FEC Filing Required for Some 527 Organizations

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

In addition to IRS filing requirements, some section 527 organizations must file reports with the Federal Election Commission (FEC). See the FEC website for more information.