Enstale pano solèy oswa fè lòt amelyorasyon nan kay yo ka kalifye kontribyab yo pou kredi enèji pou kay

Konsèy Fiskal IRS 2023-68, 16 Me 2023

Pwopriyetè kay ki fè amelyorasyon tankou ranplase ansyen pòt ak fenèt yo, enstale pano solèy oswa amelyore yon aparèy chofaj dlo cho, ka kalifye pou kredi enpo sou enèji pou kay. Yo ta dwe konnen sa kredi sa yo ka fè pou yo - epi pridan ak konpayi ki ap fè deklarasyon egzajere pou eseye jwenn kliyan pou biznis yo.

Genyen de (2) kredi eno pou ede amòti depans lan pou pwopriyetè kay ki fè amelyorasyon nan efikasite enèji nan rezidans prensipal oswa segondè yo. Nan kèk ka, lokatè yo tou kapab dedui depans espesifik. Pwopriyetè yo pa ka itilize kredi sa yo pou amelyorasyon ki te fèt nan kèlkeswa kay yo lwe.

Kredi pou Amelyorasyon Kay ki jere Enèji byen

Kontribyab yo kapab reklame Kredi pou Amelyorasyon Kay ki Jere Enèji Byen an sèlman pou amelyorasyon yo, adisyon yo oswa renovasyon nan yon kay ki egziste deja. Li pa aplike pou kay ki fèk konstwi yo. Depans ki kalifye yo ka enkli:

 • Pòt deyò, fenèt, fenèt tèt kay ak materyèl izolasyon yo.
 • Èkondisyone santral, aparèy chofaj dlo, aparèy chofaj, chodyè ak ponp chofaj yo.
 • Recho ak chodyè byomas.
 • Odit pou enèji nan kay.

Montan nan kredi a yon kontribyab ka pran, se yon pousantaj nan depans total pou amelyorasyon yo nan ane enstalasyon an:

 • 2022: 30%, jiska yon maksimòm $500 pou lavi.
 • 2023 pou rive 2032: 30%, jiska yon maksimòm $1,200 pa ane. Recho ak chodyè byomas yo gen yon limit kredi anyèl separe ki nan $2,000 pa ane, ki pa gen okenn limit.

Kredi Enèji Pwòp pou Rezidans yo

Kontribyab yo kapab reklame tou Kredi Enèji Pwòp pou Rezidans lan pou depans ki kalifye yo pou swa yon kay ki la deja oswa yon kay ki fenk konstwi. Depans ki kalifye yo ka enkli:

 • Ekipman pou pwodiksyon enèji solè, ewolyèn ak jewotèmal.
 • Aparèy solè pou chofaj dlo yo.
 • Pil konbistib.
 • Estokaj nan batri.

Montan nan kredi a yon kontribyab ka pran, se yon pousantaj nan depans total pou amelyorasyon yo nan ane enstalasyon an:

 • 2022 pou 2032: 30%, pa gen yon maksimòm anyèl oswa dire limit.
 • 2033: 26%, pa gen yon maksimòm anyèl oswa dire limit.
 • 2034: 22%, pa gen yon maksimòm anyèl oswa dire limit.

Pou mande kredi sa yo, kontribyab yo ta dwe ranpli Fòm 5695, Kredi Enèji pou Rezidans (an anglè) avèk deklarasyon enpo yo.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)