Peryòd Enskripsyon Espesyal pou Asirans Sante Jiska 15 Mas 2021

Jiska 15 mas 2021, gen yon peryòd enskripsyon espesyal atravè HealthCare.gov. Si ou pa gen asirans sante, ou ka enskri sou kouvèti mache asirans sante a pandan peryòd sa a. Si ou menm oswa manm fanmi w enskri sou kouvèti Mache Asirans Sante a, ou ka elijib pou avans kredi enpo pou prim yo pou ede w peye prim ou yo. Jwenn plis enfòmasyon sou HealthCare.gov (an Anglè).