Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Individuals May Get New Health Care Information Forms This Year

Health Care Tax Tip 2016-13, February 2, 2016

How to Determine if You Can Claim the Premium Tax Credit

Health Care Tax Tip 2016-15, February 4, 2016

Obtaining and Claiming a Health Coverage Exemption

Health Care Tax Tip 2016-16, February 9, 2016

ACA and Employers: How Seasonal Workers Affect Your ALE Status

Health Care Tax Tip 2016-17, February 10, 2016

Reporting Health Coverage on IRS Tax Forms

Health Care Tax Tip 2016-18, February 11, 2016

Find Out More about Income-Based Health Coverage Exemptions

Health Care Tax Tip 2016-19, February 16, 2016

Understanding the Small Business Health Care Tax Credit

Health Care Tax Tip 2016-20, February 17, 2016

Health Care Law Affects 2015 Tax Returns - Tax Help Available

Health Care Tax Tip 2016-21, February 18, 2016

Form 1095-B: What You Need to Do with this Form

Get answers to questions on what to do with Form 1095-B, Health Coverage, if you are enrolled in coverage through an insurance or self-insured provider.

Form 1095-C: What You Need to Do with this Form

Get answers to questions on what to do with Form 1095-C, Employer-Provided Health Insurance Offer and Coverage Insurance.

Form 1095-A: What You Need to Do with this Form

Health Care Tax Tip 2016-24, February 25, 2016