IRS: 50.000 người phối ngẫu nhận được các Khoản thanh toán Tác động Kinh tế đến sau

IR-2020-192, ngày 25 tháng 8 năm 2020

WASHINGTON — Sở Thuế Vụ sẽ sớm gửi chi phiếu Khoản thanh toán Tác động Kinh tế (Economic Impact Payment hay EIP) đến sau cho khoảng 50.000 cá nhân mà có một phần EIP đã được chuyển để trả tiền cấp dưỡng con quá hạn cho người phối ngẫu của họ.

Các khoản thanh toán đến sau này sẽ được phát hành vào đầu đến giữa tháng 9. Những khoản tiền này sẽ được gửi qua thư bưu điện dưới dạng chi phiếu cho bất kỳ người phối ngẫu đủ điều kiện nào mà đã nộp Mẫu 8379, Phân bổ cho Người phối ngẫu bị Thương tích (tiếng Anh) cùng với tờ khai thuế thu nhập liên bang năm 2019 của họ, hoặc trong một số trường hợp là tờ khai năm 2018 của họ. Những người phối ngẫu này không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào để lấy được tiền. IRS sẽ tự động cấp phần tiền EIP mà đã được dùng để trả nợ của người phối ngẫu kia.

IRS biết rằng một số cá nhân đã không nộp Mẫu 8379, Phân bổ cho Người phối ngẫu bị Thương tích và đã không nhận được phần EIP của họ vì lý do tương tự ở trên. Những cá nhân này cũng không cần thực hiện bất kỳ hành động nào và không cần gửi Mẫu 8379. IRS vẫn chưa có khung thời gian chi trả nhưng sẽ tự động cấp phần tiền EIP mà đã được dùng để trả nợ của người phối ngẫu kia vào một ngày sau đó.

Người đóng thuế bị ảnh hưởng có thể kiểm tra tình trạng Khoản thanh toán của họ bằng cách sử dụng công cụ Nhận khoản tiền được thanh toán của tôi (tiếng Anh), chỉ có trên IRS.gov.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Nhận Khoản thanh toán của Tôi trong trang Câu hỏi Thường gặp tại Trung tâm Thông tin về Khoản thanh toán Kích thích Kinh tế (tiếng Anh) trên IRS.gov.