IRS đã cấp tất cả các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên, thứ hai và thứ ba. Quý vị không thể sử dụng ứng dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi để kiểm tra tình trạng thanh toán của mình được nữa.

Cách Yêu Cầu Khoản Thanh Toán Bị Thiếu

Quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu một khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi trên tờ khai thuế liên bang năm 2020 hoặc năm 2021 của mình nếu quý vị không nhận được Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế hoặc nhận được ít hơn toàn bộ số tiền.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế áp dụng cho các năm thuế khác nhau. Tùy thuộc vào việc quý vị bị thiếu khoản thanh toán đầu tiên, thứ hai hay thứ ba, quý vị sẽ cần nộp tờ khai thuế năm 2020 hoặc năm 2021 để yêu cầu một khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi.

Tìm Hiểu Các Khoản Thanh Toán Quý Vị Đã Nhận

Để tìm số tiền của các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị, hãy kiểm tra:

Tài Khoản Trực Tuyến của Quý Vị: Truy cập an toàn vào tài khoản cá nhân của IRS của quý vị trực tuyến để xem tổng số tiền của các Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên, thứ hai và thứ ba của quý vị trong phần "Economic Impact Payment Information" ("Thông Tin Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế") trên trang Tax Records (Hồ Sơ Thuế).

Thông Báo EIP của IRS: Chúng tôi đã gửi những thông báo này qua đường bưu điện đến địa chỉ mà chúng tôi có trong hồ sơ.

  • Thông Báo 1444: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế đầu tiên được gửi cho năm thuế 2020
  • Thông Báo 1444-B: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ hai được gửi cho năm thuế 2020
  • Thông Báo 1444-C: Cho biết Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba được gửi cho năm thuế 2021

Thư 6475: Tới tháng 3 năm 2022, chúng tôi sẽ gửi thư này xác nhận tổng số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và bất kỳ khoản thanh toán cộng thêm nào mà quý vị đã nhận được cho năm thuế 2021.

Quý vị sẽ cần thông tin về tổng số tiền thanh toán từ tài khoản trực tuyến hoặc thư của mình để tính toán chính xác Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi. Đối với các cá nhân kết hôn, khai thuế chung, mỗi người phối ngẫu sẽ cần đăng nhập vào tài khoản trực tuyến của mình hoặc xem lại thư của mình để biết một nửa tổng số tiền thanh toán của họ.