Body

Chúng tôi cam kết chi trả Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế (Gói Kích Thích Kinh Tế) của quý vị nhanh nhất có thể.

Vui lòng không gọi cho Sở Thuế Vụ để hỏi về khoản thanh toán mới; nhân viên trợ giúp qua điện thoại của chúng tôi không có thêm thông tin nào ngoài những gì có sẵn ở đây trên IRS.gov và trong ứng dụng Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi.

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Lần Thứ Hai (Gói Kích Thích Kinh Tế)

Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ hai. Chúng tôi sẽ tự động chi trả cho những người hội đủ điều kiện.

Kiểm Tra Trạng Thái Chi Trả Của Quý Vị

Sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi để:

  • Xác định trạng thái Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị.
  • Xác nhận hình thức chi trả của quý vị: gửi tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng hoặc chi trả qua thư.

Thông tin được cập nhật mỗi ngày một lần qua đêm, vì vậy không cần thiết phải kiểm tra nhiều hơn một lần mỗi ngày.

Để có câu trả lời cho các câu hỏi về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ hai, hãy xem Câu Hỏi và Câu Trả Lời Về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Lần Thứ Hai (Tiếng Anh).

Đối với các câu hỏi về ứng dụng Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi, xem Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi (Tiếng Anh).

Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi
 

American dollars

Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Lần Thứ Nhất (Gói Kích Thích Kinh Tế)

Hầu hết những người đóng thuế đủ điều kiện đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất của họ.

Nếu quý vị không nhận được toàn bộ số tiền thanh toán mà quý vị đủ điều kiện để nhận, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi (Tiếng Anh) khi quý vị nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020.

 

Kiểm Tra Trạng Thái Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Lần Thứ Nhất Của Quý Vị

Sử dụng công cụ Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi để:

  • Xác định trạng thái của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất của quý vị. Một số người đã nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế lần thứ nhất của họ trong nhiều đợt chi trả. Nếu quý vị nhận được các khoản chi trả trong nhiều lần, ứng dụng sẽ chỉ hiển thị khoản chi trả gần đây nhất.
  • Xác nhận hình thức chi trả của quý vị: gửi tiền trực tiếp vào trương mục ngân hàng hoặc chi trả qua thư.

Thông tin được cập nhật mỗi ngày một lần qua đêm, vì vậy không cần phải kiểm tra nhiều hơn một lần mỗi ngày.

Để có câu trả lời cho các câu hỏi về Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi, hãy xem Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi (Tiếng Anh).

Nhận Khoản Chi Trả Của Tôi

 

Yêu Cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

Nếu quý vị không nhận đủ số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế mà quý vị đủ điều kiện để nhận, quý vị có thể yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi khi nộp tờ khai thuế liên bang năm 2020.

Yêu Cầu Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi

 

Nhận Thêm Thông Tin Về Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế