Người đóng thuế có hóa đơn thuế chưa thanh toán nên cân nhắc Đề Nghị Thỏa Hiệp

Mẹo Thuế của IRS 2022-159, ngày 18 tháng 10, 2022

Đề Nghị Thỏa Hiệp có thể là một cách hiệu quả để các cá nhân và doanh nghiệp giải quyết khoản nợ thuế liên bang. Chương trình liên bang này cho phép người đóng thuế ký một thỏa thuận, với IRS, để giải quyết khoản nợ thuế với số tiền ít hơn toàn bộ số tiền còn nợ. Đôi khi người đóng thuế có thể giải quyết với số tiền ít hơn đáng kể, đặc biệt nếu họ có thu nhập thấp và ít tài sản.

Loại thỏa thuận này là một lựa chọn khi người đóng thuế không thể trả đủ các khoản nợ thuế của họ hoặc khi việc trả toàn bộ số tiền còn nợ sẽ gây ra khó khăn về tài chánh. Mục tiêu là một thỏa hiệp phù hợp với quyền lợi tốt nhất cho cả người đóng thuế và IRS.

Cá nhân đóng thuế và chủ doanh nghiệp nên xem lại Sổ Tay Đề Nghị Thỏa Hiệp (tiếng Anh)PDF của IRS để tìm hiểu cách thức hoạt động của các thỏa thuận này và quyết định xem liệu thỏa thuận có thể giúp họ giải quyết các khoản nợ thuế hay không.

Khi duyệt xét các đơn xin OIC, IRS cân nhắc tập hợp các dữ kiện riêng của người đóng thuế và bất kỳ trường hợp đặc biệt nào ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của người đóng thuế, cũng như:

  • Thu Nhập
  • Chi Phí
  • Vốn sở hữu tài sản

Sổ tay này bao gồm tất cả mọi thứ mà người đóng thuế cần biết về việc đệ trình một đề nghị thỏa hiệp, bao gồm:

  • Ai đủ điều kiện để gửi đệ trình
  • Chi phí đăng ký là bao nhiêu
  • Cách thức hoạt động của quá trình đăng ký

Sổ tay này cũng bao gồm các mẫu mà người đóng thuế phải hoàn thành như một phần của quá trình đề nghị thỏa hiệp. Phí đăng ký hiện tại là $205. Tuy nhiên, những người đóng thuế đáp ứng định nghĩa về người đóng thuế thu nhập thấp không phải trả khoản phí này.

Thêm thông tin:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế của IRS (tiếng Anh)