Gid peryòd fiskal: Itilize zouti kote ranbousman mwen an? oswa aplikasyon IRS2Go pou tcheke estati ranbousman taks yo

IR-2022-43, 24 fevriye 2022

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn raple kontribyab yo Jodi a, fason ki pi rapid ak pi fasil pou tcheke ranbousman taks yo se lè yo sèvi avèk zouti Kote Ranbousman Mwen an? ki sou sit IRS.gov la oswa ak aplikasyon mobil IRS2Go a.

Ane sa a, plis pase anvan, moun ki abityèlman pa t oblije fè yon deklarasyon taks gen dwa byen anvi fè sa pou yo kapab benefisye kredi taks ki gen rapò ak timoun ki te elaji pa Plan Sekou Ameriken an. Sa gen ladan Kredi Taks pou Timoun ak Kredi Swen Timoun ak Depandan (an anglè)PDF.

Mizajou ranbousman yo

Fè deklarasyon pa vwa elektwonik epi itilize depo dirèk ki se fason ki pi sekirize e pi rapid pou fè yon deklarasyon ak done ki egzat epi resevwa yon ranbousman taks. Kontribyab yo ka itilize zouti Kote Ranbousman Mwen an? pou kòmanse tcheke estati ranbousman yo nan lespas 24 èdtan apre nou fin resevwa yon deklarasyon elektwonik oswa kat semèn apre kontribyab la voye yon deklarasyon sou papye pa lapòs.

Zouti pou ka wè pwogrè yo montre yo atravè twa faz:

  1. Nou resevwa deklarasyon an,
  2. Ranbousman an apwouve epi
  3. Ranbousman yo fèt.

Tan ranbousman

Pifò ranbousman taks yo fèt nan 21 jou, sepandan, gen kèk ki gendwa pran plis tan. Gen plizyè rezon ki ka lakoz sa:

  • Deklarasyon an gen ladann yon reklamasyon pou Kredi Taks sou Revni ou touche oswa Kredi Taks Adisyonèl pou Timoun.
  • Tan ki genyen ant lè IRS bay ranbousman an ak lè bank lan depoze li sou kontanbank lan ka varye paske anpil bank pa trete pèman nan wikenn oswa jou ferye.
  • Deklarasyon an gendwa mande plis revizyon.
  • Deklarasyon an gendwa gen erè ladann oswa li enkonplè.
  • Vòl idantite oswa fwod gendwa afekte deklarasyon an.

IRS ap gen pou kontakte kontribyab yo pa lapòs sizoka li ta bezwen plis enfòmasyon pou trete yon deklarasyon.

Kredi Taks sou Revni ki Antre ak Kredi Taks Adisyonèl pou Timoun

Akoz chanjman Lwa sou Lwa sou Pwoteksyon pou Ameriken yo kont Ogmantasyon Taks (Lwa PATH) (an anglè), IRS pa ka bay Kredi Taks sou Revni ki Antre (EITC) (an anglè) oswa ranbousman lòt kredi taks pou timoun (ACTC) (an anglè) anvan mitan mwa fevriye. Sa gen ladann tout ranbousman an okonplè, pa sèlman pati ki gen rapò ak kredi ki reklame nan yon deklarasyon taks.

Mizajou fèt nan zouti Kote Ranbousman Mwen an? ak aplikasyon IRS2Go a pou pifò moun ki fè demand EITC/ACTC a bonè ak yon dat depo estime anvan 19 fevriye, si yo fè deklarasyon taks yo bonè.

Si yon moun ki fè demann te reklame EITC oswa ACTC, yo ka espere jwenn ranbousman yo 1ye mas si:

Inyore mit ranbousman yo

Gen kèk kontribyab ki kwè san yo pa gen rezon pou sa, yo ka akselere ranbousman yo lè yo kòmande yon transkripsyon taks, rele IRS oswa rele preparatè taks yo. Kòmande yon transkripsyon taks pa pral ede yon kontribyab jwenn ranbousman yo pi vit oswa chèche konnen ki lè yo pral jwenn ranbousman yo. Enfòmasyon ki disponib nan zouti kote Ranbousman Mwen an? se menm li menm ki disponib nan men asistan telefòn IRS yo.

Kontribyab yo ka jwenn repons sou kesyon, fòm ak enstriksyon ak zouti ki fasil pou itilize sou sit IRS.gov la. Enfòmasyon sa a fè pati yon seri ki rele Gid Peryòd Fiskal (an anglè), yon resous pou ede kontribyab yo byen reyalize yon deklarasyon taks yo ak done ki egzat. Gen plis èd ki disponib nan Piblikasyon 17, Taks Federal sou Revni Ou (Pou endividyèl) (an anglè)PDF.

Plis resous: