Twazyèm seri peman enpak ekonomik: Estati disponib

IRS ap bay twazyèm peman yo pa faz.

Gade kilè ak kòman nou te voye twazyèm peman enpak ekonomik yo ak aplikasyon Jwen peman mwen an. Jwen peman mwen an fè mizajou yon fwa pa jou, patikilyèman lannwit.

Jwen peman mwen an (an Anglè)

Pa rele IRS. Asistan nan telefòn nou yo pa gen plis enfòmasyon pase sa yo ki sou sit IRS.gov la.

Enfòmasyon sou peman ki te fèt anvan yo pa disponib ankò sou Jwen peman mwen an. Gade Estati Premye ak Dezyèm Peman.

Kilè n ap voye twazyèm peman w la

Y ap bay twazyèm seri peman peman enpak ekonomik yo pa faz. IRS te kòmanse voye premye seri peman yo nan dat ofisyèl peman an ki te 17 Mas. Si w pa ko resevwa youn nan yo toujou, sa a pa vle di ou p ap resevwa.

N ap voye twazyèm peman yo chak semèn ak moun ki kalifye yo pandan n ap kontinye trete deklarasyon taks yo. Yo voye peman yo pa depo dirèk oswa pa lapòs tankou yon chèk oswa pa kat debi.

Mesaj sou estati

W ap wè youn nan mesasj sa yo lè w ap itilize Jwenn peman mwen an:

Estati peman an:

  • Yo te travay sou peman w la epi y ap voye l nan dat ki mansyone nan depo dirèk la oswa pa lapòs la. Si peman w la fèt pa lapòs, w ap resevwa yon kat EIP (kat kredi) oswa yon chèk. Kantite twazyèm peman enpak ekonomik ou a pa parèt.

oswa

  • Ou kalifye, men pa gen yon peman ki te fèt epi pa gen okenn dat ki disponib deja.

Estati peman ki pa disponib: Nou poko detèmine toujou si w kalifye oswa si w pa kalifye pou yon peman.

Ou bezwen plis enfòmasyon: Yo retounen peman w la bay IRS paske Sèvis Lapòs la pa t kapab fè livrezon an. Si w jwenn mesaj sa a, ou kapab itilize Jwen peman mwen an pou w antre enfòmasyon kont bank ou a pou yo fè depo dirèk pou ou.

Jwenn èd ak aplikasyon sa a nan Kesyon yo souvan poze sou Jwen peman mwen an (an Anglè).

Estati premye ak dezyèm peman

Premye ak dezyèm peman enpak ekonomik pa parèt ankò sou Jwenn peman mwen an.

Pou enfòmasyon sou peman sa yo, gade oswa kreye yon kont anliy. Verifye tou imèl ou pou Avi IRS 1444 oswa 1444-B a.

Ou pa jwenn premye ak dezyèm peman yo? Reklame Kredi rekiperasyon ranbousman pou lane 2020 an.

Si w pa t resevwa tout lajan pou premye ak dezyèm peman ou te kalifye pou yo a, ou ka kalifye pou reklame Kredi rekiperasyon ranbousman pou lane 2020 an epi w dwe ranpli yon deklarasyon taks pou 2020 menm si li pa obligatwa pou w fè sa a.

Yo p ap itilize twazyèm peman enpak ekonomik la pou kalkile Kredi rekiperasyon ranbousman pou lane 2020 an.