Konprann ansanm dwa kontribyab yo: Dwa pou yo gen vi prive

Konsèy Fiskal IRS 2021-174, 24 Novanm, 2021

Youn nan pi gwo priyorite IRS se pwoteje vi prive kontribyab Ameriken yo. Ajans lan pran sa tèlman oserye ke dwa pou gen vi prive se youn nan 10 dwa Deklarasyon Dwa Kontribyab yo bay kontribyab yo.

Kontribyab yo gen dwa pou yo atann ke tout ankèt IRS, egzamen, mezi egzekisyon ap konfòm ak lalwa epi y ap pi entrizif ke nesesè. Kontribyab yo dwe atann yo tou ke IRS ap respekte dwa aplikasyon regilye lalwa , sa ki gen ladan l ansanm pwoteksyon nan sa ki gen pou wè ak pèkizisyon epi sezi epi ap founi, lè sa nesesè, yon koleksyon odyans sou aplikasyon regilye pwosedi rekiperasyon an.

Men kèk detay anplis konsènan kisa yon dwa kontribyab pou gen vi prive vle di:

  • IRS pa kapab sezi sèten atik pèsonèl, pa egzanp liv lekòl, rad ak kourye ki pa t livre.
  • IRS pa ka sezi yon rezidans pèsonèl san l pa resevwa dabò apwobasyon yon tribinal, epi ajans lan dwe montre pa gen okenn altènatif rezonab pou kolekte dèt fiskal la.
  • Kèkfwa, kontribyab yo soumèt yon ansanm òf pou regle dèt fiskal ki lye sèlman ak konbyen yo dwe. Se sa yo rekonèt fòmèlman antanke yon Dout ki gen pou wè ak òf responsabilite lè gen konpwomi. Kontribyab ki fè òf sa pa bezwen soumèt okenn dokimantasyon finansye.
  • Pandan yon odit, si IRS pa jwenn endikasyon rezonab ke yon kontribyab gen revni ki pa t siyale, ajans lan p ap chèche enfòmasyon entrizif ak enfòmasyon ki pa nesesè sou mòd vi kontribyab la ap mennen.
  • Yon kontribyab kapab atann ke mezi koleksyon IRS la pa pi entrizif ke nesesè. Pandan yon odyans sou aplikasyon regilye lalwa , Biwo Apèl yo dwe ekilibre atant sa ak mezi rekiperasyon IRS pwopoze a ak nesesite global yon koleksyon fiskal efikas.

Plis enfòmasyon:

Abòne pou jwenn Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)