IRS: 50,000 mari oswa madanm gen pou jwenn Pèman pou Chòk Ekonomik pou ede yo pran pye

IR-2020-192, 25 Dawou 2020

WACHINGTONN — Sèvis Revni Entèn gen pou l voye avan lontan chèk Pèman pou Chòk Ekonomik bay anviwon 50,000 moun ki gen yon pòsyon nan EIP yo ki te ale jwenn yon lòt paran pou pansyon alimantè timoun.

Pèman pou ede moun pran pye sa yo gen pou fèt nan premye mwatye mwa Septanm nan. Yo prale sou fòm chèk k ap poste al jwenn nenpòt mari oswa madanm ki merite sa epi ki te soumèt Fòmilè 8379, Alokasyon pou Konjwen ki Blese (an Anglè), ansanm ak deklarasyon taks federal sou reveni 2019 yo a, osinon selon ka a, deklarasyon 2018 yo a. Mari oubyen madanm sa yo pa bezwen fè anyen pou yo jwenn lajan yo a. IRS gen pou l fè livrezon otomatik pòsyon EIP yo te pran pou dèt lòt paran an.

IRS konnen byen gen kèk moun ki pat soumèt Fòmilè 8379, sou kesyon Alokasyon pou Konjwen ki Blese a, epi ki pat jwenn pòsyon EIP yo a pou menm rezon sa a. Moun sa yo pa menm bezwen fè anyen epi yo pa bezwen soumèt Fòmilè 8379 la. IRS poko konnen ki lè l ap fè sa, men l gen pou l fè livrezon otomatik pòsyon EIP yo te pran pou dèt lòt paran an nan yon dat k ap vini apre.

Kontribyab taks ki afekte yo ka verifye sitiyasyon Pèman yo a, men se pou yo itilize zouti Resevwa Pèman Pa M Nan (an Anglè), ki disponib sèlman sou IRS.gov.

Pou plis enfòmasyon, gade seksyon ki di Resevwa Pèman M Nan ribrik Kesyon moun Poze Souvan yo w ap jwenn nan Sant Enfòmasyon sou Pèman Ekonomik (an Anglè) la sou IRS.gov.