Am hiểu quyền hạn của người đóng thuế: Quyền được riêng tư

Mẹo Thuế của IRS 2021-174, ngày 24 tháng 11 năm 2021

Một trong những ưu tiên hàng đầu của IRS là bảo vệ quyền riêng tư của những người đóng thuế ở Mỹ. IRS vô cùng coi trọng vấn đề này khi liệt kê quyền riêng tư là một trong mười quyền hạn của mọi người đóng thuế trong Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Người đóng thuế có quyền mong đợi rằng bất kỳ hoạt động điều tra, kiểm tra hoặc thực thi nào của IRS sẽ tuân thủ luật pháp và không xâm phạm nhiều hơn mức cần thiết. Người đóng thuế cũng có thể mong đợi rằng IRS sẽ tôn trọng mọi quyền hạn theo đúng thủ tục tố tụng, bao gồm việc được bảo vệ trong quá trình khám xét và thu giữ, cũng như mở một buổi điều trần bắt buộc về việc truy thâu nếu có thể.

Dưới đây là một số thông tin chi tiết khác về quyền riêng tư của người đóng thuế:

  • IRS không thể tịch thu một số vật dụng cá nhân, chẳng hạn như sách giáo khoa, quần áo và thư chưa được gửi.
  • IRS không thể tịch thu nhà ở cá nhân mà không có sự thông qua trước hết của tòa án và cơ quan này phải cho thấy rằng không có cách hợp lý nào khác để truy thâu nợ thuế.
  • Đôi khi, người đóng thuế gửi đề nghị giải quyết khoản nợ thuế mà chỉ liên quan đến số tiền họ nợ. Trường hợp này có tên chính thức là Đề Nghị Thỏa Hiệp Về Nghi Ngờ Khoản Nợ. Người đóng thuế đưa ra đề nghị này không cần phải nộp bất kỳ tài liệu tài chính nào.
  • Trong quá trình kiểm toán, nếu không tìm thấy dấu hiệu hợp lý nào cho thấy người đóng thuế không có thu nhập chưa được báo cáo, IRS sẽ không tìm kiếm thông tin mang tính xâm phạm và không liên quan về lối sống của người đóng thuế.
  • Người đóng thuế có thể kỳ vọng rằng những hành động truy thâu thuế của IRS không xâm phạm quá mức cần thiết. Trong buổi điều trần bắt buộc về việc truy thâu, Văn Phòng Kháng Cáo phải cân bằng kỳ vọng đó với hành động truy thâu thuế được đề xuất từ phía IRS và nhu cầu tổng thể cho việc truy thu thuế hiệu quả.

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)