Chanjman enpòtan ki fèt nan Kredi Enpo pou Timoun nan te ede anpil fanmi jwenn peman avans kredi a apati sezon lete 2021 an.

Mwatye montan kredi a te peye an peman avans chak mwa epi w ap reklame lòt mwatye a lè ou fè deklarasyon enpo sou revni 2021 w lan. Nou te fè premye peman avans lan 15 Jiyè 2021.

Si ou pa genyen yon kont labank pou depo dirèk, al gade Ou pa gen yon kont labank?

 

Kòman Li Fonksyone

Itilize zouti sa a pou:

  • Verifye si ou enskri ak enskri pou peman avans yo
  • Aktyalize kont labank ou ak adrès bwat postal ou
  • Gade peman ou yo


 

Sa Ou Bezwen

 Si ou pa genyen yon non itilizatè deja oswa yon kont ID.me, prepare foto idantite w.


Avi sou Lwa sou Rediksyon Fòmalite Administrativ yo Nou mande enfòmasyon ki gen nan pòtal sa a pou aplike lwa Revni Entèn Etazini yo. Ou gen obligasyon pou ou ba nou enfòmasyon yo. Nou bezwen li pou nou genyen garanti w ap respekte lwa say o epi w ap pèmèt nou kalkile ak distribiye bon montan peman avans kredi enpo pou timoun nan.

Nou pa egzije ou ba nou enfòmasyon nou mande ou sou pòtal sa ki soumèt anba Lwa sou Rediksyon Fòmalite Administrative yo sof si pòtal la afiche yon nimewo kontwòl OMB ki valid. Dokiman oswa dosye ki an rapò ak pòtal sa dwe rete konsève jiskaske say o genyen ladan yo a vin enpòtan nan administrasyon tout lwa sou revni entèn yo. Jeneralman, deklarasyon taks ak enfòmasyon sou deklarasyon yo konfidansyèl, jan seksyon 6103 a egzije sa.

Kantite tan ki nesesè pou ranpli ak aktyalize pòtal sa a ap depann de sikonstans endividyèl yo. Chaj yo estime pou kontribyab endividyèl k ap aktyalize pòtal la apwouve sou nimewo kontwòl OMB 1545-0074 epi li nan estimasyon ki nan enstriksyon pou deklarasyon taks sou revni endividyèl yo.

Si ou gen kòmantè sou ekzaktitid estimasyon tan oswa sijesyon pou pòtal sa a, nou t ap kontan tande ou. Ou kapab voye kòmantè yo ba nou sou IRS.gov/formcomments (an anglè). Ou kapab voye kòmantè w yo tou bay Sèvis Revni Entèn nan, Fòm Taks y oak Piblikasyon yo, 1111 Constitution Ave. NW, IR-6526, Washington, DC 20224.