Gid Peryòd Fiskal: Sèvi ak opsyon pèman elektwonik ak akò pou kontribyab ki dwe yo, ka ede yo evite penalite ak enterè

Pòtal Videyo IRS la

IR-2023-44, 9 Mas 2023

WASHINGTON ― Dat limit enpo an ap pwoche, IRS la te raple kontribyab yo ke yo ka evite deklarasyon an reta penalite enterè yo lè yo soumèt deklarasyon enpo yo ak nenpòt peman yo dwe anvan 18 avril. Pou kontribyab ki an difikilte ki pa ka peye anvan dat limit lan, IRS la ofri plizyè opsyon diferan pou ede.

IRS la bay tou, plizyè fason pou moun yo aplike pou yon pwolongasyon, jwenn enfòmasyon pou ede yo fè deklarasyon enpo yo epi gen konesans de opsyon pèman yo si yo gen pwoblèm pou peye anvan dat limit 18 avril la.

Patikilye ak fanmi ki kalifye yo ki te touche $73,000 oswa mwens an 2022 a kapab itilize Deklarasyon Gratis IRS, ki disponib sèlman sou IRS.gov, pou deklare enpo yo elektwonikman. Tout kontribyab yo, kèlkeswa revni yo, ki bezwen plis tan pou fè yon deklarasyon kapab itilize Deklarasyon Gratis IRS kòm yon fason ki fasil e ki rapid pou mande elektwonikman yon pwolongasyon sis mwa anvan 18 avril 2023 a. Yon ekstansyon ap ede evite penalite ak enterè paske w pa fè yon deklarasyon alè, epi li bay kontribyab yo jiska 16 oktòb 2023, pou yo deklare. Sepandan, yo toujou dwe peye sa yo dwe anvan dat limit 18 avril la.

Eksepte pou viktim katastwòf natirèl resan ki kalifye yo ki gen jiska 16 oktòb pou fè plizyè pèman enpo, kontribyab ki pa ka peye tout montan enpo yo dwe yo anvan 18 avril, ta dwe deklare epi peye sa yo kapab pou redwi total penalite ak enterè yo.

Gen plizyè fason pou fè peman elektwonik, e gen opsyon pou yon plan pèman oswa akò.

Kont Anliy IRS

Yon Kont IRS Anliy bay aksè a enfòmasyon enpòtan lè w ap prepare pou w fè yon deklarasyon enpo, peye yon balans oswa fè swivi pou avi yo. Kontribyab yo ka wè:

 • Revni Brit Ajiste.
 • Istorik pèman ak nenpòt pèman ki pwograme oswa ki annatant.
 • Detay Plan Pèman.
 • Kopi nimerik yon seri avi ki soti nan IRS la.

Kontribyab yo ka sèvi ak Kont Anliy yo tou pou fè yon peman nan menm jou a an tout sekirite pou yon balans fiskal 2022 eksepsyonèl, peye enpo estime chak trimès pou sezon fiskal 2023 a oswa mande yon ekstansyon pou fè yon deklarasyon 2022.

Ap gen enterè ak yon penalite pou pèman anreta pou nenpòt pèman ki fèt apre 18 avril. Yon pèman oswa yon pèman pasyèl, ap ede w limite penalite ak chaj enterè yo.

Lòt opsyon pou peye elektwonikman

Pèman Dirèk, ki disponib sèlman sou IRS.gov, se fason ki pi rapid epi ki pi fasil pou fè yon pèman an gwo san ou pa konekte nan yon Kont IRS Anliy.

 • Pèman Dirèk: Direct Pay gratis epi li pèmèt kontribyab yo peye enpo federal yo an sekirite dirèkteman nan kont chèk oswa kont epay yo san okenn frè oswa enskripsyon davans. Kontribyab yo ka pwograme pèman yo jiska 365 jou davans. Apre yo fin soumèt yon peman atravè Pèman Dirèk, kontribyab yo pral resevwa konfimasyon imedyatman.
 • Retrè Elektwonik Lajan yo (EFW) (an anglè): Opsyon sa a pèmèt kontribyab yo ranpli ak peye elektwonikman depi kont labank yo lè yo itilize lojisyèl preparasyon enpo oswa yon pwofesyonèl enpo. Opsyon sa a gratis epi li disponib sèlman lè w ap ranpli yon deklarasyon enpo sou fòma elektwonik.
 • Sistèm Pèman Enpo Federal pa vwa Elektwonik: Sèvis gratis sa a bay kontribyab yo yon fason ki sekirize epi pratik pou yo peye enpo endividyèl ak biznis pa telefòn oswa anliy. Pou enskri epi pou jwenn plis enfòmasyon, kontribyab yo ka rele 800-555-4477 oswa vizite eftps.gov (an anglè).
 • Kat Debi oswa Kat Kredi oswa Bous Dijital: Patikilye yo ka peye anliy, pa telefòn oswa ak yon aparèy mobil atravè nenpòt nan konpayi otorize ki trete pèman yo. Konpayi an chaje yon frè. IRS la pa resevwa okenn frè pou pèman sa yo. Konpayi otorize ki jere kat yo ak nimewo telefòn yo disponib nan IRS.gov/payments.

Lòt opsyon pèman yo:

 • Lajan Kach: Pou kontribyab ki prefere peye ak lajan kach, IRS la ofri yon fason pou peye enpo yo nan youn nan konpayi sèvis Cash Processing Company (Sosyete Tretman Lajan Kach) li yo. IRS la ankouraje kontribyab ki chwazi opsyon sa a pou yo kòmanse bonè paske li enplike yon pwosesis ki an kat (4) etap. Detay yo, tankou repons pou kesyon yo poze souvan yo, sou IRS.gov/paywithcash.
 • Chèk oswa manda postal: Peman ki fèt pa chèk oswa manda postal yo ta dwe ka peye nan "Trezò Etazini" Pou ede asire ke yo kredite pèman an san pèdi tan, kontribyab yo ta dwe tou mete yon bon peman Fòm 1040-V 2022 (an anglè) PDF epi ekri sa yo devan chèk la oswa manda postal la:
  • "Fòm 1040 2022"
  • Non
  • Adrès
  • Nimewo telefòn lajounen
  • Nimewo sekirite sosyal

Pou kontribyab ki pa ka peye tout montan

IRS la ankouraje kontribyab ki pa ka peye tout montan an, pou yo peye sa yo kapab epi konsidere yon varyete opsyon pèman ki disponib pou balans ki rete a, tankou jwenn yon prè pou peye montan balans lan. Nan anpil ka, kou prè yo ka pi ba pase konbinezon enterè ak penalite IRS la dwe chaje w dapre lwa federal la. Kontribyab yo ta dwe aji pi vit posib: Bòdwo enpo yo akimile plis enterè ak frè tank yo fè plis tan san peye. Pou tout opsyon pèman, vizite IRS.gov/payments.

Plan pèman sèvis otomatik anliy

Pifò kontribyab yo kalifye pou yon plan peman epi yo ka itilize Akò Pèman Anliy pou mete yon plan pèman (ki gen ladann yon akò pou vèsman) sou pye pou peye yon balans eksepsyonèl avèk le tan.

Yon fwa yo fin ranpli aplikasyon anliy lan, kontribyab la resevwa yon notifikasyon imedyatman pou konnen si plan pèman yo te apwouve ou pa. Kontribyab yo ka aranje yon plan lè yo sèvi avèk Akò Pèman Anliy lan nan kèk minit. Pa gen okenn demach epi yo pa bezwen rele, ekri oswa vizite IRS la. Gen frè aranjman aplikab pou kèk kalite plan.

Opsyon plan pèman anliy pou kontribyab endividyèl yo enkli:

 • Plan pèman akoutèm – Balans total nan enpo konbine ou dwe, penalite ak enterè mwens pase $100,000. Pwolongasyon adisyonèl ki rive jiska 180 jou pou peye totalite balans lan.
 • Plan pèman alontèm (akò vèsman) – Balans total nan enpo, penalite ak enterè konbine ou dwe mwens pase $50,000. Peye nan pèman mansyèl pou jiska 72 mwa. Yo ka aranje pèman yo avèk debi dirèk (retrè otomatik labank) ki elimine nesesite pou voye yon peman chak mwa, ekonomize pri lapòs, epi redwi chans pou bliye fè sa. Pou balans ki ant $25,000 ak $50,000, debi dirèk la nesesè.

Kontribyab ki kalifye ki gen plan pèman ki egziste deja yo ka kapab itilize Akò Peman Anliy la pou fè chanjman ki gen ladann revize dat pèman yo, montan peman yo oswa enfòmasyon labank pou pèman ki fèt pa debi dirèk. Ale nan Akò Pèman Anliy pou plis enfòmasyon.

Menmsi enterè ak penalite pou pèman an reta kontinye akimile sou nenpòt ki enpo ki poko peye apre 18 avril, echèk pou peye to penalite enpo a redwi de mwatye pandan yon akò vèsman an vigè. Jwenn plis enfòmasyon sou pri plan pèman yo sou paj wèb enfòmasyon adisyonèl sou plan pèman IRS la.

Lòt opsyon pèman yo

Kontribyab ki gen difikilte pou respekte obligasyon fiskal yo ka konsidere opsyon pèman adisyonèl sa yo tou:

 • Reta tanporè nan lakòlèk (an anglè)– Kontribyab yo ka kontakte IRS la pou mande yon reta tanporè nan pwosesis koleksyon an. Si IRS la detèmine yon kontribyab pa kapab peye, li ka retade lakòlèk an jiskaske kondisyon finansye kontribyab la amelyore. Penalite ak enterè yo kontinye akimile jiskaske yo peye tout montan lajan an.
 • Lòt opsyon pou plan pèman yo – Kontribyab ki pa kalifye pou oto-sèvis anliy ta dwe kontakte IRS la atravè nimewo telefòn oswa adrès ki nan avi ki pi resan yo a, pou lòt opsyon plan pèman yo. Pou patikilye ak pwopriyetè inik biznis ki fè fayit ki deja ap travay ak IRS Campus Collection epi ki dwe $250,000 oswa mwens, youn nan opsyon ki disponib se pwopoze yon pèman mansyèl ki pral peye balans lan dapre dire Lwa Lakòlèk la (anjeneral 10 ane). Plan pèman sa yo pa egzije yon deklarasyon finansye, men yo mande yon detèminasyon pou deklare yon Avi Privilèj Fiskal Federal toujou aplike.

Pou plis enfòmasyon sou pèman, gade Sijè Nimewo 202, Opsyon Pèman Enpo yo (an anglè), sou IRS.gov.

Dwa Kontribyab yo

IRS la raple kontribyab yo ke yo gen dwa ak pwoteksyon pandan tout pwosesis lakòlèk la. Pou plis detay, gade Deklarasyon Dwa Kontribyab la ak Piblikasyon 1, Dwa Ou kòm yon Kontribyab (an anglè) PDF.

Kontribyab yo ta dwe konnen anvan yo dwe. IRS la ankouraje tout kontribiyab yo pou yo tcheke prelèvman yo ak Estimatè Prelèvman Enpo IRS la.

Nouvèl sa a fè pati yon seri ki rele Gid Peryòd Fiskal (Tax Time Guide) (an anglè), yon resous pou ede kontribyab yo ranpli yon deklarasyon enpo egzat. Gen èd adisyonèl ki disponib nan Piblikasyon 17, Enpo sou Revni Federal Ou (an anglè).