Resous IRS yo ede kontribyab yo detèmine si yon pwopozisyon konpwomi se yon bon mwayen pou rezoud dèt taks yo

IRS Tax Tip 2021-172, 22 Novanm 2021

Kontribyab endividyèl yo ak pwopriyetè biznis yo kapab itilize Ti liv Pwopozisyon Konpwomi (an anglè) PDF IRS la oswa nouvo seri video (an anglè) kòman yo pou aprannn kòman yon pwopozisyon konpwomi fonksyone epi deside si li ta ka ede yo rezoud dèt taks yo. Kontribyab yo kapab itilize zouti prekalifikasyon (an anglè) an pou yo wè si yo elijib pou yon pwopozisyon konpwomi.

Yon pwopozisyon konpwomi se yon akò ant yon kontribyab ak IRS la ki tabli yon dèt taks pou mwens pase tout montan ki dwe a. Yon pwopozisyon konpwomi se yon opsyon lè yon kontribyab pa kapab peye tout taks yo dwe a. Li se yon opsyon tou, lè kontribyab la nan difikilte finansye lè li peye tout fakti taks li. Objektif la se yon konpwomi k ap pi bon pou enterè ajans lan ak kontribyab la.

Nan revizyon aplikasyon yo, IRS la konsidere yon seri fè inik sou kontribyab la ak yon seri sikonstans espesyal ki afekte kapasite kontribyab la pou li peye, ansanm avèk tou:

  • Revni
  • Depans
  • Kapital sosyal kontribyab la

Ti liv la gen ladan li tout bagay kontribyab la bezwen konnen konsènan soumèt yon pwopozisyon konpwomi, ki gen ladan:

  • Kiyès ki elijib pou soumèt yon òf
  • Konbyen li koute pou aplike
  • Kòman pwosesis aplikasyon an fonksyone

Ti liv la gen ladan tou, fòm kontribyab la dwe ranpli kòm yon pati nan pwosesis pou pwopozisyon konpwomi an. Aktyèl frè pou aplikasyon an se $205. Sepandan, kontribyab ki genyen pou definisyon, yon kontribyab ki gen ti revni p ap peye frè sa.

Nouvo seri video kòman yo sou pwopozisyon konpwomi

Toudènyeman, IRS la te lanse yon seri video (an anglè) kòman sou opsyon peman de valè sa pou kontribyab yo.

Lis lekti a genyen enfòmasyon ki fasil pou navige kontribyab yo bezwen konnen lè y ap panse epi aplike pou yon OIC (Pwopozisyon Konpwomi). Sijè ki nan seri a se:

  • Yon apèsi sou pwosesis OIC a, fòm yo ak zouti prekalifikasyon an pou ede nou kòmanse
  • Prezantasyon etap-pa-etap sou Fòm 433 yo – OIC A ak B, yo rekonèt sou non cdeklarasyon enfòmasyon sou lakòlèk yo epi ki nesesè pou òf ki an rapò ak biznis epi ak endividi yo
  • Yon egzanp etap-pa-etap sou kòman pou ranpli aplikasyon pou OIC a, Fòm 656
  • Yon lis kontwòl final pou rasire si tou bagay ki nesesè yo la pou soumèt yon òf valid

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an anglè)