Konprann obligasyon fiskal federal yo pandan fayit chapit 13

Konsèy Fiskal IRS 2022-133, 30 dawout 2022

Fayit la se yon dènye rekou pou kontribyab yo regle zafè dèt yo. Pou endividyèl yo, tip fayit ki pi kouran an se yon Chapit 13 (an anglè). Seksyon sa nan lwa fayit la pèmèt endividyèl yo ak pwopriyetè ti biznis yo ki gen difikilte finansyè yo ranbouse kreyansye yo a. Fayit chapit 13 la disponib sèlman pou salarye, moun k ap travay ak tèt yo ak pwopriyetè endividyèl biznis yo.

Obligasyon fiskal yo pandan deklarasyon fayit chapit 13 la:

  • Kontribyab yo dwe soumèt tout deklarasyon taks ki obligatwa yo pou peryòd fiskal k ap fini nan kat (4) lane deklarasyon fayit yo a.
  • Pandan yon fayit, kontribyab yo dwe kontinye deklare, oswa jwenn yon pwolongasyon tan pou deklare, tout deklarasyon ki obligatwa yo.
  • Pandan yon ka fayit, kontribyab yo ta dwe peye tout taks kouran yo jan yo dwe yo a.
  • Si nou pa depoze deklarasyon ak peye taks kouran yo pandan yon fayit, sa ka lakoz yo rejte yon afè, konvèti l an yon fayit likidativ chapit 7, oswa plan chapit 13 la ka pa konfime.

Lòt bagay pou n konnen:

  • Si IRS la nan lis kreyansye nan fayit yo a, IRS la ap resevwa yon avi elektwonik konsènan afè yo a k ap soti nan Tribinal Fayit Etazini yo. Moun yo kapab verifye lè yo rele Operasyon Santralize sou Ensòlvabilite IRS la nan 800-973-0424 epi ba yo nimewo dosye fayit la.
  • Si youn nan rezon ki koz yon kontribyab ap deklare fayit se dèt fiskal federal li te dwe peye deja, li ka bezwen ogmante prelèvman li oswa pèman estimasyon taks li. Estimatè Prelèvman Taks la kapab ede moun yo detèmine bon prelèvman an. Paj Estimasyon Taks IRS.gov la genyen plis enfòmasyon sou estimasyon taks yo. 
  • Moun yo kapab resevwa ranbousman taks pandan yo nan fayit. Sepandan, ranbousman yo ka gen reta oswa sèvi pou peye dèt fiskal yo. Kontribyab yo kapab wè si ranbousman yo a retade oswa konpanse pa dèt fiskal yo lè yo ale nan zouti Kote Ranbousman Mwen an? oswa lè yo kontakte Inite Operasyon Santralize sou Ensòlvabilite a. 

Lòt tip fayit

Patenarya yo ak sosyete yo depoze fayit yo dapre Chapit 7, Likidasyon (an anglè) oswa Chapit 11, Reòganizasyon (an anglè) kòd fayit la. Endividyèl yo ka deklare tou selon chapit 7 oswa chapit 11. Lòt tip fayit yo se Chapit 9, 12 ak 15 (an anglè). Dosye selon chapit kòd fayit sa yo enplike minisipalite yo, agrikiltè ak pechè fanmi yo, ak afè entènasyonal yo.

Plis enfòmasyon:

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)