 3 và bản tin phát hành (tiếng Anh) vào ngày 14 tháng 4.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba khác với các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Trước Đó

Khoản thanh toán thứ ba khác với các khoản thanh toán trước đó ở một số khía cạnh:

 • Số tiền thu nhập loại bỏ dần đã thay đổi. Các khoản thanh toán bắt đầu được giảm bớt đối với những cá nhân có tổng thu nhập đã điều chỉnh trên $75.000 (hoặc $150.000 nếu là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế). Các khoản thanh toán được giảm bớt kết thúc ở mức $80.000 cho các cá nhân và $160.000 cho vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Những người ở trên các cấp độ này sẽ không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.
 • Số tiền thanh toán khác nhau. Hầu hết các gia đình sẽ nhận được $1.400 cho mỗi người, bao gồm tất cả những người phụ thuộc được khai trên tờ khai thuế của họ. Thông thường, điều này có nghĩa là một người độc thân không có người phụ thuộc sẽ nhận được $1.400, trong khi những vợ chồng khai chung có hai người phụ thuộc sẽ nhận được $5.600. 
 • Người phụ thuộc đủ điều kiện được mở rộng. Không giống như hai khoản thanh toán đầu tiên, khoản thanh toán thứ ba không giới hạn đến trẻ em dưới 17 tuổi. Các cá nhân đủ điều kiện sẽ nhận được khoản thanh toán dựa trên tất cả những người phụ thuộc đủ điều kiện của họ được nêu trong tờ khai thuế, bao gồm cả những người thân lớn tuổi như sinh viên đại học, người lớn khuyết tật, cha mẹ và ông bà.

Xem Thêm Thông Tin