Men kòman ou kapab jwenn estati nan yon Peman Enpak Ekonomik

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Konsey taks KOVID 2020-128, 29 septanm, 2020

Moun ki kalifye yo ka vizite IRS.gov epi itilize zouti Jwenn peman mwen an (an anglè) pou chèche konnen estati Peman Enpak Ekonomik yo. Zouti sa a pral montre si yon peman te fet epi si peman an te depoze dirèkteman  oswa yo te voye l pa lapòs.

Nan sèten sitiyasyon, zouti sa a ap bay moun tou opsyon pou bay enfòmasyon sou kont labank yo pou yo kapab resevwa peman yo nan depo dirèk. Enfòmasyon yo mete ajou yon fwa pa jou, anjeneral lannwit, kidonk pa gen okenn nesesite pou tcheke li plis pase yon fwa pa jou.

Men kèk bagay kle pou konnen sou zouti sa a epi ki moun ki ka itilize li.

 • Anvan yo itilize zouti a, moun yo dwe verifye idantite yo lè yo reponn kesyon sekirite yo.
 • Si repons yo pa matche ak dosye IRS apre plizyè tantativ, yap fèmen itilizatè a  pou 24 èdtan. Se pou rezon sekirite. Moun ki pa ka verifye idantite yo pap kapab itilize Jwenn Peman mwen. Si sa rive, moun pa ta dwe kontakte IRS.
 • Si zouti a retounen yon mesaj ki di "estati peman pa disponib," sa ka vle di IRS paka detèmine kalifikasyon moun nan pou yon peman kounye a. Gen plizyè rezon sa ka rive. De Rezon rezon komen yo se:
  • Yon deklarasyon taks 2018 oswa 2019 pa nan dosye e ajans lan bezwen plis enfòmasyon (an anglè) oswa,
  • Moun Yo ka reklame moun nan kòm yon depandan sou deklarasyon taks yon lòt moun.
 • Nan kèk ka, si yon kontribyab te ranpli deklarasyon taks 2019 yo men IRS poko trete li, yo ka resevwa "estati peman ki pa disponib." Kontribyab ki te deja ranpli yon deklarasyon taks pa bezwen pran okenn aksyon. IRS ap kontinye bay peman enpak ekonomik pandan yap trete deklarasyon taks yo.
 • Moun ki pa oblije ranpli yon deklarasyon taks epi ki itilize Moun Ki Pa ranpli: Mete enfòmasyon sou peman an la (an anglè) zouti pou enskri pou yon peman ka tcheke estati  peman yo lè l sèvi avèk zouti Jwenn Peman mwen. Moun sa yo ta dwe rete tann de semèn apre yo fin soumèt enfòmasyon yo. Si yo oblije ranpli yon deklarasyon taks 2019 epi yo itilize zouti ki po moun ki pa ranpli yo, sa ka retade pwosesis deklarasyon taks yo ak Peman Enpak Ekonomik yo.
 • Moun kap resevwa SSA-1099, RRB-1099, SSI oswa  benefis VA ka pat ranpli yon retou oswa itilize zouti ki pou moun ki pat ranpli yo. Moun sa yo ka tcheke Jwenn Peman mwen pou estati peman yo, si yo ka verifye idantite yo. Si yon benefisyè pat resevwa peman yo, IRS ka bezwen plis enfòmasyon. Si moun sa yo pa ka reklame kòm yon depandan epi yo pa oblije ranpli yon deklarasyon taks, yo ta dwe itilize zouti ki pou moun ki pat ranpli yo pou enskri pou yon peman.
 • Pifò moun resevwa yon sèl peman, men gen kèk sitiyasyon kote yo ka resevwa yon peman adisyonèl. Sa gen ladan sèten benefisyè Sekirite Sosyal, SSI, RRB oswa VA ki ka resevwa yon ranbousman $ 500 peman pou chak timoun ki kalifye. Jwenn Peman mwen ap montre estati peman ki pi resan yo.

Abòne ak konsèy pou Taks IRS (an anglè)