Dưới đây là những lý do mà những người thường không khai thuế nên nộp tờ khai thuế năm 2021

Mẹo Thuế Mùa COVID 2022-08, ngày 13 tháng 01, 2022

Với việc mùa khai thuế đang đến gần, đây là thời điểm tốt cho những người không thường xuyên khai thuế xem xét lợi ích của việc nộp tờ khai thuế năm 2021. Việc khai thuế có thể giúp họ yêu cầu một khoản tín thuế khả bồi hoàn hoặc nhận tiền hoàn thuế thu nhập.

Dưới đây là một số điều mà người đóng thuế nên cân nhắc khi quyết định có nộp tờ khai thuế hay không:

Tìm ra lý do chung để khai thuế

Trong hầu hết các trường hợp, thu nhập, tư cách khai thuế và tuổi tác xác định việc liệu người đóng thuế có phải khai thuế hay không. Những quy tắc khác có thể được áp dụng nếu người đóng thuế là lao động tự kinh doanh hoặc có thể được coi là người phụ thuộc của người khác. Có những lý do khác khiến người đóng thuế phải khai thuế. Trợ Lý Thuế Tương Tác (tiếng Anh) có thể giúp một người xác định xem liệu họ có cần nộp tờ khai thuế hay không.

Xem thuế đã khấu lưu hoặc đã nộp

Dưới đây là một số câu hỏi để người đóng thuế có thể tự hỏi:

  • Chủ lao động của người đóng thuế có khấu lưu thuế thu nhập liên bang từ tiền lương của họ không?
  • Người đóng thuế có thanh toán các khoản tiền thuế ước tính trong niên thuế không?
  • Có phải năm ngoái họ đã đóng thừa tiền thuế của họ và nó đã được áp dụng cho tiền thuế năm 2021 của họ chưa?

Nếu câu trả lời là cho bất kỳ một trong số những câu hỏi này, họ có thể được nhận tiền hoàn thuế. Họ phải nộp tờ khai thuế năm 2021 để nhận tiền.

Xem xét xem liệu họ có thể yêu cầu tín thuế thu nhập kiếm được hay không

Một người đóng thuế đang làm việc kiếm được không quá $57.414 vào năm ngoái có thể nhận Tín Thuế Thu Nhập Kiếm Được (EITC) như một khoản tiền hoàn thuế. Đối với niên thuế 2021 mà người đóng thuế nộp tờ khai thuế vào năm 2022, tín thuế thu nhập kiếm được dao động từ $1.502 đến $6.728 tùy thuộc vào tư cách khai thuế của họ và số lượng trẻ mà họ kê khai trên tờ khai thuế. Luật pháp cho phép người đóng thuế sử dụng khoản thu nhập năm 2019 hoặc thu nhập năm 2021 để tính EITC — người đóng thuế có thể chọn bất kỳ số tiền nào mang lại cho họ một khoản tín thuế lớn hơn. Họ có thể kiểm tra khả năng đủ điều kiện bằng cách sử dụng Trợ Lý EITC trên IRS.gov. Người đóng thuế cần phải nộp tờ khai thuế để yêu cầu EITC. Theo luật, IRS không thể cấp tiền hoàn thuế cho người đóng thuế yêu cầu EITC cho đến giữa tháng Hai.

Tín thuế trẻ em hoặc tín thuế người phụ thuộc khác

Người đóng thuế có thể yêu cầu tín thuế trẻ em nếu họ có một trẻ đủ điều kiện dưới 18 tuổi và hội đủ các điều kiện khác. Những người đóng thuế khác có thể đủ điều kiện nhận tín thuế người phụ thuộc khác. Điều này bao gồm những người có:

  • Trẻ phụ thuộc từ 18 tuổi trở lên vào cuối năm 2020
  • Cha mẹ hoặc những cá nhân đủ điều kiện khác mà họ hỗ trợ

Trang Quyền Lợi Thuế Liên Quan Đến Trẻ Em của IRS.gov có thể giúp mọi người xác định xem liệu họ có đủ điều kiện nhận hai khoản tín thuế này hay không.

Tín thuế giáo dục

Có hai tín thuế giáo dục bậc cao giúp giảm số tiền thuế mà một người phải chi trả trên tờ khai thuế của họ. Một là tín thuế cơ hội Mỹ (tiếng Anh) và một là tín thuế giáo dục trọn đời (tiếng Anh). Người đóng thuế, người phối ngẫu hoặc người phụ thuộc của họ bắt buộc phải là sinh viên đã đăng ký ít nhất nửa thời gian cho một kỳ học để đủ điều kiện. Người đóng thuế có thể đủ điều kiện nhận một trong những khoản tín thuế này (tiếng Anh) ngay cả khi họ không nợ bất kỳ khoản thuế nào. Mẫu 8863, Tín Thuế Giáo Dục (tiếng Anh) được sử dụng để yêu cầu tín thuế này khi nộp tờ khai thuế.

Tín thuế trợ cấp phục hồi

Những cá nhân không đủ điều kiện nhận Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba hoặc nhận được ít hơn khoản tiền đầy đủ, có thể đủ điều kiện để yêu cầu tín thuế trợ cấp phục hồi năm 2021 dựa trên thông tin về niên thuế 2021 của họ. Nếu đủ điều kiện, họ sẽ cần phải nộp tờ khai thuế năm 2021 ngay cả khi họ không thường xuyên khai thuế. Khoản tín thuế sẽ làm giảm bất kỳ khoản thuế nào còn nợ cho năm 2021 hoặc nằm trong khoản tiền hoàn thuế.