IRS đã cấp tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Hầu hết những người đủ điều kiện đã nhận được các khoản thanh toán kích thích kinh tế của mình và sẽ không đủ điều kiện để yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Những người bị thiếu một khoản thanh toán kích thích hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền có thể đủ điều kiện để yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 hoặc năm 2021 của mình.

  • Các đợt đầu tiên và thứ hai của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là các khoản ứng trước của Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 được khai trên tờ khai thuế năm 2020. Các khoản này được phát hành vào năm 2020 và đầu năm 2021.

  • Đợt thứ ba của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế, bao gồm cả các khoản thanh toán cộng thêm, là các khoản ứng trước của Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 được khai trên tờ khai thuế năm 2021. Khoản này đã được tiến hành bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 và tiếp tục đến tháng 12 năm 2021.

Các cá nhân nên xem lại thông tin bên dưới để xác định tính đủ điều kiện của mình để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi cho năm thuế 2020 hoặc 2021.

Điều quan trọng là các cá nhân đủ điều kiện yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi phải hiểu rằng các khoản trả trước được áp dụng cho các niên thuế khác nhau. Tùy thuộc vào khoản trả trước nào bị thiếu – khoản thanh toán đầu tiên, thứ hai hoặc thứ ba – quý vị sẽ nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021 để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. 

  • Chỉ có thể yêu cầu các khoản thanh toán thứ nhất và thứ hai bị thiếu trên tờ khai thuế năm 2020.
  • Chỉ có thể yêu cầu các khoản thanh toán thứ ba bị thiếu chỉ trên tờ khai thuế năm 2021.

Quý vị sẽ cần (các) năm thuế và số tiền của (các) Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà quý vị đã nhận được để tính toán chính xác Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Nhập số tiền vào phần mềm khai thuế của quý vị hoặc vào Mẫu Đơn 1040 Tờ Lược Toán Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi để tính toán tín thuế của quý vị.

Việc nắm được thông tin này sẽ giúp các cá nhân xác định xem họ có đủ điều kiện để yêu cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 hoặc năm 2021 cho các khoản thanh toán kích thích bị thiếu hay không. Việc sử dụng tổng số tiền của các khoản thanh toán có thể giảm thiểu sai sót và tránh chậm trễ trong quá trình xử lý trong khi IRS sửa tờ khai thuế này.

Để tìm số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị, hãy kiểm tra:

Tài Khoản Trực Tuyến Của Quý Vị: Truy cập an toàn vào Tài khoản trực tuyến của IRS của quý vị để xem tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên, thứ hai và thứ ba của quý vị trên trang Hồ Sơ Thuế.

Thông báo của IRS: Chúng tôi đã gửi những thông báo này qua đường bưu điện đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ.

  • Thông Báo 1444: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên được ứng trước cho niên thuế 2020
  • Thông Báo 1444-B: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai được ứng trước cho niên thuế 2020
  • Thông Báo 1444-C: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba được ứng trước cho niên thuế 2021

Thư 6475(tiếng Anh)Tới tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ gửi thư này xác nhận tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã nhận được cho niên thuế 2021.
 

IRS không cấp các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nữa.

Nếu quý vị đã nhận toàn bộ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba, quý vị không cần phải nêu bất kỳ thông tin nào về khoản thanh toán của mình khi nộp tờ khai thuế năm 2021.

Nếu quý vị không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 khi quý vị khai tờ khai thuế năm 2021. Quý vị phải khai thuế để yêu cầu khoản tín thuế, ngay cả khi quý vị không thường khai thuế. Khoản tín thuế này là dựa trên thông tin về niên thuế 2021 của quý vị, vì vậy, bất kỳ Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba nào mà quý vị nhận được sẽ làm giảm số tiền tín thuế mà quý vị đủ điều kiện. Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021 của quý vị sẽ làm giảm bất kỳ khoản thuế nào quý vị nợ cho năm 2021 hoặc được bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị.

Quý vị sẽ cần tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021. Việc sử dụng tổng số tiền của khoản thanh toán thứ ba từ tài khoản trực tuyến của cá nhân hoặc Thư 6475(tiếng Anh) khi khai thuế có thể giảm thiểu sai sót và tránh chậm trễ trong quá trình xử lý trong khi IRS sửa tờ khai thuế này.

Không bao gồm số tiền của các khoản thanh toán kích thích kinh tế thứ nhất hoặc thứ hai còn thiếu vào tờ khai thuế năm 2021 của quý vị. Thay vào đó, hãy xem Cách Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi Năm 2020.

Nộp tờ khai thuế năm 2021 của quý vị theo phương thức điện tử và phần mềm thuế sẽ giúp quý vị xác định Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2021. Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của quý vị sẽ làm giảm bất kỳ khoản thuế nào quý vị có thể nợ cho năm 2021 hoặc được bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị và có thể ký gửi trực tiếp vào tài khoản tài chính của quý vị. Quý vị có thể sử dụng tài khoản ngân hàng, thẻ ghi nợ trả trước hoặc các sản phẩm tài chính thay thế để ký gửi trực tiếp. Quý vị sẽ cần cung cấp số định tuyến ngân hàng và số tài khoản.

Tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai đã được IRS gửi đi. Nếu quý vị không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên và thứ hai, hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 bằng cách nộp tờ khai thuế năm 2020 nếu quý vị chưa nộp hoặc bằng cách sửa đổi tờ khai thuế năm 2020 của quý vị nếu nó đã được xử lý. Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của quý vị trên tờ khai thuế năm 2020 sẽ làm giảm số thuế quý vị nợ cho năm 2020 hoặc được bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị. Dưới đây là cách các cá nhân đủ điều kiện yêu cầu khoản tín thuế:

Không yêu cầu bất kỳ khoản thanh toán thứ nhất hoặc thứ hai bị thiếu nào trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị.

Nộp tờ khai thuế năm 2020 nếu quý vị chưa nộp hoặc sửa đổi tờ khai thuế năm 2020 nếu tờ khai năm 2020 của quý vị đã được xử lý. Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi của quý vị trên tờ khai thuế năm 2020 sẽ giảm số thuế quý vị nợ cho năm 2020 hoặc được bao gồm trong tiền hoàn thuế của quý vị. Dưới đây là cách các cá nhân đủ điều kiện yêu cầu khoản tín thuế này:

Nếu quý vị không nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc sử dụng thành công Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế:

Nộp tờ khai thuế năm 2020 để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 ngay cả khi quý vị không thường khai thuế.

Xem Các Câu Hỏi Thường Gặp Năm 2020 Về Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi – Chủ Đề A: Yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi nếu quý vị không bắt buộc phải khai thuế(tiếng Anh).

Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc đã sử dụng thành công Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và không yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi:

Nộp tờ khai đã sửa đổi để yêu cầu khoản tín thuế.

Xem Các Câu Hỏi Thường Gặp Năm 2020 Về Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi – Chủ Đề G: Khắc phục các vấn đề sau khi nộp tờ khai thuế năm 2020 (tiếng Anh).

Nếu quý vị đã nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc đã sử dụng thành công Công Cụ Đăng Ký Tín Thuế Trẻ Em Dành Cho Người Không Phải Khai Thuế và quý vị đã nhận được thư từ IRS về Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 của mình:

Nếu quý vị đồng ý với những thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện, quý vị không cần phải phản hồi. Hãy giữ lá thư cùng với hồ sơ thuế của quý vị.

Nếu quý vị không đồng ý, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại miễn cước gọi được kê ở góc trên cùng bên phải của thông báo gửi cho quý vị. Nếu quý vị nhận được thư từ IRS về các vấn đề khác liên quan đến tờ khai thuế của mình, quý vị nên làm theo hướng dẫn trong thư.

Xem Các Câu Hỏi Thường Gặp Năm 2020 Về Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi – Chủ Đề G: Khắc phục các vấn đề sau khi nộp tờ khai thuế năm 2020 (tiếng Anh).

Nếu tờ khai năm 2020 hoặc thông tin của quý vị chưa được xử lý

Đừng khai thuế lần thứ hai. Một số tờ khai thuế cần được xử lý đặc biệt để sửa lỗi hoặc sửa số tiền tín thuế, điều này có thể làm chậm quá trình xử lý lên đến 120 ngày. IRS đang phải sửa nhiều lỗi hơn đáng kể trên tờ khai thuế năm 2020 so với những năm trước. Nếu chúng tôi sửa khoản tín thuế được yêu cầu trên tờ khai của quý vị, chúng tôi sẽ gửi cho quý vị lời giải thích.

Để biết thêm thông tin: