EITC a se yon gwo avantaj fiskal pou plizyè milyon travayè ki gen yon revni ki ba ak modere yo

Konsèy Fiskal IRS 2023-18, 13 Fevriye 2023

EITC a ede travayè ki te touche $59,187 oswa mwens lè yo ranpli deklarasyon enpo yo. Malerezman, anpil moun riske rate kredi a paske yo pa konnen ke yo kalifye - espesyalman moun ki te gen yon gwo chanjman nan lavi yo epi ki ka kalifye pou premye fwa ane sa a.

Lòt travayè ki gen risk pou yo neglije EITC a gen ladan l:

  • K ap viv nan kay ki pa tradisyonèl, tankou yon granparan k ap elve yon pitit pitit.
  • Salè li te bese oswa ki gen sitiyasyon sivil oswa parantal ki chanje.
  • San pitit.
  • Gen kapasite limite nan Anglè.
  • Yo se veteran.
  • Ap viv nan zòn riral yo.
  • Se Ameriken natifnatal.
  • Ki gen revni ki pi ba pase egzijans deklarasyon an.

Kontribyab yo ka tcheke kalifikasyon yo ak montan yo ka aksede yo nan IRS.gov/eitc.

EITC a se yon kredi enpo pou kèk moun ki travay epi ki gen revni yo ant ba a modere. Anjeneral yon kredi enpo diminye enpo ou dwe epi li ka abouti tou a yon ranbousman.

Kòman Pou Reklame EITC a

Pou jwenn EITC a, travayè ki kalifye yo dwe soumèt yon deklarasyon enpo epi reklame kredi a. Kontribyab ki kalifye yo ta dwe soumèt yon deklarasyon enpo pou reklame kredi a menm si salè yo te pi ba pase egzijans revni pou deklare a.

Èd pou preparasyon enpo gratis disponib anliy ak atravè òganizasyon volontè yo:

Pifò ranbousman EITC yo depoze nan fen mwa fevriye

Malgre IRS la te kòmanse aksepte deklarasyon 2022 yo nan dat 23 janvye 2023, IRS la pa ka bay yon ranbousman ki gen EITC ladan anvan mitan mwa fevriye a. Sa a se akòz Lwa PATH 2015 lan, ki bay tan anplis sa a pou pwoteksyon kont ranbousman ki gen fwod yo.

Zouti Kote Ranbousman Mwen an? ta dwe montre estati ranbousman anvan 18 fevriye pou pifò moun ki poze EITC bonè yo. Pifò ranbousman ki gen rapò ak EITC ta dwe disponib nan kont labank yo oswa sou kat debi yo anvan 28 fevriye si kontribyab la chwazi depo dirèk epi pa gen okenn lòt pwoblèm ak deklarasyon enpo yo a.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)