Valide Deklarasyon Taks Elektwonik Ou an

Lè w prepare epi w depoze pwòp taks ou pa mwayen elektwonik, ou dwe siyen epi valide deklarasyon taks elektwonik ou a lè ou antre Revni An Gwo Ajiste (AGI) ou te gen ane avan an oswa PIN ou te Chwazi ou Menm ane avan an.

Pa gen Opsyon ankò pou Itilize yon PIN nan deklarasyon elektwonik. An jeneral, lojisyèl taks antre enfòmasyon an otomatik pou kontribyab ki te fè l deja. Si se premye fwa w ap itilize yon pwodui lojisyèl, w ap bezwen antre enfòmasyon yo oumenm menm.

Gen anpil fason w ka jwenn AGI ane pase w la:

Metòd prefere

Li toujou enpòtan pou w kenbe kopi deklarasyon taks ou.

  • Nan deklarasyon taks 2018 ou an, AGI w la se nan lin 7 Fòm 1040 li ye.
  • Si ane pase se yon preparatè taks ki te ede w, w ap bezwen l ba ou yon kopi deklarasyon taks ane pase a.
  • Si se menm lojisyèl pou preparasyon taks ane pase a w ap itilize, lojisyèl la genyen deja deklarasyon ane pase w la disponib pou ou.
  • Si se pa menm lojisyèl preparasyon taks ane pase a w ap sèvi, l ap ka pèmèt ou jwenn lojisyèl ane pase a epi wè yon kopi elektwonik deklarasyon ane pase w la.
  • Si se premye fwa w ap deklare epi w gen plis pase 16 zan, antre zero pou AGI w.
  • Si w gen yon PIN Pwoteksyon Idantite (PI) (pa mwayen CP01A oubyen Itilize yon Zouti IP PIN), Antre l lè lojisyèl la endike w pou w fè sa. Sa ap sèvi pou verifye idantite w. Kòmanse mi-janvye 2020, ou ka chwazi antre nan pwogram IP PIN pa mwayen zouti elektwonik lan si w te fè deklarasyon w deja nan youn nan 20 kote sa yo: Arizona, Kalifònia, Kolorado, Konetikèt, Delawè, Distri Kolonbia a, Jòji, Florid, Ilinwa, Mèrilann, Michigan, Nevada, Noudjèze, Nouvo Meksik, Nouyòk, Kawolin nan Nò, Pennsilvani, Wodaylann, Tekzas, oswa Wachintonn.

Lòt Metòd

Si w pa gen yon kopi deklarasyon taks ou, ou ka itilize zouti endepandan Pran Relve Taks ou pou ka jwenn yon Relve Deklarasyon Taks ki montre w AGI w.

  • Itilize Pran Relve Elektwonik pou w ka wè AGI w lamenm. Ou dwe reyisi pase pwosesis verifikasyon idantite Aksè Sekirize (an Anglè) a. Klike sou Relve Deklarasyon Taks epi itilize sèlman lin pou antre ki di "Revni An Gwo Ajiste (Adjusted Gross Income)" a.
  • Itilize Resevwa Relve pa Lapòs oubyen rele 800-908-9946 si w pa ka rive pase Aksè Sekirize (an Anglè) a epi w bezwen mande pou yo voye pou ou yon Relve Deklarasyon Taks. Tanpri fè yon ti tann 5 a 10 jou pou w jwenn li. Itilize sèlman lin aksè ki di "Revni An Gwo Ajiste (Adjusted Gross Income)" la.