Avantaj lè w gen yon ranbousman enpo ki depoze dirèk nan kont labank ou

Konsèy fiskal IRS 2023-13, 2 fevriye 2023

Resevwa yon ranbousman enpo se yon bon nouvèl pou tout kontribiyab; jwenn li rapid pi bon toujou. Depo dirèk se fason ki pi an sekirite e pi pratik pou resevwa yon ranbousman sou enpo. IRS ankouraje kontribiyab yo pou yo ranpli deklarasyon yo lè yo pare epi pou yo chwazi depo dirèk pou resevwa nenpòt ranbousman yo ka dwe yo.

Avantaj lè w chwazi depo dirèk IRS:

  • Li rapid. Fason ki pi rapid pou kontribiyab yo jwenn ranbousman yo se ranpli deklarasyon yo anliy epi chwazi depo dirèk. Vizite IRS.gov pou jwenn detay sou Deklarasyon Gratis IRS, fòm gratis pou ranpli (an anglè), preparasyon enpo gratis ak plis ankò. Kontribiyab ki ranpli deklarasyon yo sou papye yo ka chwazi depo dirèk tou, men travay sou deklarasyon an ak jwenn yon ranbousman ap pran plis tan.
     
  • Li an sekirite. Piske ranbousman yo depoze anliy, pa gen okenn risk pou yo vòlè yon chèk oubyen pèdi li lapòs.
     
  • Li fasil. Kontribiyab yo ka sèlman swiv etap yo lè yo chwazi depo dirèk kòm metòd ranbousman epi antre enfòmasyon sou kont yo jan yo mande yo. Yo dwe antre bon nimewo kont yo ak wout lajan dwe fè.
     
  • Li bay opsyon. Kontribiyab yo ka divize yon ranbousman (an anglè) nan plizyè kont finansye. Sa gen ladan li verifye, kont epay, kont sante, kont edikasyon, ak kèk kont retrèt. Yo dwe itilize fòmilè 8888 IRS, Alokasyon Ranbousman, ki gen ladan Acha Bon Epay (an anglè) pou depoze yon ranbousman nan jiska twa kont yo gen labank. Fòmilè sa a pa ka itilize pou deziyen yon pati nan yon ranbousman pou peye moun k ap prepare enpo yo.

Kontribiyab yo dwe depoze ranbousman yo nan kont labank Ozetazini ki sou pwòp non yo, non mari oswa madanm yo, oswa toude. Yo dwe evite depoze kòb la nan kont labank yon lòt moun. Gen kèk bank ki mande non tou de, non mari ak madanm dwe sou kont k ap resevwa ranbousman ki sote nan yon deklarasyon sou enpo yo te fè ansanm. Kontribyab yo ta dwe tcheke avèk bank yo pou règleman depo dirèk yo.

Fè yon kont labank

Kontribiyab ki pa gen kont labank yo ka vizite sitwèb FDIC (an anglè) a pou jwenn enfòmasyon sou ki bank ki pèmèt yo louvri yon kont sou entènèt ak kijan pou yo chwazi bon kont la. Veteran yo ka itilize Pwogram sèvis labank pou Veteran yo (an anglè) pou yo ka jwenn aksè nan sèvis finansye nan bank k ap patisipe yo.

Aplikasyon mobil yo ka yon opsyon

Kèk aplikasyon mobil ak kat debi prepeye pèmèt depo dirèk pou ranbousman enpo yo. Yo dwe asosye ak wout ak nimewo kont ki ka antre nan yon deklarasyon enpo. Kontribiyab yo ta dwe tcheke avèk founisè aplikasyon mobil lan oswa enstitisyon finansye a pou konfime ki nimewo yo dwe itilize.

Kontribiyab yo ta dwe gen nimewo nimewo adrès bank yo gen kon ladan l lan ak nimewo kont yo pou depo dirèk lan lè yo pare pou depoze deklarasyon an. IRS pa kapab aksepte enfòmasyon sa yo apre yo fin ranpli yon deklarasyon.

Gen yon limit (an anglè) twa ranbousman depo dirèk ki fèt nan yon sèl kont finansye oswa kat debi prepeye.

Pou plis enfomasyon:

Abòne nan Konsèy IRS sou enpo (an anglè)