Bagay pou moun k ap ranpli ekstansyon yo dwe sonje pandan y ap prepare pou ranpli

Konsèy Fiskal IRS 2023-92, 20 Jiyè 2023

Anpil moun mande yon ekstansyon pou ranpli deklarasyon fiskal yo apre dat limit abityèl avril la. Moun k ap depoze sa yo gen jiska 16 oktòb 2023 pou konplete epi depoze deklarasyon fiskal yo. IRS sijere moun ki deja gen fòm ak enfòmasyon yo bezwen yo depoze kounye a – pa gen okenn avantaj pou tann jiska dat limit la epi depoze kounye a sove enkyetid ke yo ka rate dat limit la.

Gen kèk bagay moun k ap aplike pou ekstansyon yo ta dwe konnen pandan y ap pare pou depoze.

Depoze nan dat limit la

Moun k ap depoze ekstansyon yo ta dwe ranpli epi peye nenpòt balans yo dwe anvan Lendi 16 oktòb 2023.

Anpil kontribyab kapab itilize Deklarasyon Gratis IRS

Anpil kontribyab yo ka ranpli fòm fiskal yo gratis sou entènèt atravè Deklarasyon Gratis IRS. Pwogram nan disponib sou IRS.gov jiska 16 oktòb. Depoze sou entènèt fasil epi san danje, epi se fason ki pi egzak pou moun depoze enpo yo. Depoze elektwonikman ka ede kontribyab yo detèmine elijibilite yo pou anpil kredi sou enpo ki gen anpil valè.

Kontribyab yo jwenn ranbousman yo pi vit lè yo chwazi depo dirèk

Nenpòt moun ki gen pou resevwa yon ranbousman ta dwe mande depo dirèk pou jwenn ranbousman enpo yo depoze elektwonikman nan kont finansye yo.

IRS ofri opsyon pèman pou kontribyab ki dwe

Moun ki dwe enpo epi ki pa ka peye balans yo an antye ta dwe peye otan yo kapab pou diminye enterè ak penalite pou pèman an reta. IRS gen plizyè opsyon pou moun ki pa kapab peye enpo yo (an anglè), sa enkli aplike pou yon plan pèman sou IRS.gov. Kontribyab yo ka wè opsyon pèman yo oswa tcheke balans kont yo sou entènèt.

Moun k ap depoze ekstansyon yo ta dwe mande dokiman ki manke oswa ki pa kòrèk dirèkteman nan men anplwayè oswa lòt moun ki peye yo

Si yon kontribyab ap tann pou l depoze paske li manke yon fòm (an anglè) tankou yon W-2 oswa 1099, li ta dwe kontakte patwon li, moun k ap peye l oswa ajans ki bay li a epi mande yon kopi dokiman ki manke oswa ki korije a. Si yo toujou pa ka jwenn fòm yo, yo ka bezwen sèvi ak Fòm 4852 (an anglè) kòm yon ranplasan.

Kontribyab ki pa t depoze nan mwa avril la epi ki pa t mande yon ekstansyon ta dwe toujou depoze pi vit posib

Nenpòt moun ki pa t mande yon ekstansyon nan dat limit 18 avril ane sa a ta dwe depoze epi peye pi vit posib. Sa a pral kanpe enterè adisyonèl ak penalite yo akimile. Pa gen okenn penalite pou depoze yon deklarasyon an reta pou moun yo dwe yon ranbousman

Gen kèk manm nan militè a ki gen dat limit diferan

Dat limit espesyal eksepsyon yo ka aplike pou kèk manm sèvis militè yo ak pèsonèl sipò kalifye nan zòn konba yo (an anglè). Depatman Defans lan Lojisyèl fiskal sou entènèt MilTax (an anglè) disponib pou manm sèvis yo ak fanmi yo, kèlkeswa revni yo.

Kontribyab ki nan zòn katastwòf yo ka gen plis tan pou yo depoze

Kontribyab k ap viv nan yon zòn ki te afekte pa yon katastwòf natirèl ki fenk sot pase yo ka gen yon ekstansyon tan otomatik pou yo fè plizyè pèman taks. Vizite Alèjman Fiskal nan sitiyasyon katastwòf sou IRS.gov pou plis enfòmasyon.

Abòne nan Konsèy Fiskal IRS yo (an anglè)