Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi là gì?

Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Recovery Rebate Credit ) được cho phép theo Đạo Luật Viện Trợ, Cứu Trợ và An Ninh Kinh Tế Coronavirus (CARES) và Đạo Luật Giảm Nhẹ Gánh Nặng Về Thuế Liên Quan Đến COVID. Đây là khoản tín thuế đối với thuế lợi tức năm 2020 của quý vị. Nhìn chung, khoản tín thuế này sẽ làm tăng số tiền hoàn thuế của quý vị hoặc giảm số thuế quý vị còn nợ.

Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi đủ điều kiện được chi trả trong hai đợt trả trước trong năm 2020 và đầu năm 2021. Những khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trả trước này được gọi là khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất và thứ hai.

Những cá nhân đã nhận đủ số tiền của cả hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế không cần phải điền bất kỳ thông tin nào về khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế năm 2020 của họ. Họ đã nhận được toàn bộ khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi dưới dạng khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế. Quý vị đã nhận được toàn bộ số tiền của cả hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế nếu:

  • Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên của quý vị là $1,200 ($2,400 nếu đã kết hôn và khai thuế chung cho năm 2020) cộng với $500 cho mỗi trẻ đủ điều kiện (Tiếng Anh) mà quý vị có vào năm 2020 ; và.
  • Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai của quý vị là $600 ($1,200 nếu đã kết hôn và khai thuế chung cho năm 2020) cộng với $600 cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện mà quý vị có vào năm 2020.

Ai có thể yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi?

Những cá nhân đủ điều kiện mà chưa nhận được toàn bộ số tiền của cả hai khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên Mẫu 1040 hoặc 1040-SR năm 2020 của họ. Để xác định xem quý vị có phải là một cá nhân đủ điều kiện hay tính số tiền khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của quý vị, vui lòng hoàn thành Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trong Hướng Dẫn Cho Mẫu 1040 và Mẫu 1040-SR.

Nhìn chung, quý vị đủ điều kiện để yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoại nhân thường trú tại Hoa Kỳ vào năm 2020, không được kê khai là người phụ thuộc của người đóng thuế khác cho năm tính thuế 2020 và có số An Sinh Xã Hội hợp lệ để làm việc, được cấp trước ngày hết hạn của tờ khai thuế năm 2020 của quý vị (bao gồm cả phần gia hạn).

Quý vị phải nộp Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi ngay cả khi quý vị thường không phải khai thuế. Bất kỳ ai có lợi tức từ $72,000 trở xuống đều có thể khai thuế Liên bang điện tử miễn phí thông qua Chương Trình Khai Thuế Miễn Phí của Sở Thuế Vụ. Khai Thuế Miễn Phí là dịch vụ đối tác công tư giữa Sở Thuế Vụ và nhiều nhà cung cấp nhu liệu khai và nộp tờ khai thuế, những người cung cấp miễn phí các sản phẩm mang thương hiệu của họ. Cách an toàn và nhanh nhất để được hoàn thuế là kết hợp khai thuế điện tử với Chuyển Tiền Trực Tiếp Vào Trương Mục Ngân Hàng (Tiếng Anh).

Người đóng thuế cư trú tại American Samoa, Guam, Puerto Rico, Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Quần Đảo Northern Mariana

Nếu quý vị cư trú trong lãnh thổ Hoa Kỳ, vui lòng không điền Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi và không nhập số tiền trên dòng 30 của Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR. Nhìn chung, các cơ quan thuế ở American Samoa, Guam, Puerto Rico, Quần Đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ và Quần Đảo Northern Mariana sẽ cung cấp khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho những cư dân đủ điều kiện. Cư dân ở các vùng lãnh thổ nên gửi trực tiếp các câu hỏi về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 cho cơ quan thuế tại các vùng lãnh thổ nơi họ cư trú.

Hướng Dẫn Mẫu 1040 và 1040-SR - Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

Nếu đủ điều kiện, quý vị có thể yêu cầu khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi quý vị khai thuế điện tử cho năm 2020 (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR) bằng cách sử dụng nhu liệu thuế hoặc trên giấy. Hướng dẫn khai thuế năm 2020 bao gồm một bảng tính mà quý vị có thể sử dụng để tính số tiền của bất kỳ khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nào mà quý vị đủ điều kiện. Bảng tính yêu cầu quý vị phải biết số tiền khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của mình.

Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của quý vị sẽ bị giảm dần nếu tổng lợi tức điều chỉnh của quý vị cho năm 2020 vượt quá $150,000 nếu quý vị đã kết hôn, khai thuế chung hoặc khai thuế với tư cách là người góa vợ/chồng đủ điều kiện, $112,500 nếu quý vị đang sử dụng tư cách khai thuế là chủ hộ hoặc $75,000 nếu quý vị đang sử dụng bất kỳ tư cách khai thuế nào khác.

Làm cách nào để biết số tiền Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của tôi?

Thư của Sở Thuế Vụ

Quý vị sẽ nhận được Thông Báo IRS 1444 cho khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và quý vị sẽ nhận được Thông Báo 1444-B cho khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai. Hãy tham khảo chúng khi hoàn thành tờ khai thuế năm 2020 của quý vị. Nếu đủ điều kiện nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi, quý vị sẽ sử dụng thông tin từ những bức thư này để xác định số tiền cần đưa vào Bảng Tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi hoặc trong nhu liệu khai thuế nhằm hỗ trợ quý vị tính toán số tiền tín thuế của mình.

Nhận thông tin quý vị cần từ trương mục của mình

Đăng nhập trực tuyến vào thông tin trương mục thuế Liên bang của quý vị để xem những thông tin quý vị có thể cần khi nộp tờ khai thuế điện tử năm 2020 (Mẫu 1040 hoặc Mẫu 1040-SR). Hai lý do quan trọng để có một trương mục ngay bây giờ là:

  • Trong những tuần tới, những cá nhân có trương mục trên IRS.gov/account sẽ có thể xem số tiền của khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà họ đã nhận được.
  • Một số người sẽ cần thông tin về số tổng lợi tức điều chỉnh của họ từ năm 2019 nếu họ sử dụng nhu liệu khác để khai thuế cho năm 2020.

Hãy chắc chắn rằng quý vị có thông tin quan trọng cần thiết này để khai thuế cho năm 2020 bằng cách đăng nhập Truy Cập An Toàn ngay bây giờ để chuẩn bị và thiết lập trương mục thuế Liên bang trực tuyến của riêng mình.

Để biết thêm thông tin về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, hãy truy cập:

Trung Tâm Thông Tin Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (Tiếng Anh)

Các Câu Hỏi Và Câu Trả Lời Về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Hai (Tiếng Anh)

Tuyên Bố Và Thông Báo IRS (Tiếng Anh) – bao gồm các tuyên bố về khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế