Công cụ Ước tính khấu lưu thuế của IRS giúp mọi người sẵn sàng cho mùa khai thuế năm 2024; đảm bảo khấu lưu đúng trên các phiếu lương năm 2023

IR-2023-87, ngày 18 tháng 4 năm 2023

WASHINGTON — Hôm nay, Sở Thuế vụ đã đề xuất những người đóng thuế đã nộp hoặc sắp nộp tờ khai thuế năm 2022 sử dụng Công cụ Ước tính khấu lưu thuế của IRS để giúp cập nhật số tiền thuế đã khấu trừ từ tiền lương năm 2023 của họ.

IRS cho biết bây giờ là thời điểm tốt để sử dụng công cụ trực tuyến này. Công cụ Ước tính khấu lưu thuế, cũng có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha, có thể giúp mọi người điều chỉnh số tiền khấu lưu và có thể có thêm tiền trong túi hoặc giúp họ tránh hóa đơn tính thuế cho năm 2023.

Công cụ Ước tính khấu lưu thuế cung cấp cho người lao động, người hồi hưu và người tự kinh doanh hướng dẫn từng bước để điều chỉnh hiệu quả số tiền thuế thu nhập mà họ đã khấu lưu từ tiền lương, lương hưu và thu nhập khác. Nó đặc biệt hữu ích sau một thay đổi lớn trong đời chẳng hạn như kết hôn, ly hôn, mua nhà, sinh con hoặc nhận con nuôi hoặc thay đổi lớn về thu nhập.

Lợi ích của việc sử dụng Công cụ Ước tính

Đối với nhân viên, khoản khấu lưu là số thuế thu nhập liên bang được lấy ra từ phiếu lương của họ. Người lao động có thể sử dụng kết quả từ Công cụ Ước tính khấu lưu thuế để xác định xem họ có nên hoàn thành Mẫu W-4 mới và nộp cho chủ lao động hay không. Ví dụ: kiểm tra khoản khấu lưu có thể:

  • Đảm bảo khấu lưu đúng số tiền thuế và tránh hóa đơn tính thuế bất ngờ hoặc tiền phạt vào mùa thuế.
  • Xác định xem có nên khấu lưu thuế ít hơn từ mỗi phiếu lương hay không, từ đó tăng tiền lương thực lĩnh và giảm tiền hoàn thuế vào mùa thuế.

Cần những hồ sơ gì?

Kết quả của Công cụ Ước tính khấu lưu thuế chỉ chính xác theo thông tin đã nhập. Để giúp chuẩn bị, IRS khuyến nghị người đóng thuế thu thập:

  • Báo cáo lương gần đây nhất của họ và báo cáo cho người phối ngẫu của họ nếu đã kết hôn.
  • Thông tin cho các nguồn thu nhập khác.
  • Tờ khai thuế thu nhập gần đây nhất của họ.

Khoản khấu lưu hoặc các khoản tiền thuế ước tính?

Thuế thu nhập thường phải được trả khi người đóng thuế kiếm được hoặc nhận được thu nhập trong suốt cả năm, thông qua các khoản thuế khấu lưu hoặc các khoản thanh toán thuế ước tính. Nếu số tiền thuế thu nhập được khấu lưu từ tiền lương hoặc lương hưu của một người không đủ, hoặc nếu họ nhận được các loại thu nhập khác, chẳng hạn như tiền lãi, cổ tức, trợ cấp ly hôn, thu nhập tự doanh, lãi vốn, giải thưởng và phần thưởng, thì họ có thể cần thanh toán các khoản tiền thuế ước tính.

Vào năm 2023, những người đóng thuế nhận được hơn $600 thu nhập từ các tổ chức giải quyết bên thứ ba, bao gồm các ứng dụng thanh toán phổ biến, có thể nhận được Các Mẫu 1099-K. Cá nhân đóng thuế có thể sử dụng Trợ lý thuế tương tác (tiếng Anh) trực tuyến của IRS để xem liệu họ có phải nộp thuế ước tính hay không. Việc lưu giữ hồ sơ tốt là điều then chốt.

Thay vào đó, những người có tình huống thuế phức tạp nên sử dụng các hướng dẫn trong Ấn phẩm 505, Khấu lưu thuế và Thuế ước tính (tiếng Anh). Trường hợp này bao gồm những người đóng thuế nợ thuế tối thiểu thay thế hoặc một số loại thuế khác, và những người có lãi vốn dài hạn hoặc cổ tức đủ điều kiện.

Thêm thông tin