Kontribyab ki genyen yon bòdwo enpo yo pa peye ta dwe anvizaje yon Pwopozisyon Konpwomi

Konsèy Fiskal IRS 2022-159, 18 oktòb 2022

Yon Pwopozisyon Konpwomi kapab yon mwayen efikas pou patikilye yo ak biznis yo regle zafè dèt enpo federal yo. Pwogram federal sa a pèmèt kontribyab yo antre nan yon akò, avèk IRS la, ki regle yon dèt enpo pou l vin mwens pase montan total yo dwe a. Pafwa kontribyab yo anmezi pou yo regle l pou yon ti kras, sitou si yo pa genyen gwo revni ak anpil byen.

Tip akò sa se yon opsyon pou lè kontribyab yo pa kapab peye tout responsabilite fiskal yo oswa lè y ap gen difikilte finansye si yo peye tout balans yo dwe yon sèl kou. Objektif la se yon konpwomi k ap nan pi bon enterè ni kontribyab la ni IRS la.

Kontribyab patikilye yo ak pwopriyetè biznis yo dwe gade Livrè Pwopozisyon Konpwomi (an anglè)PDF IRS la pou yo konnen kòman akò sa yo fonksyone epi pou yo deside si l ap ka ede yo rezoud dèt enpo yo a.

IRS la ap ekzamine demann Pwopozisyon Konpwomi yo, li konsidere ansanm reyalite ki inik pou kontribyab la ak tout sikonstans espesyal ki afekte kapasite kontribyab la pou li peye, ansanm avèk tou:

  • Revni
  • Depans yo
  • Egalite byen

Livrè a pale sou tout bagay yon kontribyab bezwen konnen pou li soumèt yon pwopozisyon konpwomi, tankou:

  • Kiyès ki kalifye pou soumèt yon pwopozisyon
  • Konbyen sa koute pou w aplike
  • Kòman pwosesis aplikasyon an mache

Livrè a gen ladan tou, fòm kontribyab yo dwe ranpli nan kad pwosesis pwopozisyon konpwomi an. Aktyèlman, frè aplikasyon an se $205. Men, yon kontribyab ki se yon kontribyab ki gen revni fèb pa gen pou peye frè sa.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)