Health Care Tax Tips - January 2016

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

ISRP and Your 2015 Income Tax Return

Health Care Tax Tip 2016-01, January 5, 2016

Are You an Applicable Large Employer? Review Your Status Annually

Health Care Tax Tip 2016-02, January 6, 2016

The Individual Shared Responsibility Provision – The Basics

Health Care Tax Tip 2016-04, January 12, 2016

Five Affordable Care Act Facts for Applicable Large Employers

Information about the Affordable Care Act for Applicable Large Employers is the subject of this IRS Tax Tip, issued January 13, 2016.

The Premium Tax Credit – The Basics 2016

Health Care Tax Tip 2016-06, January 14, 2016

Getting Ready to File Your Return Coverage Reporting Requirement

Health Care Tax Tip 2016-07, January 19, 2016

Getting Ready to File Your Return Exemptions and Payments

Health Care Tax Tip 2016-08, January 20, 2016

Getting Ready to File Your Return PTC

Health Care Tax Tip 2016-09, January 21, 2016

ACA and Employers: Why Size of Your Workforce Matters

Health Care Tax Tip 2016-11, January 27, 2016

Six Tips about Individual Shared Responsibility Payments

Health Care Tax Tip 2016-12, January 28, 2016