Estimatè Prelèvman Enpo IRS ede moun yo prepare yo pou sezon fiskal 2024 la; asire w ke prelèvman kòrèk sou chèk 2023 yo

IR-2023-87, 18 Avril 2023

WASHINGTON — Sèvis Revni Entèn te sijere jodi a, kontribyab ki te deklare oswa ki pral soumèt deklarasyon fiskal 2022 yo sèvi ak Estimatè Prelèvman Enpo IRS la pou ede mete ajou montan enpo pou yo te pran nan peman 2023 yo a.

IRS la di moman an se yon bon moman pou itilize zouti anliy sa a. Estimatè Prelèvman Enpo a, ki disponib tou an panyòl, ka ede moun yo ajiste montan yo prelve epi te ka mete plis lajan nan pòch yo oswa ede yo evite yon fakti enpo pou 2023.

Estimatè Prelèvman Enpo a ofri travayè yo, retrete yo ak travayè endepandan yo yon gid etap pa etap pou byen adapte montan enpo sou revni yo te prelve nan salè yo, pansyon yo ak lòt revni. Li itil espesyalman apre yon gwo chanjman nan lavi tankou maryaj, divòs, achte kay, nesans oswa adopsyon yon timoun oswa yon gwo chanjman nan revni.

Avantaj lèw itilize Estimatè a

Pou anplwaye yo, prelèvman an se montan enpo sou revni federal yo pran sou salè yo a. Travayè yo ka sèvi ak rezilta Estimatè Prelèvman Enpo a pou detèmine si yo ta dwe ranpli yon nouvo Fòm W-4, epi soumèt li bay patwon yo a. Pa egzanp, prelèvman chèk yo ka:

  • Asire w yo prelve bon montan enpo a epi anpeche yon fakti enpo inatandi oswa penalite nan moman enpo a yo.
  • Detèmine si pou gen mwens prelèvman enpo sou chak salè, ranfòse lajan ki pou lakay yo epi diminye ranbousman nan moman enpo a yo.

Ki dosye ki nesesè?

Rezilta Estimatè Prelèvman Enpo a egzak selon enfòmasyon yo antre yo. Pou ede w prepare w, IRS la rekòmande kontribyab yo rasanble:

  • Deklarasyon salè ki pi resan yo a epi, si yo marye, deklarasyon pou konjwen yo a.
  • Enfòmasyon pou lòt sous revni yo.
  • Deklarasyon enpo sou revni ki pi resan yo a.

Peman estime oswa prelèvman yo?

Enpo sou revni yo dwe peye jeneralman ofiramezi kontribyab ap fè lajan oswa resevwa revni pandan ane a, keseswa atravè prelèvman oswa pèman estimasyon enpo. Si montan enpo sou revni yo prelve nan salè oswa pansyon yon moun pa ase, oswa si yo resevwa lòt tip revni, tankou enterè, dividann, pansyon alimantè, revni nan travay ak tèt li, gen kapital, prim ak rekonpans, yo ka bezwen fè peman estimasyon enpo yo.

An 2023, kontribyab ki resevwa plis pase $600 nan revni nan men òganizasyon tyès, ki gen ladan aplikasyon popilè pou peman yo, ka resevwa Form 1099-K yo. Endividi kontribyab yo ka itilize Asistan Enpo Entèaktif (an anglè) anliy IRS la pou yo wè si yo oblije peye enpo estime yo. Yon bon achiv dosye yo se kle.

Moun ki gen sitiyasyon fiskal konplèks ta dwe itilize pito enstriksyon ki nan Piblikasyon 505, Prelèvman Enpo ak Estimasyon Enpo (an anglè). Sa enkli kontribyab ki dwe lòt enpo minimòm oswa sèten lòt enpo ak moun ki gen pwofi kapital alontèm oswa dividann kalifye yo.

Plis enfòmasyon