Hai đợt đầu tiên của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là các khoản thanh toán trước của Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020. Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được các khoản thanh toán và sẽ không bao gồm thông tin này trên tờ khai thuế năm 2020 của họ.

Ai Có Thể Đủ Điều Kiện Để Yêu Cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020?

Nếu quý vị không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai, hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và phải khai thuế năm 2020 ngay cả khi quý vị không thường khai thuế.

Nếu quý vị chưa nộp tờ khai thuế năm 2020, vẫn chưa quá muộn nếu quý vị bỏ lỡ hai đợt thanh toán kích thích đầu tiên. Nếu quý vị không nhận được các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai hoặc nhận được ít hơn số tiền đầy đủ và đủ điều kiện cho chúng, quý vị có thể nhận được số tiền còn thiếu đó, nhưng quý vị cần phải hành động sớm.
 
Quý vị sẽ cần yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc, nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế, bằng cách sử dụng Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Khai Thuế. Công cụ này tập trung vào Tín Thuế Trẻ Em, nhưng quý vị không cần phải có trẻ em để sử dụng công cụ này để yêu cầu Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba của quý vị Nếu đủ điều kiện, quý vị nên nộp hồ sơ hoặc sử dụng công cụ càng sớm càng tốt để IRS có thời gian xử lý và phát hành các khoản thanh toán trước khi kết thúc năm 2021.

Tránh sự chậm trễ hoàn lại tiền. Nếu quý vị nhận được ít hơn số tiền đầy đủ cho Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh tế thứ nhất và thứ hai, quý vị phải biết số tiền quý vị nhận được để tính toán chính xác bất kỳ Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nào. Xem Tìm Số Tiền của Khoản Thanh Toán Thứ Nhất và Thứ Hai của Quý Vị để biết thêm thông tin.

Nộp Tờ Khai Thuế năm 2020

Khai thuế điện tử và phần mềm thuế sẽ giúp quý vị xác định khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.

Công Cụ Đăng Ký Dành Cho Người Không Khai Thuế

Sử dụng công cụ này nếu quý vị không nhận được đầy đủ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai và quý vị:

  • Không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế năm 2020, không nộp và không có kế hoạch, VÀ

  • Đủ điều kiện để yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của quý vị

Lưu ý: Quý vị không cần phải có trẻ em hoặc đang yêu cầu Tín Thuế Trẻ Em Ứng Trước năm 2021 để sử dụng công cụ này. Chúng tôi sử dụng thông tin quý vị nhập vào công cụ để tính toán và gửi cho những người đủ điều kiện Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba cũng như bất kỳ khoản ứng trước nào của Tín Thuế Trẻ Em mà quý vị có thể đủ điều kiện nhận.

Chi tiết về các Lựa Chọn Nộp Đơn Điện Tử:

Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trong các hướng dẫn Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR cũng có thể giúp xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận tín thuế hay không và số tiền quý vị có thể yêu cầu.

Bất kỳ ai có lợi tức từ $72,000 trở xuống đều có thể khai thuế Liên Bang của họ miễn phí bằng phương thức điện tử thông qua Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của IRS. Cách nhanh nhất để nhận được tiền hoàn thuế là khai thuế điện tử và chuyển tiền trực tiếp - không cần tiếp xúc và miễn phí - vào trương mục tài chính của quý vị. Quý vị có thể sử dụng trương mục ngân hàng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc các sản phẩm tài chính thay thế để chuyển tiền trực tiếp và sẽ cần cung cấp số trương mục và mã định tuyến ngân hàng.

Cách nhanh nhất để nhận được Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (gửi như một khoản hoàn thuế) là khai thuế điện tử và chuyển tiền trực tiếp vào trương mục tài chính của quý vị. Quý vị có thể sử dụng trương mục ngân hàng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc các sản phẩm tài chính thay thế để chuyển tiền trực tiếp. Quý vị sẽ cần cung cấp số trương mục và mã định tuyến ngân hàng.

Tìm số tiền Thanh Toán Đầu Tiên và Thứ Hai của quý vị:

Tránh chậm trể hoàn thuế. Quý vị sẽ cần biết số tiền của bất kỳ khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai nào mà quý vị nhận được để tính số tiền khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 bằng cách sử dụng Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (RRC)hoặc phần mềm khai thuế. Quý vị có thể tìm thấy những số tiền này tại đây:

  • Xem Tài Khoản Trực Tuyến Của Quý Vị - Truy cập an toàn thông tin thuế cá nhân của quý vị bằng tài khoản trực tuyến của IRS bao gồm số tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai của quý vị.
  • Thư của IRS - IRS đã gửi Thông Báo 1444 cho Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên bằng thư, và Thông Báo 1444-B cho Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ.

Hãy tham khảo thông tin này khi quý vị hoàn thành tờ khai thuế năm 2020. Nếu quý vị đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020, quý vị sẽ sử dụng thông tin trong phần mềm khai thuế của mình hoặc trên Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 để tính số tiền tín thuế của mình.

Bất kỳ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai nào mà chúng tôi phát hành cho quý vị sẽ làm giảm số tiền Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 mà quý vị đủ điều kiện.

Để biết thêm thông tin: