Body

Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế là quỹ để giúp đỡ mọi người trong đại dịch coronavirus.

Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba năm 2021 hiện đang được thực hiện.

Hiện chúng tôi đang gửi Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba năm 2021 theo Đạo Luật Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ năm 2021, được ký thành luật vào ngày 11 tháng 3 năm 2021. Kiểm tra Các Câu Hỏi và câu trả lời về Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Thứ Ba (tiếng Anh) để biết thêm thông tin.

Kiểm tra thời điểm và cách thức thanh toán của bạn được gửi bằng công cụ Nhận Thanh Toán Của Tôi.

Nhận Thanh Toán Của Tôi

Quý vị không nhận được đầy đủ các khoản thanh toán đầu tiên và thứ hai? Yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020

Nếu quý vị không nhận được toàn bộ số tiền của Các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên hoặc thứ hai, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và phải nộp tờ khai thuế năm 2020 ngay cả khi quý vị không nộp thông thường. Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba sẽ không được sử dụng để tính Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.

Yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020

Để biết các bản cập nhật mới nhất, hãy kiểm tra IRS.gov/coronavirus (tiếng Anh).