Extending Form 1120-POL due date

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.


May a political organization request an extension of time for filing Form 1120-POL?

Yes, the organization may request an automatic six-month extension by filing Form 7004PDF , Application for Automatic Extension of Time to File Corporate Income Tax Return, by the due date of Form 1120-POL.