Thời Gian Đặc Biệt Để Ghi Danh Bảo Hiểm Sức Khỏe Đến Hết Ngày 5/15/2021

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Cho đến hết ngày 5/15/2021, quý vị có thể ghi danh bảo hiểm sức khỏe trong khoảng thời gian đặc biệt này qua HealthCare.gov. Nếu quý vị không có bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể ghi danh tham gia bảo hiểm từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe trong khoảng thời gian này. Nếu quý vị hoặc các thành viên gia đình của quý vị ghi danh tham gia bảo hiểm từ Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe, quý vị có thể đủ điều kiện cho khoản thanh toán trước tín thuế bảo phí để giúp chi trả khoản phí bảo hiểm của mình. Tìm hiểu thêm tại HealthCare.gov (Tiếng Anh).