Valide Deklarasyon Taks ou Ranpli Anliy lan

Lè w prepare epi w depoze pwòp taks ou anliy, ou dwe siyen epi valide deklarasyon taks anliy ou a lè w antre Revni An Gwo Ajiste (AGI) ou te gen ane anvan an oswa PIN ou te Chwazi ou menm ane anvan an.

An jeneral, lojisyèl taks la rantre enfòmasyon an otomatikman pou kontribyab ki te fè l deja. Si se premye fwa w ap itilize yon lojisyèl, w ap bezwen antre enfòmasyon yo ou menm menm.

Gen plizyè fason ou kapab jwenn AGI ane pase w la:

Metòd prefere

Li toujou enpòtan pou w kenbe yon kopi deklarasyon taks ou.

  • Nan deklarasyon taks 2020 w lan, AGI w la nan liy 11 sou Fòm 1040 la.
  • Si ane pase, se yon preparatè taks ki te ede w, w ap bezwen l ba ou yon kopi deklarasyon taks ane pase a.
  • Si se menm lojisyèl pou preparasyon taks ane pase a w ap itilize, lojisyèl la deja genyen disponib pou ou deklarasyon ane pase w la.
  • Si se pa menm lojisyèl preparasyon taks ane pase a w ap itilize, ou kapab ale nan lojisyèl ane pase a pou w jwenn yon kopi elektwonik deklarasyon ane pase w la.
  • Si se premye fwa w ap deklare epi w gen plis pase 16 lane, antre zewo pou AGI w la.
  • Si w gen yon PIN Pwoteksyon Idantite (IP) (pa mwayen CP01A oubyen Itilize yon Zouti IP PIN), antre li lè lojisyèl la endike w pou w fè sa a. Sa ap sèvi pou verifye idantite w olye AGI ane pase w la oswa PIN pa defo ane pase a. Ou ka chwazi antre nan pwogram IP PIN pa mwayen zouti anliy lan.

Lòt Metòd

Si w pa gen yon kopi deklarasyon taks ou a, ou ka jwenn AGI ou a nan youn nan zouti sèvis otomatik IRS yo:

  • Itilize kont anliy ou an pou w ka wè AGI w la touswit sou tablo "Tax Records" (Dosye Fiskal) la. Si ou pa genyen yon non itilizatè oswa yon kont ID.me nan IRS deja, prepare foto idantite w.
  • Itilize Resevwa Transkripsyon pa Lapòs Ou kapab fè demann yon transkripsyon tou pa lapòs lè ou rele sèvis transkripsyon pa telefòn otomatik nou an nan 800-908-9946. Tanpri fè yon ti tann 5 a 10 jou pou w jwenn li. Itilize sèlman liy aksè ki di "Adjusted Gross Income" (Revni An Gwo Ajiste) a.