Detay enpòtan pou w konprann tout fwa IRS la ta kontakte yon kontribyab

Avi: Kontni Istorik


Sa a se yon dokiman achiv oswa istorik e li ka pa reprezante lwa, règleman oswa pwosedi aktyèl yo.

Mizajou 1ye Dawout 2023: IRS la mete fen nan vizit san anons ofisye revni yo bay kontribyab yo; gwo chanjman pou mete fen nan konfizyon, ogmante sekirite nan kad gwo efò transfòmasyon ajans lan (an anglè)

IR-2023-56, 23 Mas 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn lan kontakte kontribyab yo nan plizyè fason pou edike yo pandan l ap asire li ke l aplike lwa fiskal nasyon an san patipri. Gen faktè ki enpòtan pou w sonje lè IRS la ka kontakte yon kontribyab dirèk.

Pou moun ki dwe enpo yo, IRS la bay anpil opsyon pèman diferan pou ede kontribyab yo satisfè obligasyon yo. Kontribyab yo ka evite deklare an reta ak penalite enterè yo lè yo soumèt deklarasyon enpo yo gras a youn nan opsyon sa yo (an anglè) pou peye sa yo dwe anvan 18 avril.

Pou sila yo ki an difikilte pou peye anvan dat limit lan, IRS la ofri plizyè opsyon diferan. Pa egzanp, pifò kontribyab yo kalifye pou yon plan pèman epi yo ka itilize Akò Pèman Anliy IRS la pou aranje yon plan pèman (ki gen ladann yon akò pa vèsman) pou peye yon balans eksepsyonèl avèk le tan.

Moun ki rankontre yon pwoblèm fiskal, tankou yon bòdwo ki poko peye oswa yon kesyon sou enpo yo, ap pratikman resevwa plizyè lèt pa lapòs nan men IRS la. Yo ankouraje moun yo pou yo reponn lèt sa yo byen vit, paske enterè ak penalite yo ka akimile byen vit.

Majorite kontak IRS fè ak kontribyab yo, se atravè koli regilye pa lapòs epi Sèvis Postal Etazini an livre yo. Sepandan, gen kèk ra sikonstans (an anglè) lè IRS la ap vini nan yon kay oswa biznis nan kad ankèt pou yon koleksyon, yon odit oswa yon ankèt kriminèl k'ap kontinye.

Vizit an pèsonn IRS yo

Anplwaye IRS yo ki ka fè vizit fas-a-fas andeyò yon biwo IRS gen ladan yo ofisye revni, ajan revni ak ajan spesyal pou ankèt kriminèl IRS yo. Anplwaye IRS yo resevwa fòmasyon pou yo respekte dwa kontribyab yo, e gen kèk enfòmasyon enpòtan pou w sonje konsènan diferan kalite vizit yo.

Ofisye revni yo se anplwaye ranfòsman sivil IRS ki travay pou rezoud pwoblèm konfòmite tankou deklarasyon ki pa ranpli ak/oswa enpo ou dwe - tout se sitiyasyon kote kontribyab la ta dwe anjeneral resevwa plizyè lèt IRS davans.

Vizit an pèsòn sa yo ka pa pwograme epi yo ka fèt pou pataje enfòmasyon, enfòme kontribyab yo sou obligasyon pou deklare enpo ak pèman yo epi travay avèk kontribyab yo pou rezoud pwoblèm fiskal yo epi mete yo an konfòmite.

Yo fè entèvyou pou rasanble enfòmasyon finansye epi bay kontribyab yo etap ki nesesè yo pou yo vin epi rete konfòm ak lwa fiskal yo.

Ajan revni yo, anjeneral fè odit sou teren an pèsòn, ki nòmalman fèt lakay kontribyab la, kote biznis la ye oswa biwo kontab la kote liv ak dosye finansye òganizasyon an ye. Anvan nenpòt vizit, ajan revni yo ap kontakte w pa lapòs oswa pa telefòn.

Ofisye revni ak ajan yo toujou pote de fòm idantifikasyon ofisyèl ki gen yon nimewo seri ak foto yo. Kontribyab yo gen dwa wè tout indantifikasyon sa yo epi yo ka mande yon lòt metòd pou verifye idantifikasyon yo a.

Sonje byen, kontribyab yo ta dwe konnen yo gen yon pwoblèm fiskal anvan vizit sa yo fèt etandone te gen plizyè mesaj yo voye.

Ou ka jwenn plis enfòmasyon sou idantifye reprezantan lejitim IRS yo ak sou fason pou rapòte eskwokri (an anglè) nan IRS.gov.

Ajan espesyal IRS-CI yo mennen ankèt sou vyolasyon kriminèl potansyèl sou "Internal Revenue Code" ak krim finansye ki gen rapò ak li. Jiridiksyon envestigasyon IRS-CI gen ladann lwa sou enpo, blanchi lajan ak Lwa sou Sekrè Bank. Ajan espesyal IRS-CI toujou prezante idantifikasyon yo kòm ajan aplikasyon lalwa yo lè y ap mennen ankèt yo.

IRS-CI ka vizite kay oswa biznis yon kontribyab san yo pa anonse li sa pandan yon ankèt. Sepandan, yo pa pral mande nenpòt fòm pèman. Aprann plis sou IRS-CI (an anglè) sou IRS.gov.

Ki jan yo rapòte anak idantite moun

Si yon moun pa gen yon pwoblèm fiskal li te konnen deja epi li sispèk yon moun ap eseye imite yon anplwaye IRS, gen yon varyete opsyon pou rapòte telefòn, imèl ak lòt eskwokri imitasyon yo:

  • Rapòte eskwokri imitasyon pèsonalite yo bay Enspektè Jeneral Trezò pou Administrasyon Fiskal la sou paj wèb TIGTA Report Waste, Fraud and Abi (an anglè). Kontribyab yo kapab rele tou nan 800-366-4484 pou rapòte imitasyon pèsonalite yo.
  • Rapòte fwod, eskwokri ak move pratik biznis yo pou w ka pwoteje kominote w la. Rapòte èskwokri nan telefòn bay Komisyon Federal Komès la nan Rapòte Fwod FTC (an anglè).
  • Ou ka siyale yon imèl ou pa t atann ki pretann se IRS ki voye l, oswa yon sistèm ki an rapò ak IRS la tankou Sistèm Pèman Enpo Federal Elektwonik bay IRS nan phishing@irs.gov.
  • Pou jwenn yon lis konplè sou fwod fiskal ki sot pase yo, alèt pou konsomatè yo ak kijan pou rapòte yo, vizite Fwod Fiskal/Avètisman Konsomatè yo.