Tax Tips for October 2021

Konsèy pou ede kontribyab yo deside kòman ak kilè pou yo fè yon deklarasyon taks amande

Apre yo fin fè deklarasyon taks yo a, kontribyab yo ka reyalize yo fè yon erè oswa bliye mete yon bagay ladan.

Men kisa kontribyab yo ta dwe konnen sou sovgad prelèvman an

Sovgad prelèvman (an anglè) asire li si yo peye gouvènman an bon montan taks sou kalite peman espesifik yo deklare nan yon seri Fòm 1099 ak W-2G.

Resous fiskal IRS pou moun ki avèg ak sa ki pa byen wè yo

Tout kontribyab yo ta dwe resevwa enfòmasyon sou taks nan yon fòma ki aksesib pou yo. Sant Medya Altènativ (an anglè) IRS la genyen resous ak sèvis ki aksesib pou kontribyab ki gen andikap yo.

Fanmi ki pa tradisyonèl yo ka kalifye pou peman avans kredi enpo pou timoun yo

Fanmi yo vini nan tout fòm ak tout dimansyon – epi kèk fanmi ki ka pa reyalize yo te ka resevwa peman avans kredi enpo pou timoun 2021 an nan dènye mwa yo nan ane a. IRS la ankouraje paran yo, paran akèy yo oswa moun k ap pran swen frè ak sè oswa lòt fanmi yo pou yo verifye kalifikasyon yo.

Konprann dwa kontribyab yo: Dwa pou finalite

Kontribyab k ap entèraji ak IRS genyen dwa ak finalite.Taxpayers interacting with the IRS have the right to finality.

Kont ABLE: yon bon solisyon finansyè pou moun ki gen andikap yo

Kont Akonpli yon Pi Bèl Eksperyans Lavi oswa ABLE yo (an Anglè) se kont epay ki gen avantaj enpo pou moun ki gen andikap yo ak fanmi yo.

Men kòman sitiyasyon gad yon kontribyab ka afekte peman avans kredi enpo pou timoun yo

Paran ki pataje gad timoun yo ta dwe konnen byen kòman peman avans kredi enpo pou timoun yo distribiye. Li enpòtan pou sonje yo se peman avans yon kredi enpo kontribyab yo espere reklame nan deklarasyon enpo 2021 yo

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.