Tình Trạng Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế Lần Thứ Ba Đã Có Sẵn

Tìm hiểu thời điểm mà khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế của quý vị được lên lịch gửi đi hoặc khi nào và bằng cách nào chúng tôi đã gửi nó với ứng dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi. Nhận Thanh Toán Của Tôi được cập nhật mỗi ngày một lần, thường là qua đêm.

Nhận Khoản Thanh Toán Của Tôi (tiếng Anh)

Đừng gọi cho IRS. Các trợ lý điện thoại của chúng tôi không có thông tin ngoài những gì có sẵn trên IRS.gov.

Nhận trợ giúp với ứng dụng này trong Câu Hỏi Thường Gặp cho Nhận Thanh Toán Của Tôi (tiếng Anh).

Thông tin thanh toán trước đây không còn có sẵn trong Nhận Thanh Toán Của Tôi. Xem Tình Trạng Thanh Toán Thứ Nhất và Thứ Hai.

Trong trang này:

Lịch Trình Thanh Toán

Vòng Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba đang được gửi theo từng giai đoạn.

Mỗi tuần chúng tôi sẽ gửi khoản thanh toán thứ ba cho những cá nhân đủ điều kiện trong lúc chúng tôi tiếp tục xử lý các tờ khai thuế. Nếu quý vị chưa nhận được thanh toán nào, điều đó không có nghĩa là quý vị sẽ không nhận được.

Thanh toán được gửi trực tiếp hoặc thư dưới dạng ngân phiếu hoặc thẻ ghi nợ (tiếng Anh).

Chúng tôi đang gửi Thông Báo 1444-C IRS qua thư cho những người đã nhận được khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba.

Thanh Toán Cộng Thêm

Thanh toán cộng thêm là các khoản thanh toán bổ sung chúng tôi đang gửi cho những người:

 • Đã nhận được khoản thanh toán tác động kinh tế thứ ba dựa trên tờ khai thuế năm 2019 hoặc thông tin nhận được từ SSA, RRB hoặc VA
 • Có thể đủ điều kiện nhận khoản thanh toán cộng thêm dựa trên tờ khai thuế năm 2020 của họ

Chúng tôi sẽ tự động đánh giá tính đủ điều kiện của quý vị để nhận khoản thanh toán cộng thêm bằng cách sử dụng tờ khai năm 2020 của quý vị.

IRS đang làm việc với các cơ quan liên bang để có được thông tin cập nhật cho người nhận để đảm bảo chúng tôi đang gửi thanh toán tự động cho nhiều người nhất có thể. Thông tin thêm về thời điểm các khoản thanh toán này sẽ được thực hiện được cung cấp trong bản tin phát hành (tiếng Anh) vào ngày 30 tháng 3 và bản tin phát hành (tiếng Anh) vào ngày 14 tháng 4.

Số Tiền và Tình Trạng Thanh Toán của Quý Vị

Để tìm số tiền của khoản thanh toán thứ ba, hãy tạo hoặc xem tài khoản trực tuyến của quý vị hoặc tham khảo Thông Báo 1444-C của IRS mà chúng tôi đã gửi qua thư sau khi gửi khoản thanh toán.

Nếu quý vị được gửi Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế cộng thêm sau khi tờ khai thuế năm 2020 của quý vị được xử lý:

 • Số tiền của khoản thanh toán thứ ba ban đầu sẽ không còn hiển thị trong tài khoản trực tuyến của quý vị nữa. Quý vị sẽ chỉ thấy số tiền của khoản thanh toán cộng thêm của mình.
 • Tình trạng của khoản thanh toán thứ ba ban đầu của quý vị sẽ không còn hiển thị trong Nhận Thanh Toán Của Tôi nữa. Quý vị sẽ chỉ thấy tình trạng thanh toán cộng thêm của mình.

Thông Báo Tình Trạng

Quý vị sẽ thấy một trong những thông báo sau khi sử dụng Nhận Thanh Toán Của Tôi:

 • Your payment has been scheduled and it will be sent on the date shown by direct deposit or mail. If your payment is by mail, you will receive a debit card or a check. The amount of your third Economic Impact Payment is not shown. (Thanh toán của quý vị đã được lên lịch và nó sẽ được gửi vào ngày được thể hiện bằng tiền gửi trực tiếp hoặc thư. Nếu thanh toán của quý vị bằng thư, quý vị sẽ nhận được thẻ ghi nợ hoặc ngân phiếu. Số tiền của Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba của quý vị không hiển thị.)

hoặc

 • You're eligible, but a payment has not been processed and a payment date isn't available yet. (Quý vị đủ điều kiện, nhưng thanh toán chưa được xử lý và chưa có ngày thanh toán.)

We're unable to show your payment status because: (Chúng tôi không thể hiển thị tình trạng thanh toán của quý vị vì:)

 • Your payment has not been processed yet. (Thanh toán của quý vị hiện chưa được xử lý.)

hoặc

 • Your return was processed. We don't have account information available for you and your payment has not been issued yet. (Tờ khai của quý vị đã được xử lý. Chúng tôi không có sẵn thông tin tài khoản của quý vị và thanh toán của quý vị chưa được phát hành.)

hoặc

 • The Postal Service was unable to deliver the third Economic Impact Payment and returned it to the IRS. (Dịch Vụ Bưu Điện không thể gửi khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba và trả lại cho IRS.)

Đễ thêm chi tiết, xem câu hỏi thường gặp cho Cần Thêm Thông Tin (tiếng Anh).

   Tình Trạng Thanh Toán Thứ Nhất và Thứ Hai

   Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ nhất và thứ hai không còn xuất hiện trong Nhận Thanh Toán Tủa Tôi.

   Để biết thông tin về các khoản thanh toán này, hãy xem hoặc tạo tài khoản trực tuyến của quý vị. Quý vị cũng có thể tham khảo Thông Báo 1444 cho lần thanh toán đầu tiên và Thông Báo 1444-B cho lần thanh toán thứ hai. IRS đã gửi những thông báo này qua thư đến địa chỉ lưu trong hồ sơ của quý vị.

   Không Nhận Được Khoản Thanh Toán Đầu Tiên và Thứ Hai? Yêu Cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.

   Nếu quý vị không nhận được đầy đủ số tiền của khoản thanh toán đầu tiên hoặc thứ hai, quý vị có thể đủ điều kiện để yêu cầu Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020 và phải nộp tờ khai thuế năm 2020, ngay cả khi quý vị không bắt buộc phải nộp.

   Khoản Thanh Toán Tác Động Kinh Tế thứ ba sẽ không sử dụng để tính Khoản Tín Thuế Trợ Cấp Phục Hồi năm 2020.