Tax Tips for October 2021

Tài nguyên thuế của IRS dành cho người khiếm thị và suy giảm thị lực

Mỗi người đóng thuế sẽ nhận được thông tin về thuế theo định dạng mà họ có thể tiếp cận. Trung Tâm Phương Tiện Truyền Thông Theo Lựa Chọn (tiếng Anh) của IRS cung cấp tài nguyên và dịch vụ tiếp cận dành cho người đóng thuế khuyết tật.

Các gia đình phi truyền thống có thể hội đủ tiêu chuẩn nhận khoản ứng trước của tín thuế trẻ em

Các gia đình có đủ mọi hình thức và quy mô - và một số gia đình còn chưa nhận biết họ có thể nhận được khoản ứng trước tín thuế trẻ em năm 2021 vào cuối các tháng trong năm nay. IRS kêu gọi các ông bà, cha mẹ nuôi hoặc người chăm sóc anh chị em hoặc họ hàng khác kiểm tra tính đủ điều kiện.

Hiểu về quyền của người đóng thuế: Quyền được dứt điểm

Người đóng thuế tương tác với IRS có quyền được dứt điểm. Quyền này có hiệu lực với người đóng thuế trải qua quá trình kiểm xét. Những người đóng thuế này có quyền được biết khi nào IRS kết thúc việc kiểm xét. Đây là một trong mười quyền cơ bản — được gọi chung là Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Trương mục ABLE Giải pháp tài chính đáng giá cho người khuyết tật

Đạt Một Đời Sống Tốt Hơn hay trương mục ABLE (tiếng Anh) là trương mục tiết kiệm được nhận ưu đãi thuế dành cho người khuyết tật và gia đình của họ. Những trương mục này hỗ trợ người khuyết tật thanh toán các chi phí liên quan đến khuyết tật đủ điều kiện mà không gây ảnh hưởng đến điều kiện của họ trong chương trình hỗ trợ từ chính phủ.

Tình cảnh giám hộ của người đóng thuế có thể ảnh hưởng đến khoản ứng trước của tín thuế trẻ em như thế nào

Các cha mẹ chia sẻ quyền giám hộ của trẻ em cần hiểu được cách thức mà khoản ứng trước của tín thuế trẻ em được phân chia. Cần nhớ rằng đây là những khoản ứng trước của tín thuế mà người đóng thuế sẽ yêu cầu trên tờ khai thuế năm 2021 của mình. Hiểu được cách thức mà khoản thanh toán được thực hiện sẽ giúp các cha mẹ huỷ đăng ký, nếu họ lựa chọn, và có thể tránh được hoá đơn tiền thuế khi họ nộp tờ khai trong năm tới.

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.